^Вгору

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк

 

Періодичні видання - 2012

 

Довідник

 

 

Житомир

2012

УДК (051)(03)01.81:398

ББК 92я2

К 49

 

 

 

К 49  Періодичні видання – 2012 : довідник / авт.-укл.:  Є.  Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с.

 

 

У довіднику відображено періодичні видання, які передплачує бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2012 році.

Видання призначене для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться розвитком науки.

 

 

 

УДК (051)(03)01.81: 398

ББК 92я2

 

 

 

© Т. Є. Клименко

© С. В. Колодюк

Зміст

До питання періодичних видань

Журнали

Газети

Періодичні видання іноземною мовою

Алфавітний покажчик періодичних видань

 
До питання періодичних видань

Періодичність означає регулярність випуску видань, що визначаються кількістю його чисел чи випусків за певний проміжок часу. У цьому контексті видання діляться на неперіодичні та серіальні.

Неперіодничне видання – це видання, яке виходить одноразово, продовження якого не передбачене. Перш за все це листівки, брошури та книги. Також до неперіодичних видань належать і книжкові видання у двох чи багатьох томах, або в двох чи кількох частинах.

Серіальне видання – це видання, яке виходить протягом певного часу, має спільну назву, однотипне оформлення, дату чи нумерацію випусків. Серіальне видання, у свою чергу, поділяється на два підвиди: періодичне і продовжуване.

Періодичне видання – це підвид серіального видання, що постійно виходить з певною часовою періодичністю (один раз у квартал, місяць, тиждень через день, щоденно і т.д.) з наростаючою нумерацією, з неповторюваним інформаційним матеріалом, під однією назвою, в однотипному художньому оформленні. Продовжуване видання – виходить у світ без чітко визначених наперед проміжків часу, а за мірою накопичення та редакційно-видавничої підготовки матеріалів, однак, має свою нумерацію і типове художньо-технічне оформлення.

Періодичні і продовжувані видання мають власний типологічний ряд. Його головними складовими є:

- журнал;

- газета;

- бюлетень;

- календар.

Журнал

Журнал – періодичний документ, що містить статті або реферативні відомості, огляди з різноманітних суспільно-політичних, виробничих, наукових питань, літературно-художні твори. Статті в журналі, в порівнянні з газетою, більшого обсягу, мають постійну рубрикацію.

Журнали – видання ілюстровані, мають ширшу тематику, ніж газета.

Найпершим журнальним виданням вважається французький "Journal de Savants". Його перший номер побачив світ у Франції в 1665 році, а зміст складався з огляду книг з питань філософії, літератури, природознавчих наук, що були випущені в різних країнах Європи.

В 1665 році журнал з’явився в Англії, в 1668 – в Італії, в 1682 році – в Німеччині, але в більшості країн журнали почали з’являтися в XVIII столітті.

Завданням журналів є забезпечення комунікації в різних видах суспільної практики.

Як засіб інформації журнал має такі власні особливості: нескінченність та регулярність виходу в світ номерів через певні проміжки часу, наявність опублікованих матеріалів у вигляді статей; журнал має певний тематичний напрямок змісту матеріалів, статей, які в ньому містяться; особливе поліграфічне оформлення.

Журнал має постійно діючу редколегію, яка з погодження директивних органів, планує програму видання, його функціональне та читацьке призначення, тематичний напрямок видання.

Кожний номер журналу виходить упродовж року під постійною назвою, але номери мають, звісно, різний зміст.

Журнальне видання випускається у вигляді блоку закріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, в обкладинці або палітурці. Характерними особливостями для журнальних видань є великі формати сторінок, двоколонний набір.

Більшість журналів є ілюстрованими виданнями, а наявність і характер ілюстрованих матеріалів визначається конкретним типом журналу.

Оскільки журнал виходить раз на тиждень, або раз на місяць, інформація, яка в ньому міститься, є менш оперативною, ніж в газетах. Але тематика більш різноманітна. Інформація в журналі може бути первинною:

- статті;

- художні твори;

- нариси.

Вторинною:

- реферати;

- огляди тощо.

Журнальні видання можуть містити, також, оригінали творів, або переклади.

Внутрішню структуру журнальних видань визначають рубриковані розділи та різноманітні за жанром, обсягом матеріали.

Читацьке призначення журналів багато залежить від сфери діяльності читача, його професії, загального культурного розвитку та інтересів.

Читацьке призначення визначає стиль викладу інформації, тематику видання, характер його матеріалів, розрахованих на читачів певних вікових категорій, залежно від роду їх занять, виду діяльності. Існують, також, видання, розраховані на специфічні групи населення, наприклад, для людей з фізичними вадами.

Звідси, всі журнальні видання поділяються на масові і соціальні. Масові журнали розраховані на широке коло читачів. Соціальні – призначені для окремих соціальних груп. Їх завданням є забезпечення комунікації в цих групах

Деякі журнали мають додатки, які виходять з певною періодичністю в межах року видання. Додаток до журналу може бути й неперіодичним виданням та виходити одноразово.

За читацьким призначенням журнали можуть бути розраховані на читачів-неспеціалістів та для спеціалістів у певних галузях знань чи суспільної практики.

За функціональним призначенням журнали поділяються на:

- суспільно-політичні (правознавчі, суто-політичні, економічного типу, популярні);

- наукові (природничі, гуманітарні, загальнонаукові);

- науково-популярні (технічні, науково-фантастичні, природознавчі, загальнонаукові);

- культурологічні (літературно-художні, культурно-мистецькі, релігійні);

- існують також, фахово-галузеві видання, статево-групові (для села, для молоді, для жінок) тощо.

Журнали суспільно-політичного типу містять статті та матеріали актуальної суспільно-політичної тематики і розраховані на широке коло читачів. Цей тип журналів може містити матеріали загальнополітичної тематики, економічної тематики або сатиричні чи розважальні твори.

Наукові журнали містять статті та матеріали про теоретичні дослідження і матеріали прикладного характеру. Такі видання розраховані на наукових працівників і випускаються, як правило, науковими товариствами, академіями наук, окремими міністерствами, університетами.

Журнали науково-популярного типу містять статті та матеріали про основи наук, про теоретичні або експериментальні дослідження в галузі науки, культури, практичної діяльності, слугують розповсюджувачами знань і сприяють самоосвіті. Функціональним призначенням журналів цього типу є формування наукового світогляду читача, розширення його кругозору, популяризація досягнень науки та техніки.

Серед журналів цього типу нараховується велика кількість видань для дітей та юнацтва. Статті в таких виданнях мають широку тематику, містять літературно-художні твори та розважальні матеріали.

Видаються ці документи різноманітними громадськими організаціями, добровільними товариствами, державними установами та організаціями.

Культурологічні журнали містять твори художньої літератури, публіцистичні та критичні матеріали, аналітичні статті або статті релігійної тематики.

Фахово-галузеві видання призначені для працівників певної сфери діяльності і містять статті та інші матеріали з питань економіки, техніки, сучасних технологій, організації виробництва та практичної діяльності, методичні розробки. Такі журнали видаються певними профспілками, міністерствами та відомствами.

У журнальних виданнях часто відсутня титульна сторінка. Вона не є обов’язковим для журналу елементом, а якщо титульна сторінка все ж таки присутня, на ній, окрім вихідних відомостей, розташовують перелік змісту.

Журнали можуть мати різноманітне оформлення обкладинки, але наявність вихідних відомостей є обов’язковою для всіх журналів.

Газета

Газета – періодичний опублікований документ, що складається з випусків (номерів), які виходять через певні проміжки часу, і містять офіційні матеріали, оперативну інформацію, статті з актуальних суспільно-політичних, виробничих, наукових питань та літературні твори і рекламну інформацію.

Випуски (номери) періодичного документа (газети) однакового оформлені, мають номер або дату виходу і, як правило, однаковий обсяг та формат. Кількість номерів протягом року є однаковою.

Потреби суспільства в інформації, що в свою чергу, свідчило про зміни в суспільстві та про формування і розвиток на різних рівнях все більш різнобічних культурних інтересів, які вимагали різноманітних повідомлень – від фундаментальних наукових праць до фактів повсякденного життя надалі поштовх до створення газети.

