Пошук інформації в алфавітному каталозі

Для того, щоб дізнатися, чи є у бібліотеці потрібна книга або твори пе­вного автора (і які саме), уточнити прізвище автора (або псе­вдонім), назву книги, рік видання або інші вихідні дані, скіль­ки видань книги було і які з них можна знайти в бібліотеці, необхідно звернутися до алфавітного каталогу:

- якщо відомий автор(-и), картку треба шукати за прі­звищем автора;

- якщо книга має більше ніж три автори або видана без прізвищ авторів на титульному аркуші, картку треба шукати на перше слово назви;

- якщо книга видана без прізвищ авторів, а на титуль­ному аркуші наведено прізвище редактора (укладача), картку треба шукати на перше слово назви книги.

Пам'ятайте, що картки алфавітного каталогу розташо­вані за спільним українсько-російським алфавітом. Їх розмі­щують за першим словом опису (автор чи перше слово на­зви). У разі збігу перших слів картки розташовують за другим словом, а якщо збігаються другі слова - за третім і т. ін. Якщо прізвища авторів однакові, картки розміщують за абеткою ініціалів. На різні видання однієї і тієї ж книги картки розта­шовують у зворотнохронологічному порядку (2010, 2009, 2008, 2007 і т. д.). Скорочена форма слова {абревіатура) роз­глядається як окреме слово, і картку ставлять в порядку алфа­віту букв абревіатури (ВНЗ - вищі навчальні заклади). Картки з описами книг іноземними мовами (англійською, французь­кою, німецькою тощо) розміщують, використовуючи латин­ський алфавіт.

Пошук інформації в систематичному каталозі.

Пошук інформації в систематичному каталозі здійснюється за відповідною галуззю знань. Щоб знайти інформацію, необ­хідно сформулювати тему пошуку.
Систематичний каталог відповідає на питання :
- за якими галузями знань є книги у бібліотеці;
- які саме книги має бібліотека з тієї чи іншої галузі знань.

Якщо користувач знає, до якої галузі знань належить його тема або предмет, то пошук літератури необхідно здійс­нювати, використовуючи систему роздільників і посилання на них. Варто пам'ятати, що систематичний каталог викорис­товують у тому випадку, коли не відомі автор чи назва.

Призначення систематичного каталогу - вказувати ви­дання з окремих наук і галузей знань (пе­дагогіка, література, психологія і т. д.), а також деталізувати науки і галузі знань (педагогіка: дидактика, освіта, виховання тощо).

Пошук у систематичному каталозі здійснюється таким чином:

  • якщо необхідно знайти інформацію з педагогіки, шу­каємо шухляду з позначкою класифікаційного індекса 74 - Педагогіка;
  • якщо необхідно знайти книгу або підручник (навча­льний посібник) з педагогіки вищої школи, знаходимо каталожну шухляду з класифікаційним індексом 74 -Педагогіка, всередині розділу шукаємо роздільник 74.58 - Педагогіка вищої школи, переглядаємо усі картки і знаходимо картку з описом навчального посібника.

Наприклад:

Прямоугольная выноска: бібліографічний опис книги

Отже, індекс 74 означає, що книга належить до класу "Педагогіка", оскільки розглядає проблеми цієї науки.

Пам'ятайте, картки систематичного каталогу розміщують відповідно до схеми класифікації - за галузями знань (2 - природничі науки, 3 - технічні науки, 4 - сільськогосподарські науки, 5 - медичні науки, 6 - історичні науки, 7 - педагогічні науки і т. д.). Кожний галузевий відділ поділяється на розділи та руб­рики; послідовність розташування основних відділів каталогу і розділів усередині кожного відділу встановлюється схемою бібліотечної класифікації.

Пошук інформації в систематичній картотеці статей (СКС).

СКС вміщує картки на статті та матеріали з періодичних видань (газет, журналів), збірників. СКС створена за таблицями ББК і має спільний з систематичним каталогом алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є ключем до СКС. СКС, як і СК побудовано за галузями знань. В картотеці застосовано більш детальний розподіл інформації, є тематичні рубрики. Картки в СКС розташовуються в зворотно хронологічному порядку.