У першій половині XVI ст. в центральних та периферійних представництвах значних торгівельних підприємств уже функціонували вісники та бюлетені, які містили інформацію політичного і економічного змісту. Спочатку це були рукописні документи, які лише в кінці XVI ст. за ініціативи деяких передбачливих видавців та друкарів перетворились в "книги новин".

Найстародавнішою з "книг новин", про яку збереглися згадки, є "The treve encountre". Ця англійська книга новин не була виданням, присвяченим економічній тематиці, а являла собою хроніку подій і складалася з дванадцяти сторінок. Віддрукована була в Лондоні в 1513 році.

Згодом книги новин перетворилися в аркуш новин і набули хоча і обмежений, але все ж таки більш-менш різноманітний зміст. Тоді ж з’явилась тенденція надавати аркушам новин деяку періодичність виходу. Це було зародження газет, які в Венеції та у Франції отримали назви "Аввізі" та "Газзетт", а в Англії їх називали "Ньюс пейперс".

Щотижневик "Авізо-Релацьон одер Цайтунг", що друкувався в Страсбурзі в серпні 1609 року, має вигляд першої друкованої газети в сучасному розумінні цього слова. Однак, широке розповсюдження газета отримала тільки на початку XIX ст., коли почали з’являтись перші провінційні, приватні газети.

Газета містить текстову інформацію. Характер змісту газети значно відрізняє її від інших видів документів. Значний вплив на зміст газети спричиняє динамізм процесів суспільного життя. Газетні видання відтворюють те, що відбувається зараз, газетна інформація відображує теперішні події сьогодення та факти повсякденного життя.

Газети розрізняються за періодичністю виходу в світ:

- щоденні;

- щотижневі.

За читацьким призначенням можуть бути розраховані на:

- масового читача;

- на спеціалістів.

За розповсюдженістю розрізняють:

- загальнонаціональні (всеукраїнські);

- центральні;

- регіональні (виходять і розповсюджуються в межах окремого району;

- місцеві (обласні, міські, районні, корпоративні (виходять і розповсюджуються в межах підприємства, закладу, компанії).

Газета належить до технічного класу засобів комунікації. Це періодичне видання на розбірних аркушах, без обкладинки; формат від А2 до А6. Текст в газеті розміщується колонками, текстові форми, як правило, невеликі за обсягом.

Газета є одним з найпоширеніших засобів комунікації і має доволі широку різноманітну тематику, це: урядові офіційні видання, ділові фінансові, комерційно-рекламні, літературно-художні, юридичної тематики, медичної тематики, педагогічні, спортивні, гумористичні, релігійної тематики, військової тематики та політематичні газети.

Масова газета розрахована на широке коло читачів, соціальні видання – для окремих соціальних груп, їх завданням є забезпечення комунікації в цих групах суспільства.

Кожний номер газети складається з постійних комунікативних реквізитів, такими є:

- назва;

- надзаголовки;

- підзаголовкові дані;

- число;

- місяць видання.

Вихідні дані:

- редактор;

- ред. колегія;

- засновник або видавець;

- реєстраційне свідоцтво;

- адреса та інші реквізити, які вказують на місце видання;

- передплатний індекс;

- телефони;

- тираж.

Газетна сторінка поєднує два види комунікації: вербальну та візуальну, що забезпечує гармонійне сприйняття інформації.

За матеріальною конструкцією носія інформації газета – це не лише окремий її номер, але і комплект-група номерів, які вийшли за який-небудь проміжок часу: рік, квартал, місяць. У комплекті знаходить відображення складний комплекс особливостей змісту газети та її форми: тематики, публікацій, стилю, використання різноманітних жанрів публіцистики, форм передачі інформації, особливостей технології створення, оформлення тощо.

Для підтримки тексту в газетних виданнях використовують ілюстрації. Вони займають в газеті доволі багато місця. Основними вимогами до ілюстрацій в газеті є чітке відображення об’єкту та правильний вибір кута і точки зйомки. Мета оформлення газети полягає в тому, щоб в якнайбільш привабливому вигідному вигляді донести до читача зміст газети, виокремити головне.

Обсяг сучасної газети від 4 до 6 сторінок. Деякі газети, що мають великий тираж видаються на двох сторінках. Щотижневі газети мають, як правило, більший обсяг: 16-24 сторінки і більше.

Завданням газети є оперативна передача інформації з метою формування думки, поведінки, світогляду людини. Читаючи газету (чи журнал) людина має змогу осмислити прочитане, повернутись до прочитаного матеріалу знов.

Бюлетень

Бюлетень – видання оперативного характеру з постійними рубриками (періодичне або продовжуване), що містить різноманітні матеріали організації-засновника. Слово "бюлетень" походить від французького bulletin, що первинно означало записку, аркуш.

Розрізняють такі види бюлетенів:

- нормативний (матеріали нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видаються здебільшого державним органом);

- довідковий або інформаційний (інформаційні або довідкові матеріали, розміщені за алфавітним чи проблемно-тематичним принципами);

- рекламний (реклама послуг, товарів, заходів для населення);

- бюлетень-хроніка (регулярні повідомлення про діяльність організації-засновника);

- бюлетень-таблиця (різноманітні фактичні дані, викладені у вигляді таблиць);

- статистичний (статистичні дані з тієї чи іншої сфери життя та діяльності суспільства).

Календар

Календар – періодичне або неперіодичне видання, в якому в чіткій послідовності зазначаються дні, тижні, місяці конкретного року, а також вміщується різноманітна інформація, що має безпосереднє відношення до тієї чи іншої дати.

Виділяють такі види календарів:

- відривний або перекидний календар (як правило, щорічник, на окремих аркушах якого зазначається число, назва місяця, дня тижня тощо; такі аркуші відривають або перекидають);

- табель-календар (аркушеве видання, на якому в формі таблиці наведено перелік днів року, розташованих за місяцями);

- календар книжкового типу (матеріали на сторінках, розміщених у вигляді книги, підібрані відповідно до певної дати);

- календар знаменних і пам’ятних дат (вибірковий перелік дат, подій, імен, вибраних за тематичним принципом; друкується у вигляді річника, щоквартальника, щотижневика).

 

Журнали

 

Антологія = Algologia : междунар. науч.-техн. журн. – Киев : Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, 1991 – . – Выходит ежеквартально. – ISSN 0868-8540

Адрес редакции: 01601, Киев, ул. Терещенковская, 2, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного НАНУ.
Тел.: 235-13-11.
Е-mail: algologia@ukr.net
Address of the Editorial Office: N.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2, Tereshchenkovskaya St., Kiev, 01601.

Англійська мова в початковій школі : [наук.-метод. журн.] – Х. : Основа, 2004 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Англійська мова в початковій школі"
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: engl_p@osnova.com.ua

Англійська мова та література : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2002 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа".
Тел./факс: (057) 717-99-34, 731-96-36,(067) 572-30-37.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, engl@osnova.com.ua

Археологія : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т археол. – К. : Ін-т археол. НАН України, 1989 – . – Виходить щоквартально. – ISSN 0235-3490

Адреса редакції: Україна, 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12.
Тел.: (380-44) 418-91-38.
Факс: (380-44) 418-33-06.
E-mail: editors_arch@ukr.net.
Сайт: http://www.iananu.kiev.ua/archaeology/index

Атестаційний вісник : інформ. бюл. : офіц. вид. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 2011 - . - Виходить щомісячно.

Адреса редакції: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел./факс: (044) 486-87-20.
E-mail:avisnyk@pedpresa.com.ua,
avisnyk@gmail.com

Безпека життєдіяльності : БЖД : всеукр. наук.-попул. журн. / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності. - К. : Основа, 2003 - . - Виходить щомісячно.

Адреса редакції: 01032, м. Київ-32, вул. Жилянська, 87/30.
Тел.: (044) 584-38-97.
Факс: (044) 584-38-95.
E-mail: Red-BJD@ukr.net

Бібліотечка журналу "Іноземні мови" / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Ленвіт, 1996 – . – Виходить щоквартально. – Видання є додатком до Іноземні мови. – ISSN 1817-8510

Адреса редакції: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, Київський національний лінгвістичний університет. Кафедра методики викладання іноземних мов.
Тел.: (044) 529-83-26.
Е-mail: inozemnimovy@gmail.com

Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 1998 – . – Виходить щоквартально.

Адреса редакції: 01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 1.
Тел.: (044) 278-84-21.
Факс: (044) 278-85-12.
E-mail: planeta@nplu.org

Біологія : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2002 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа".
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
Тел.: (057) 731-96-34

Біологія і хімія в сучасній школі : [наук.- метод. журн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. преса, 1995 - . - В 2012 р. перейменовано із Біологія і хімія в школі. - Виходить раз на два місяці.

Адреса редакції журналу, видавництва: 01054, Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Е-mail: chembio@meta.ua,
info@pedpresa.com.ua, 2345255@ukr.net.

Вестник зоологии = Vestnik zoologii : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – Киев : Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, 1967 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0084-5604

Адреса редакції: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601, Україна.
Тел.: 38 (044) 235-53-65.
Факс: 38 (044) 234-15-69.
E-mail: vestnik@izan.kiev.ua.
Сайт: www.v-zool.kiev.ua

Вестник Московского государственного областного университета. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. – М. : МГОУ, 1998 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 2072-8379

Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10 а, комн. 98.
Тел.: (499) 261-43-41, (495) 723-56-31.
E-mail: vest_mgou@mail.ru.
Сайт: www.mgou.ru

Вестник Московского университета : науч. журн. Серия 10, Журналистика. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1946 - . - Выходит раз в два месяца. - ISSN 0320-8079

Адрес редакции: 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.
Тел.: 697-31-28, 629-37-80.
Сайт Издательства МГУ: www.msu.ru/depts/MSUPubl2005

Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2003 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Вивчаємо українську мову та літературу".
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Вихователю ГПД. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - Х. : Основа, 2011 - . - Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66.
Тел./факс: (057) 731-96-34
Е-mail:gpd@osnova.com.ua;
ub@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
(057) 731-96-34

Виховна робота в школі : журн. для завучів, класних кер. та організаторів виховної роботи в шк. – Х. : Основа, 2004 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Виховна робота в школі".
Тел.: (057) 731-96-33; 717-99-30.
Е-mail: office@osnova.com.ua.
Сайт: http://www.osnova.com.ua

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни : к-т редакц. матеріалів для оновлення. – К. : Форум, 2006 – . – Виходить щоквартально.

Адреса редакції: 01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/6, корпус "В".
Тел./факс: (044) 528-22-16, 502-10-42.
Е-mail: amaslova@In.u

Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Ін-т вищої освіти НАПН України. – К. : Пед. преса, 2001 – . – Виходить щоквартально. – ISSN 2078-1016

Адреса редакції: 01014, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9. Інститут вищої освіти НАПН України.
Тел.: 286-68-04, 286-63-68

Вища школа : наук.-практ. вид./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Знання, 2001 - . – Виходить щомісячно. – ISSN 1682-2366

01034, м. Київ, вул. Стрілецька, 28.
Тел.: (044) 272-42-91.
Факс: (044)234-23-36.
Е-mail: journal@znannia.com.ua.
Сайт: http://www.znannia.com.ua

Вопросы психологии : науч. журн. – М. : Вопр. психологии, 1955 – . – Журнал – лауреат Нац. психол. конкурса "Профессиональные итоги столетия". – Включен в РЖ и Базу данных ВИНИТИ. – Под назв. "Voprosy psychologii" (ISSN: 0042-8841) журн. входит в список Web of Science: Social Sciences Citation Index (база по соц. наукам), а также в Thomson Scientific Master Journal List (Филадельф. список), который объединяет период. науч. изд. мирового уровня. – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0042-8841

Адрес редакции: 125009, Россия, Москва, ул. Моховая, д. 9,стр. 4.
Тел.: (495) 695-96-09.
E-mail: voppsy@mail.ru.
Сайт: www.voppsy.ru

Вопросы философии : науч.-теорет. журн. / Рос. акад. наук, Президиум РАН. – М. : Наука, 1947 – . – Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8744

Адрес редакции: 119049, Москва, ГСП-1, Мароновский пер., 26.
Тел.: 8 (499) 230-79-56

Вселенная, пространство, время : ВПВ : науч.-попул. журн. - Киев : Третья планета, [2003?] - . - Виходить щомісячно.

Адреса редакций: 02097, г. Киев, ул. Милославская, 31-б / 53.
Тел.: (050) 960-46-94.
E-mail: thplanet@iptelecom.net.ua, thplanet@kiev.ua
г. Москва, М. Тишинский пер., д. 14/16.
Тел.: (499) 253-79-98; (495) 544-71-57
Сайты: www.wselennaya.com, www.vselennaya.kiev.ua

Всесвіт = Vsesvit-Review of World Literature : журн. інозем. л-ри. – К. : Всесвіт, 1925 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0320-8370

01021, Київ-21, вул. М. Грушевського, 34/1.
E-mail: myk@vsesvit-review.kiev.ua.
Сайт: www.vsesvit-journal.com

Всесвітня література в сучасній школі [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Пед. преса, 1976 - . - До 1993 р. - журн. "Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины". - З січ. 1993 р. до квіт. 1996 р. - журн. "Відродження". - З 1996 р. до 2012 р. - "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України". – Виходить щомісячно

Адреса редакції журналу, видавництва: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел./факс: 486-69-52.
E-mail: 2345255@ukr.net

Географія : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2003 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Географія".
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-36.
E-mail: klass@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Гидробиологический журнал = Hydrobiological Journal : междунар. науч. журн. – Киев : Ин-т гидробиологии НАН Украины, 1965 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0375-8990

Адрес редакции и издателя: Институт гидробиологии НАН Украины, просп. Героев Сталинграда, 12, Киев-210, 04210, Украина.
Тел.: 418-60-04.
Е-mail: hydrobioljournal@gmail.com

Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання : наук.-метод. журн. . – К. : Пед. преса, 1995 – . – Виходить щоквартально.

Адреса редакції журналу, видавництва: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: 486-69-52, 486-85-81, 486-82-37.
E-mail: 2345255@ukr.net

Дивослово : укр. мова й л-ра в навч. закл. : наук.-метод. журн. М-ва освіти і науки України. – К. : Ред. журн. "Дивослово", 1951 – . – Виходить щомісячно. – ISSN 0130-5263

Адреса редакції: 02094, Київ, вул. Попудренка, 28.
Тел./факс: 292-41-06.
E-mail: dyvoslovo@ukr.net
Сайт: www.dyvoslovo.com.ua

Дніпро : літ.-худож. журн. – К. : Ред. журн. "Дніпро", 1927 – . – Виходить щомісячно. – ISSN 0130-321X

Адреса: 04119, Київ-119, вул. Дегтярівська, 38-44.
Тел.: (044) 483-26-98, 483-26-99

Дошкільне виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. – К. : Світич, 1911/1931 – . – Виходить щомісячно. – ISSN 0321-1401

Адреса редакції: Видавництво «Світич», вул. Ю. Коцюбинського, 7, Київ-53, 04053.
Тел.: (044) 486-11-19, 486-91-14, 486-13-32 (т/ф).
E-mail: dv@dvsvit.com.ua

Дошкільний навчальний заклад : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. – Х. : Основа, 2006 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-01, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа".
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: ub@osnova.com.ua.
Сайт:www.osnova.com.ua

Екологічний вісник : наук.-попул. екол. журн. – К. : Всеукр. екол. ліга, 2002 – . – Виходить раз на два місяці.

Адреса редакції: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, оф. 33.
E-mail: vel@ecoleague.net

Економіка в школах України : практ. журн. учителя економіки. – Х. : Основа, 2004 – . – До 2011 р. – наук.-метод. журн. – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Економіка в школах України".
Тел.: (057) 717-99-30; 731-96-33.
Е-mail: office@osnova.com.ua

Економіка України : наук. журн. / М-во екон. розв. і торгівлі України, М-во фінансів України та НАН України. – К. : Ред. журн. "Економіка України", 1958 – . – До 2011 р. – наук. журн. М-ва економіки України, М-ва фінансів України та НАН України. – Виходить щомісячно. – ISSN 0131-775X

01015, Київ-15, вул. Московська, 37/2.
Тел.: 280-52-75, 280-32-71, 280-31-10 (тел./факс).
Е-mail: ecoua@mail.ru
Сайт: http://www.economukraine.com.ua

Економічна теорія : ЕТ : наук. журн. - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2003 - . - Із 2003 р. журн. входить до переліку фах. вид. з екон. наук Вищ. атестац. коміс. України. - Зміст і анотації - англ. мовою. - Виходить щоквартально. - ISSN 1811-3141

Редакція, видавець: Державна установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", вул. Панаса Мирного, 26, кім. 807, м. Київ, 01011.
Тел.: (044) 254-24-17.
Факс: (044) 280-88-69.
E-mail: ec-teor@ief.org.ua

Економічний часопис-XXI = Economic Annals-XXI : наук. журн. – К. : Ін-т суспіл. трансформації, 1996 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 1728-6220

Адреса редакції: 01034, Київ, а/с 297.
Тел./факс: (044) 235 -98-28;(044) 235 -98-27.
E-mail: office@osp.com.ua.
Сайт: www.soskin.info/ea, www.ist.osp-ua.info

Единственная: [журн. для женщин]. - Киев : Эдипресс Украина, [1995?] - . - Виходить щомісячно. - ISSN 1560-3032

Адрес редакции: 03680, Киев, ул. Димитрова, 5, корп. 10-а, 6-й этаж.
Тел.: (044) 498-98-80.
Факс: (044) 498-98-81
Адреса для писем: 01001, Киев-1, а/я № 227.
E-mail: edinstvennaya-readers@edipresse.com.ua.
Сайт: www.edinstvennaya.ua

Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66. ВГ "Основа". Редакція "Завучу. Усе для роботи".
Тел.: (057) 731-96-33, 717-99-30.
Е-mail: office@osnova.com.ua.
Сайт: http://www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: Тел.: (057) 731-96-34
Е-mail: bio@osnova.com.ua

Зарубіжна література в школах України : [викладання зарубіжної л-ри в шк.]. – К. : Антросвіт, 1996 – . – Виходить щомісячно.

03055, Київ-55, а/с 68. Видавництво "Антросвіт" "Зарубіжна література".
Тел.: 400-01-52.
E-mail: antrosvit@ukr.net.
Сайт: www.zi.kiev.ua

Зарубіжна література в школі : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2005 – . – Підзаг.: до 2011 р. [практ. журн. для вчителя]. – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа".
Тел.: (057) 731-96-33.
E-mail: zl@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
Тел.: (057) 731-96-34

Зростаємо разом : виховання, розвиток, психологія : перший освіт. журн. для батьків і дітей 3-7 рр. - Х. : Основа, 2008 – . –журнал-перевертень. – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Зростаємо разом".
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-35.
Е-mail: family@osnova.com.ua.
Сайт: www.osnova.com.ua

Іноземні мови : IМ : наук.-метод. журн./ Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Ленвіт, 1995 – . – Виходить щоквартально. – ISSN 1817-8510

Адреса редакції: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, Київський національний лінгвістичний університет. Кафедра методики викладання іноземних мов.
Тел.: (044) 529-83-26.
Е-mail: inozemnimovy@gmail.com

Іноземні мови в сучасній школі : наук.-метод. журн. – К. : Пед. преса, 2002 – . – В журн. можуть друкуватися результати дисертац. дослідж. із пед. наук. – До 2012 р. – Іноземні мови в навчальних закладах. – Виходить раз на два місяці.

Адреса редакції журн., вид-ва: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: (044) 486-79-60, 486-85-81.
Факс: (044) 486-82-37.
E-mail: info@pedpresa.com.ua.
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Інформатика в школі : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Інформатика в школі".
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: informatics@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua

Інформаційний бюлетень з охорони праці [Текст] : довідково-інформ. вид. / Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України. – К. : ННДІПБОП, 1996 – . – Виходить щоквартально.

Адреса: 04060, м. Київ-60, вул. Вавилових, 13.
Тел.: (044) 453-73-86, факс: (044) 440-99-13.
Е-mail: ndiop@ndiop.kiev.ua

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : офіц. вид. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Пед. преса, 1920 – . – До 2012 р. – Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – Виходить тричі на місяць. – ISSN 0130-8890

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24
Тел.: (044) 486-7960.
Факс: (044) 486-8237
E-mail:zbirnyk@pedpresa.com.ua,
info@pedpresa.com.ua
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Історія в сучасній школі: наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України – К. : Пед. преса, 1995 – . – До 2012 р. – Історія в школах України. – Виходить щомісячно.

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: 486-79-60, 486-69-52.
E-mail: info@pedpresa.com.ua.
Сайт: www.pedpresa.com.ua

Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. – К. : Етносфера, [2000?] – . – Виходить щомісячно.

03035, м. Київ, а/с 59.
Тел.: (044) 248-52-43.
E-mail: etnos@voliacable.com

Історія та правознавство : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2003 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа".
Тел./факс: (057) 717-99-34, 731-96-36, (067) 572-30-37.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34,
history@osnova.com.ua

Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. – М. : Ред. журн. "Иностр. яз. в шк.", 1934 – . – Выходит 10 раз в год.

Адрес редакции: 105064, Москва, М. Казённый пер., д. 5 "Б", Московский городской педагогический университет. Редакция журнала "Иностранные языки в школе".
Тел.: 8(495) 607-14-36.
Е-mail: editor@flsmozaika.ru.
Сайт: www.flsmozaika.ru.

Караван историй. Украина. – Киев : Караван-Медиа, [2002?] – . – Выходит ежемесячно.

Адрес редакции и издателя: 04073, Киев, Куреневский переулок, 17Г.
Тел.: (44) 205-40-77

Класному керівнику. Усе для роботи : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Класному керівнику".
Тел./факс: (057) 731-96-33
Е-mail: office@osnova.com.ua,
klass@osnova.com.ua

Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. – К. : ФО-П Жугастрова О. В., 1998 – . –- Журн. зареєстр. ВАК України як фах. у галузі пед. наук. – Виходить 8 разів на рік.

Адреса видавця: 04107, Київ-107, вул. Половецька, 12/42, к. 88.
Тел.: (044) 481-37-38.
E-mail: csf221@rambler.ru
Сайт: www.csf.vashpartner.com

Кур'єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство : літ. журн. - Кривий Ріг : Труд. колектив т-ва "Звезда-4", 1994 - . - Виходить раз на два місяці.

Для листування: 50071, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг-71, поштова скринька № 3603.
E-mail: courier2007@ukr.net
Сторінка в Інтернеті: courier.at.ua

Литература в школе : науч.-метод. журн. – М. : Ред. журн. "Уроки лит.", 1914 – . – Выходит ежемесячно. – Издание имеет сериальное приложение: Уроки литературы. – ISSN 0130-3414

Адрес редакции: Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5, Москва, почтамт, 101000.
Тел.: 624-77-38.
Факс: 624-77-78.
E-mail: litervsh@mail.ru

Личности : [журн. о людях, вошедших в историю]. - Киев : Издат. дом личности, 2006 - . - В конце журн. опубл. краткие биогр. справки с фотографиями о людях, упомянутых в тексте. - Выходит ежемесячно. - ISSN 1819-6268

Адрес редакции, издателя: 04053, г. Киев, ул. Воровского, 7-б, оф. 28.
Тел./факс: (044) 272-00-30
E-mail:editor@persons.com.ua, editor.persons@gmail.com
Сайт: http://www.persons-info.com

Логопед : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2010 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Логопед".
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: logoped@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
(057) 731-96-34,
Е-mail: logoped@osnova.com.ua

Математика в сучасній школі : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України. – К. : Пед. преса, 1997 – . – До 2012 р. – Математика в школі. – Виходить щомісячно.

Адреса видавництва та редакції: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: 486-69-52.
E-mail: 2345255@ukr.net,
журнал "Математика в сучасній школі"

Математика в школах України : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2002 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Математика в школах України".
Тел.: (057) 731-96-33.
Е-mail: math@osnova.com.ua

Математика в школах України. Позакласна робота : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2010 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Математика в школах України. Позакласна робота".
Тел.: (057) 731-96-33, 731-96-36.
Е-mail: math@osnova.com.ua

Мистецтво в школі : музика, образотв. мистец., художня культура : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура)".
Тел./факс: (057) 731-96-33.
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами: (057) 731-96-34, art@osnova.com.ua

Мовознавство: наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознав. ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. – К. : Академперіодика НАН України, 1967 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0027-2833

Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
Тел.: 279-29-64, факс: 278-71-82.
E-mail: movozn-journal@ukr.net

Мультиверсум. Філософський альманах : наук. журн. / гол. ред. В. В. Лях. – К. : Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України , 1998 – . – Вид. внесено до переліку фах. вид. ВАК України з філос. та соціол. – Виходить 10 разів на рік. – ISSN 2078-8142

Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України.
Е-mail: mv@multiversum.com.ua.
Сайт: multiversum.com.ua

Народна творчість та етнологія = Folk Art and Ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2010 - . – До 2011 р. – Народна творчість та етнографія. – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0130-6936

Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4
Тел.: (044) 279-45-22
E-mail: etnolog@etnolog.org.ua
Сайт: http://www.etnolog.org.ua

Наша Берегиня : народознав. наук.-метод. Часопис. – К. : Пед. преса, 1994 – . – До 2012 р. – Берегиня. – Виходить щоквартально.

Адреса для листування: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: (044) 486-79-60, 486-85-81, 486-82-37

Німецька мова в школі : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . –- Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа".
Тел.: (057) 731-96-34, 731-96-36.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
Тел.: (057) 731-96-34
Е-mail: german@osnova.com.ua

Обдарована дитина = Gifted child : наук.-практ. освітньо-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. – К. : СОЦИС- ПРЕС, 1998 – . – Виходить 10 разів на рік.

Адреса: 01001, Київ, а/с 117, "СОЦИС-ПРЕС", журнал "Обдарована дитина". 02068, м. Київ, вул. Княжий затон, 11, кв. 71.
Тел./факс: (044) 572-55-56
Е-mail: social@freenet.com.ua

Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : сист. вид. : нормат. журн. / М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – К. : Форум, 2010 – . – Виходить щоквартально. – Є додаток на електрон. опт. диск (CD-ROM).

Адреса редакції: 01042, м. Київ-42, вул. П. Лумумби 4/б, корпус "В".
Тел.: (044) 528-22-16, 528-28-75.
Е-mail: amaslova@ifl.com.ua

Освіта Донбасу. Освіта та педагогічні науки = Education and Pedagogical Sciences : наук.-метод. журн. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1817-3756

Адреса: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
Тел.: (0642) 53-93-16, 050 802-80-14
E- mail: mail@luganiv.edu.ua, pk_lnu@mail.ru.
Сайт: www.luganiv.edu.ua

Основи здоров'я : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2010 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Основи здоров'я".
Тел.: (057) 717-99-30; 731-96-33.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторами:
Тел.: (057) 731-96-34
Е-mail: oz@osnova.com.ua

Охорона праці : наук.-вироб. журн. – К. : Ред. журн. "Охорона праці", 1994 – . – Виходить щомісячно. – Видання має серіальний додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці.

Адреса редакції: 02100, Київ-100, вул. Попудренка, 10/1.
Тел./факс: (044) 559-19-51, 558-74-27.
E-mail: mail@ohoronapraci.kiev.ua

Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine : наук.-теорет. та інформ. журн. НАПН України. – К. : Пед. преса, 1993 – . – Виходить щоквартально.

01004, Київ, вул. Басейна, 1/2.
Тел./факс: (044) 246-71-44, 235-50-53.
E-mail: admin@osvitaukrainy.com.ua.
Сайт: www.osvita-ukrainy.com.ua

Педагогічна майстерня : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2010 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків 1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Педагогічна майстерня".
Тел.: (057) 717-99-30; 731-96-33.
Е-mail: ped_mast@osnova.com.ua.
Сайт: www.osnova.com.ua

Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. – М. : Педагогика, 1937 – . – Выходит 10 раз в год. – ISSN 0869-561X

Адрес редакции: 119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8.
Тел.: (499) 248-6971; (499) 248-5149.
E-mail: pedagogika2006@yandex.ru.
Сайт: http://www.pedagogika-rao.ru

Пожежна безпека : наук.-вироб. журн. – К. : Спецпожсервіс, 1996 – . – Виходить щомісячно.

Адреса редакції: 01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1.
Тел./факс: 253-70-23, 253-85-66.
E-mail: fireman3@i.kiev.ua

Поліграфія і видавнича справа : наук.-тех. зб. : наук. вид. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. - К. : Вид-во Укр. акад. друкарства, 1964 - . - Виходить щоквартально. - ISSN 0554-4866

Адреса редакції: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19. Видавництво Української академії друкарства.
Тел.: (0322) 242-23-57.
Факс: (0322) 52-71-68.
E-mail: vydav@ukr.net

Початкова школа : наук.-метод. журн. – К. : Почат. шк., 1969 – . – Журнал включено до переліку наук. вид. ВАКу України, в яких можуть публ. основні результати дисертац. робіт. – Виходить щомісячно. - ISSN 0131-5358

Адреса редакції: 04213, Київ, вул. Прирічна, 25-А, к. 12.
Тел./факс: (044) 501-03-87.
E-mail: zamovknigu_psch@bigmir.net.
Сайт: www.pochatkova-shkola.net

Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2004 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська 66, ВГ "Основа".
Тел./факс: (057) 731-96-34, 731-96-36.
Е-mail: ub@osnova.com.ua

Право України : наук.-практ. фахове вид. : юрид. журн. – К. : Ред. журн. "Право України", 1922 – . – Виходить щомісячно. – ISSN 0132-1331

04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21.
Тел.: (044) 537-51-07.
Е-mail: info@pravoua.com.ua

Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : СОЦИС-ПРЕС, 1997 – . – Журнал включено до переліку наук. вид. ВАК України, в яких можуть публікуватись основні результати дисертац. робіт. – Виходить щомісячно.

Адреса редакції для листування: 01001, Київ-1, а/с 117, Компанія "СОЦИС-ПРЕС" (для редакції журналу: "Практична психологія та соціальна робота").
Адреса для відвідувачів: вул. Княжий затон, 11, кв. 71, ст. м "Позняки".
Тел.: (044) 572-55-56.
E-mail: social@freenet.com.ua

Психологический журнал : [науч. академ. журн.] / Рос. акад. наук, Ин-т психологии РАН. – М. : Наука, 1980 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0205-9592

Адрес редакции: 129366, Москва, И-366, Ярославская ул., 13.
Тел.: 683-53-20, 683-58-10.
Е-mail: journ@ipras.ru.
Сайт: http://www.naukaran.ru

Рідна школа : наук.-пед. журн. – К. : Рідна шк., 1922 – . – Журн. входить до переліку вид. ВАКу України, публ. в яких зараховуються як наукові при захисті кандидат. і доктор. дис. – Виходить щомісячно. – ISSN 0131-6788

Поштова адреса редакції: 02192, Київ-192, вул. Космічна, 8-б.
Тел.: (044) 229-52-79.
E-mail: avpugach@ukr.net

Русский язык и литература в учебных заведениях : науч.-метод. журн. / Укр. акад. русистики, Ин-т рус. яз. и лит. – Киев : Киев. Русь, [1997?] – . – Выходит раз в два месяца.

Почтовый адрес: 01030, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 51-А.
Тел.: (040) 502-30-41
Факс: (044) 531-30-85.
E-mail: magazine@kiev-rus.com.ua.

Світ фізики : наук.-попул. журн. / гол. ред. : Вакарчук І. – Л. : Євросвіт, 1996 - . - Виходить щоквартально.

Редакція журналу "Світ фізики", вул. Саксаганського, 1, м. Львів, 79005, Україна.
Тел.: у Львові 380 (0322) 39-46-73,
у Києві 380 (044) 416-60-68.
E-mail: phworld@franko.lviv.ua
Сайт: www.franko.lviv.ua/publish/phworld

Слово і час : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Фенікс, 1957 – . – Виходить щомісячно. – ISSN 0236-1477

Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4.
Тел.: (044) 279-24-56, 278-53-75.
Факс: (044) 278-52-81.
E-mail: phworld@franko.lviv.ua
E-mail: jour_sich@mail.ru,
slovoichas@ukr.net.
Сайт: Сайт: www.slovoichas.in.ua

Соціальна педагогіка: теорія та практика : наук.-метод. журн. – Луганськ : Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003 – . – Журн. внес. до переліку наук. фах. вид. України (пед. науки). – Виходить щоквартально. – ISSN 1817-3764

Адреса: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
Тел./факс: (0642) 58-03-20.
E-mail: alma-mater@list.ru

Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часопис. – К. : Ін-т соціол. НАН України, 1997 – . – Виходить щоквартально. – ISSN 1563-3713

Адреса редакції: Україна, 01021, Київ, вул. Шовковична, 12.
Тел.: (044) 253-21-79, факс: (044) 255-76-96.
Е-mail: journal@i-soc.org.ua.
Сайт:http://www.kar.net/~i-soc/

Теорія та методика фізичного виховання : наук.-метод. журн. - Х. : ОВС, 2000 - . – Статті, опублік. в журн., зараховуються як фах. відповідно до постанови президії ВАК України від 14 листоп. 2001 р. № 3-05/9. – Виходить щомісячно. – ISSN 1993-7989

Адреса редакції: Україна, 60174, Харків, а/с 8692.
Тел.: (057) 756-73-38
Е-mail: tmfv@tmfv.com.ua
Сайт:http://www.tmfv.com.ua

Трудове навчання в школі : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Трудове навчання в школі".
Тел./факс: (057) 731-96-33.
Е-mail: trud@osnova.com.ua
Відділ з роботи з авторами:
Тел.: (057) 731-96-34.
Е-mail: klass@osnova.com.ua

У світі математики : укр. мат. журн. для школярів і студ. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ТВіМС, 1995 – . – Виходить щоквартально. – ISSN 1029-4171

Адреса редкол.: 01601 МСП, Київ, Київський національний Університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики "У світі математики".
Тел.: 259-03-92.
Е-mail: usm@univ.kiev.ua

Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. / Ін-т педагогіки НАПН України. – К. : Антросвіт, 1999 – . – Журн. включено до переліку наук. вид. України. – Виходить щомісячно.

Адреса: 04053, Київ-53, вул. Артема, 52-Д. Редакція журналу "Українська література в загальноосвітній школі".
Тел.: 481-37-70
Е-mail: ukr_lit@ukr.net

Українська мова : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2001 – . – Виходить щоквартально. – ISSN 1682-3540

Україна. 01001, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4
Тел.: 279-02-96, 279-18-85.
E-mail: ukrmov@gmail.com

Українська мова і література в школі : наук.-метод. журн. – К. : Ред. журн. "Укр. мова і л-ра в шк.", 1997 – . – Виходить 8 разів на рік.

Адреса редакції: Вул. Артема, 52-Д, к. 417, м. Київ, 04053.
Тел.: (044) 481-37-19.
E-mail: red_umlsh@ukr.net

Українська мова й література в сучасній школі : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. – К. : Пед. преса, 1999 – . – Журн. внесено до переліку вид., де можуть друкуватися результати дисертац. робіт на здоб. наук. ступенів д-ра і канд. філол.наук. – До 2012 р. – Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – Виходить щомісячно.

Адреса редакції журналу, видавництва: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: (044) 486-79-60, 486-85-81, 486-82-37, 486-69-52.
Е-mail: 2345255@ukr.net

Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал = The Ukrainian Biochemical Journal : наук. журн. – К. : Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 1926 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0201-8470

Адреса редакції: 01601, Київ,вул. Леонтовича, 9, редакція "Українського біохімічного журналу".
Тел.: [38-044] 234-11-81.
E-mail: editor@biochem.kiev.ua,
Сайт:http://www.biochemistry.org.ua

Український ботанічний журнал = Ukrainian Botanical Journal = Украинский ботанический журнал : наук. журн. – К. : Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 1921 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0372-4123

Адреса: Інститут ботаніки НАН України, вул. Терещенківська, 2, МСП-1, Київ, 01001, Україна.
Тел.: (044) 235-41-82
E-mail: secretary_UBZH@ukr.net

Український історичний журнал = Ukrainian Historical Journal : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Ред. "УІЖ", 1957 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0130-5247

Адреса редакції: 01001, Україна, Київ, вул. М. Грушевського, 4, офіс 501.
Тел.: +380 (44) 278-52-34.
Факс: +380 (44) 279-63-62.
Е-mail: UHG@history.org.ua

Український математичний журнал : наук. журн. / Нац. акад. наук України. – К. : Ін-т математики НАН України, 1949 – . – Виходить щомісячно. – ISSN 1027-3190

Адреса редакції: 01601, Київ, вул. Терещенківська, 3. Інститут математики НАН України.
Тел.: (044) 234-4564.
E-mail: unzh@imath.kiev.ua

Украинский химический журнал : УХЖ : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины. – Киев : Ин-т общ. и неорган. химии им. В. И. Вернадского НАН Украины, 1925 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0041-6045

Адрес редакции: Украина, 03680 Киев, просп. академика Палладина, 32/34. Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского НАН Украины.
Тел.: (044) 424-03-22; факс: (044) 424-30-70.
Е-mail: journal@ionc.kar.net

Управління школою : [практ. методики та технології упр.]. – Х. : Основа, 2002 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66. ВГ "Основа", редакція журналу "Управління школою".
Тел.: (057) 731-96-33, 717-99-30.
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторам:
Тел.: (057) 731-96-34
E-mail: bio@osnova.com.ua

Уроки литературы : науч.-метод., культурно-образоват. журн. – М. : Ред. журн. "Уроки лит.", 2000 – . – Выходит ежемесячно. – Издание является приложением к Литература в школе.

Адрес: Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5, Москва, почтамт, 101000.
Тел.: 624-77-78; 624-77-38.
E-mail: litervsh@mail.ru

Фізика в школах України : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2003 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Фізика в школах України".
Тел./факс: (057) 731-96-33.
E-mail: office@osnova.com.ua
Сайт: www.osnova.com.ua
Відділ по роботі з авторам:
Тел.: (057) 731-96-3.
E-mail: physik@osnova.com.ua

Фізика та астрономія в сучасній школі : наук.-метод. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України. – К. : Пед. преса, 1995 – . – До 2012 р. – Фізика та астрономія в школі. – Змінено періодичність: до 2011 р. – щомісячник. – Виходить 8 разів на рік.

01601, Київ, вул. Пирогова, 9, к. 312
Тел.: (044) 239-30-93.
Е-mail: 2345255@ukr.net, kmf_npu@ukr.net.
Сайт:www.pedpresa.com.ua

Фізичне виховання в сучасній школі : наук.-метод. журн. – К. : Пед. преса, 1995 – . – До 2012 р. – Фізичне виховання в школі. – Виходить раз на два місяці.

Адреса редакції журналу, видавництва: 01054, м. Київ-54, вул. Дмитрівська, 18/24, 4 поверх.
Тел.: 486-85-81, 486-79-60, 486-69-52.
Е-mail: info@pedpresa.ua.
Сайт:www.pedpresa.com.ua

Фізичне виховання в школах України : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Фізичне виховання в школах України".
Тел./факс: (057) 731-96-33.
Е-mail: office@osnova.com.ua
Сайт:www.osnova.com.ua

Фізіологічний журнал : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України – К. : Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України , 1955 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0201-8489

Адреса редакції: 01024, Київ-24, вул. Богомольця, 4.
Тел.: 253-07-45, 256-25-27.
E-mail: Fiziol_z@biph.kiev.ua.
Сайт:http:/www.biph.kiev.ua/journals.html

Філософська думка : укр. наук.-теорет. часопис. – К. : Ін-т філос. НАНУ, 1927 – . – Виходить раз на два місяці. – ISSN 0235-7941

Адреса редакції: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4.
Тел.: 278-39-78; 050-358-92-18.
E-mail: f_dumka@ukr.net

Философские науки : ФН : науч. образоват. просветит. журн. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. гуманитар. исслед. –- М. : Гуманитарий, 1958 – . – Выходит ежемесячно. – ISSN 0235-1188

E-mail: academyRH@list.ru.
Сайт:http://www.academyRH.info

Хімія : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2002 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу «Хімія".
Тел.: (057) 731-96-33.
E-mail: chem@osnova.com.ua
Сайт:www.osnova.com.ua

Цитология и генетика = Cytology and genetics : междунар. науч. журн. – Киев : Ин-т клеточной биологии и генет. инженерии НАН Украины, 1967 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0564-3783

Адрес редакции: 03680, ГСП-680, Киев, ул. Заболотного, 148. Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины.
Тел.: 526-71-09.
E-mail: cytogen@iicb.kiev.ua.
Сайт:http://www.cytgen.com

Шкільна бібліотека : журнал. – К. : Ред. газ. "Позаклас. час", 2001 – . – Виходить щомісячно.

Адреса: пр. М. Бажана, 14, к. 7, м. Київ, 02140.
Тел.: 332-46-91.
Тел./факс: 501-86-65.
Е-mail: osvita-shb@ukr.net

Шкільний бібліотекар : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2010 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Шкільний бібліотекар".
Тел.: (057) 717-99-30, 731-96-33.
Е-mail: bibl@osnova.com.ua

Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. – Х. : Основа, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 61001, м. Харків-1, вул. Плеханівська, 66, ВГ "Основа", редакція журналу "Шкільному психологу".
Тел.: (057) 717-99-30; 731-96-33.
Е-mail: klass@osnova.com.ua

Шлях освіти : наук.-метод. журн. – К. : Пед. преса, 1995 – . – Виходить щоквартально.

Адреса ред. журн., вид-ва: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел./факс: (044) 486-69-52, 486-85-81, 486-82-37.
Е-mail: 2345255@ukr.net

Юний натураліст : наук.-попул. журн. для юнаків та дівчат. – К. : Ред. журн. "Наука-Фантаст.", 1996 – . – Виходить щомісячно. – Видання є додатком до Наука-Фантастика

Адреса редакції: 04119, Київ-119, вул. Дегтярівська, 38-44, кімн. 1216.
Тел.: 483-34-36.
Е-mail: ya.unnat@yandex.ua

 

Газети

 

Біологія. Шкільний світ : газ. для вчителів біології. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 1998 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: bio@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com

Все для вчителя : інформ.-практ. бюл. – К. : Ред. освіт. видань, 2001 – . – Виходить тричі на місяць.

Адреса редакції: 02132, Київ, а/с 126.
Тел./факс: (044) 502-91-21
Е-mail: osvita-vdv@ukr.net

Голос України : газ. Верхов. Ради України. – К. : Верхов. Рада України, 1991 – . – Виходить 5 разів на тиждень.

03047, Київ-47, вул. Нестерова, 4.
Тел.: 503-68-72.
Факс: 234-72-54; 449-85-62.
E-mail: mail@golos.com.ua

День [Текст] : всеукр. газ. - К. : Укр. прес-група, 1996 - . - Виходить щоденно.

Адреса редакції: 03115, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 121Д.
Тел.: (+38044) 303-96-70
Факс: (+38044) 303-94-20.
E-mail "Дня": master@day.kiev.ua
Сайт:http://www.day.kiev.ua
Сайт:http://incognita.day.kiev.ua

Директор школи. Шкільний світ : газ. для кер. серед. навч. закл. – К. : Ред. газ. з упр. освітою, 1997 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
Е-mail: direktor@1veresnya.com.ua,
Сайт:www.osvitaua.com

Житомирщина : обл. офіц. громад.-політ. газ. – Житомир : Ред. газ. "Житомирщина", 1919 – . – Виходить тричі на тиждень.

10014, м. Житомир, майдан С. П. Корольова, 12.
Тел.: 47-43-71.
E-mail: zhitomirwina@i.ua,
zhitomirwina@ukr.net,
zhitomirwina@rambler.ru.

Завуч. Шкільний світ : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. – К. : Шк. світ, 1998 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: zavuch@1veresnya.com.ua,
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Зарубіжна література. Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 1996 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: literatura@1veresnya.com.ua.
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : газ. для вчителів фізкультури та основ здоров'я, методистів, тренерів : інформ.-метод. вид. – К. : Шк. світ, 2004 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: health@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Інформатика. Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів інф-ки. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 1999 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. Тел.: (044) 286-34-48, відділ продажу: (044) 284-24-50.
E-mail: informatika@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Історія України. Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 1996 – . – Виходить чотири рази на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: history@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com

Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 1996 – . – Виходить чотири рази на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: geogr@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com

Літературна Україна : газ. письм. України. – К. : Нац. спілка письм. України, 1927 – . – Виходить щотижнево.

Адреса редакції: 01601, м. Київ-601, вул. Суворова, 3.
Тел.: 280-00-25; 280-00-22; 280-04-02.
E-mail: lit_ukraine@ukr.net.
Сайт:www.litukraina.kiev.ua

Математика. Шкільний світ. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 1998 – . – Виходить чотири рази на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
Е-mail: matem@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Математична газета. – К. :Світоч, 2006 – . – Виходить щомісячно.

Адреса редакції: 04053, Київ, вул. Артема, 37-41
Тел.: (097) 330 -10-83
Е-mail: oleg-kostenko@ukr.net
Сайт:www.osvita-dim.com.ua

Місто : часопис влади і громади Житомира. – Житомир : Інформ.-вид. центр Житомир. міськради. – Виходить щотижнево.

Адреса редакції: 10002, м. Житомир, вул. Гагаріна, 24.
Тел.: 43-87-84, 34-55-72

Освіта України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України – К. : Пед. преса, 1997 – . – Виходить щотижнево. – ISSN 2219-5793

Адреса редакції: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.
Тел.: (044) 486-79-60
Факс: (044) 486-82-37
E-mail: osvita@pedpresa.com.ua.
Сайт:www.pedpresa.com.ua

Педагогічна газета / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. – К. : Пед. преса, [2003?] – . – Виходить щомісячно.

Адреса редакції: 04053, Київ-53, вул. Артема, 52А, кімн. 316 а.
Тел.: 481-37-41, 481-37-40.
E-mail: ped-gazeta@ukr.net

Позакласний час : часопис. – К. : Ред. газ. "Позаклас. час", 2000 – . – Виходить щомісячно.

Адреса: 02140, м. Київ, пр. Бажана, 14, к. 7.
Тел.: 451-51-97.
Тел./факс: 501-86-65.
Е-mail: osvita-pch@ukr.net

Початкова освіта. Шкільний світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. – К. : Ред. газ. з дошк. та початк. освіти, 1999 – . – Виходить чотири рази на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: osvita@1veresnya.com.ua, osvita.1veresnya.@gmail.com
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів за тел.: (067) 446-71-49

Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів – К. : Ред. загальнопед. газ., 2002 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: 0(44) 286-34-48, 537-32-00,
відділ продажу 0(44)284-24-50.
E-mail: psiholog.1veresnya@gmail.com
Сайт:www.osvitaua.com

Трудове навчання. Шкільний світ : газ. для вчителів обслуг. та техн. видів праці, викл. та майстрів вироб. навчання МНВК. – К. : Шк. світ, 2008 – . – Виходить щомісячно.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
Е-mail: trud@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com

Українська літературна газета / гол. ред. Сидоржевський М. – К. : УЛГ, 2009 – . – Виходить двічі на місяць

Адреса редакції для листування: 07300 а/с 119, м. Вишгород, Київська обл.
Тел.: (098) 749-04-02
E-mail: oksent@ukr.net
Сайт:www.litgazeta.com.ua

Українська мова та література. Шкільний світ : газ. для вчителів укр. мови та л-ри. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 1996 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: ukrmova@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com

Управління освітою. Шкільний світ : часопис для кер. освіт. галузі. - К. : Шк. світ, 2001 - . - Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48
Е-mail: Uprosv@1veresnya.com.ua,
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: м. т. (067) 446-71-49

Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів Виконав. Влади України. – К. : Каб. Міністрів України, 1990 – . – Виходить 5 разів на тиждень.

Адреса редакції: 01008, Київ, вул. Садова, 1.
Тел.: 253-12-95, 253-55-09, 253-72-91,
факс: 253-34-78.
Е-mail: adv@ukcc.com.ua.
Сайт:www.ukurier.gov.ua

Факты и комментарии : всеукр. ежедн. газ. – Киев : Ред. газ. "Факты и коммент.", 1997 – . – Выходит еженедельно.

04116, г. Киев, ул. Ванды Василевской, 27/29.
Тел.: 482-32-01, факс: 482-05-50.
E-mail: info@facts.kiev.ua.
Сайт:www.facts.kiev.ua

Фізика. Шкільний світ : газ. для вчителів фізики – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 1998 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
Е-mail: phizika@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Хімія. Шкільний світ : газ. для вчителів хімії. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 1998 –- . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: him@1veresnya.com.ua,
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. – К. : Шк. світ, 1997 – . – Виходить чотири рази на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: svit@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: (067) 446-71-49

 

Періодичні видання іноземною мовою

 

Deutsch. Шкільний світ : нім. мова і культура : газ. для вчителів та всіх, хто вивчає нім. мову. – К. : Ред. газ гуманіт. циклу, 2002 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
відділ продажу: (044) 284-24-50.
Е-mail: Deu@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: м. т.: (067) 446-71-49

Deutschland : magazin. – Frankfurt : Societats-Medien, [2006?] – . – Виходить раз в два місяці. – ISSN 1617-9552

D-60327 Frankfurt am Main Post: D-60268 Frankfurt am Main.
Telefon: ++49(0)69/7501-0,
Сайт:www.fs-medien.de.
Сайт:www.magazin-deutschland.de
E-Mail: redaktion.deutschland@fs.de.
Telefon: ++49(0)69/7501-4352

English Learner's Digest. – К. : Знання, [2003?] – . – Перевод заглавия: Дайджест для тих, хто вивчає англійську. - Виходить двічі на місяць. – ISSN 1605-2455

Адреса: 01034, Київ, вул. Стрілецька, 28.
Тел.: (044) 272-42-91.
E-mail: digest@society.kiev.ua

English. Шкільний світ : language & culture : weekly. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2000 – . – Виходить двічі на місяць.

Адреса для листування: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2.
Тел.: (044) 286-34-48, 537-32-00.
E-mail: english@1veresnya.com.ua
Сайт:www.osvitaua.com
Довідка для авторів: м. т.: (067) 446-71-49

Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift fur die Praxis des Deutschunterrichts. - Munchen : Hueber Verlag, [1988?] - . - Виходить двічі на рік. - ISSN 0937-3160

Adresse der Schriftleitung: Dr. Werner Schmitz Goethe-Institut e. V. Bereich 42 Bildungskooperation Deutsch Dachauer Str. 122, 80637 Munchen.
Tel.: +49 (0)89-15921-407.
E-Mail: werner.schmitz@goethe.de

Welcome to Ukraine : turyzm Magazine. – Kyiv : Editorial Board of Mizhnarodny Turyzm Magazine Ltd, 1994 – . – Виходить двічі на рік.

Office address: 15 Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine.
Tel./fax: 380 (44) 254-5190/91/93;
288-5457; 288-9625.
E-mail: welcome@intour.com.ua

 

Алфавітний покажчик періодичних видань

 


Альгология
Англійська мова в початковій школі
Англійська мова та література
Археологія
Атестаційний вісник
Безпека життєдіяльності
Бібліотечка журналу "Іноземні мови"
Бібліотечна планета
Біологія
Біологія і хімія в сучасній школі
Біологія. Шкільний світ
Вестник зоологии
Вестник Московского государственного областного университета. Серия "Лингвистика"
Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика
Вивчаємо українську мову та літературу
Вихователю ГПД. Усе для роботи
Виховна робота в школі
Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни
Вища освіта України
Вища школа
Вопросы психологи
Вопросы философии
Все для вчителя
Вселенная, пространство, время
Всесвіт
Всесвітня література в сучасній школі
Географія
Гидробиологический журнал
Голос України
День
Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання
Дивослово
Директор школи. Шкільний світ
Дніпро
Дошкільне виховання
Дошкільний навчальний заклад
Екологічний вісник
Економіка в школах України
Економіка України
Економічна теорія
Економічний часопис-XXI
Единственная
Житомирщина
Завуч. Шкільний світ
Завучу. Усе для роботи
Зарубіжна література в школах України
Зарубіжна література в школі
Зарубіжна література. Шкільний світє
Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ
Зростаємо разом
Іноземні мови
Іноземні мови в сучасній школі
Інформатика в школі
Інформатика. Шкільний світ
Інформаційний бюлетень з охорони праці
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Історія в сучасній школі
Історія в школі
Історія та правознавство
Історія України. Шкільний світ
Иностранные языки в школе
Караван историй. Украина
Класному керівнику. Усе для роботи
Комп'ютер у школі та сім'ї
Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ
Кур'єр Крив басу
Літературна Україна
Литература в школе
Личности
Логопед
Математика в сучасній школі
Математика в школах України
Математика в школах України. Позакласна робота
Математика. Шкільний світ
Математична газета
Мистецтво в школі
Місто
Мовознавство
Мультиверсум. Філософський альманах
Народна творчість та етнологія
Наша Берегиня
Німецька мова в школі
Обдарована дитина
Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання
Освіта Донбасу. Освіта та педагогічні науки
Освіта України
Основи здоров'я
Охорона праці
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України
Педагогічна газета
Педагогічна майстерня
Педагогіка
Пожежна безпека
Позакласний час
Поліграфія і видавнича справа
Початкова освіта. Шкільний світ
Початкова школа
Початкове навчання та виховання
Право України
Психолог. Шкільний світ
Психологический журнал
Рідна школа
Русский язык и литература в учебных заведениях
Світ фізики
Слово і час
Соціальна педагогіка: теорія та практика
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Теорія та методика фізичного виховання
Трудове навчання в школі
Трудове навчання. Шкільний світ
У світі математики
Українська література в загальноосвітній школі
Українська літературна газета
Українська мова
Українська мова і література в школі
Українська мова й література в сучасній школі
Українська мова та література. Шкільний світ
Український біохімічний журнал
Український ботанічний журнал
Український історичний журнал
Український математичний журнал
Украинский химический журнал
Управління освітою. Шкільний світ
Управління школою
Уроки литературы
Урядовий кур'єр
Факты и комментарии
Фізика в школах України
Фізика та астрономія в сучасній школі
Фізика. Шкільний світ
Фізичне виховання в сучасній школі
Фізичне виховання в школах України
Фізіологічний журнал
Філософська думка
Философские науки
Хімія
Хімія. Шкільний світ
Цитология и генетика
Шкільна бібліотека
Шкільний бібліотекар
Шкільний світ
Шкільному психологу. Усе для роботи
Шлях освіти
Юний натураліст
Deutsch. Шкільний світ
Deutschland
English Learner's Digest
English. Шкільний світ
Fremdsprache
Welcome to Ukraine

 

Бібліографічне видання

 

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

 

Клименко Тетяна Євгеніївна

Колодюк Світлана Володимирівна

 

Періодичні видання – 2012

 

Довідник

 

Надруковано у бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка

імені І. Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 38

E-mail: bib@zu.edu.ua