^Вгору

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

укладачі: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук

 

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка

 

Науково-допоміжний анотований

бібліографічний покажчик 

 

Житомир

2012

УДК 016:37:101.81:398

ББК 91.9:74:87

Д 48

Рецензенти:

Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ЖДУ ім. І. Франка; 

Дем'янчук О. Н., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна"; 

Смагіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОІППО. 

 

Д 48  Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка :   наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук. – Житомир, 2012. – 146 с.

 

 

Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук з 2004 року, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів.

 

 

 

УДК 016:37:101.81: 398

ББК 91.9:74:87

 

 

 

© Т. Є. Клименко

© Т. А. Бондарчук

Зміст

Агапов Юрій Юрійович

Агапова Марина Борисівна

Андрійчук Наталя Михайлівна

Арешонков Володимир Юрійовичю

Бабенко Тамара Василівна

Багно Юлія Миколаївна

Базуріна Валентина Михайлівна

Білан Людмила Леонідівна

Благова Тетяна Олександрівна

Бовсунівська Наталія Миколаївна

Бойчук Ірина Дмитрівна

Борейко Олександр Михайлович

Бричок Світлана Борисівна

Бугрій Володимир Станіславович

Булига Ірина Іванівна

Васильєва Регіна Юхимівна

Вербівський Дмитрій Сергійович

Вергелес Костянтин Миколайович

Вітвицька Світлана Сергіївна

Вознюк Лідія Володимирівна

Вознюк Олександр Васильович

Войналович Людмила Петрівна

Волченко Ольга Михайлівна

Гагіна Наталія Вікторівна

Галів Микола Дмитрович

Горай Ольга Віцентіївна

Горохова Людмила Вікторівна

Григор'єва Тетяна Юріївна

Гуманкова Ольга Сергіївна

Гуцал Людмила Антонівна

Гуцан Тетяна Григорівна

Данильчук Лариса Олексіївна

Даюк Жанна Юріївна

Довгань Лариса Іванівна

Жиляєва_Юлія_Миколаївна

Жиров Олександр Анатолійович

Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна

Зарва Ольга Миколаївна

Захарчишина Юлія Михайлівна

Іванцова Оксана Петрівна

Іванчук Галина Петрівна

Ілліна Ольга Володимирівна

Калінін Вадим Олександрович

Карлінська Яніна Валеріївна

Карплюк Світлана Олександрівна

Клименюк Юлія Михайлівна

Кобельська Ольга Мирославівна

Коваленко Світлана Миколаївна

Ковтун Юрій Васильович

Козак Тетяна Михайлівна

Козловець Микола Адамович

Колесник Наталія Євгенівна

Копил Галина Олексіївна

Корнійчук Юрій Григорович

Королюк Олена Миколаївна

Костюк Оксана Юріївна

Костюшко Юрій Олексійович

Кравець Наталія Леонідівна

Кротік Наталія Леонідівна

Круковська Ірина Миколаївна

Кульчицький Віталій Йосипович

Левицька Людмила Ярославівна

Лещенко Альона Михайлівна

Литньова Тамара Вікторівна

Луценко Віктор Васильович

Мазурок Володимир Григорович

Малярчук Олена Валентинівна

Марасюк Сергій Станіславович

Мартич Руслана Василівна

Маслак Людмила Петрівна

Мельничук Максим Святославович

Мілютіна Ольга Костянтинівна

Мірошниченко Олена Анатоліївна

Міськова Наталія Миколаївна

Міщенко Ірина Борисівна

Можарівська Інна Миколаївна

Моркотун Сергій Борисович

Мороз Інна Вікторівна

Москвіна Тетяна Пилипівна

Муранова Наталія Петрівна

Овчаров Сергій Михайлович

Павленко Віта Віталіївна

Падалко Ніна Йосипівна

Панасюк Анжела Валентинівна

Папіжук Валентина Олександрівна

Пасічник Олександр Сергійович

Пастовенський Олександр Вікторович

Петренко Анатолій Андрійович

Піддубна Оксана Михайлівна

Плотницька Оксана Віталіївна

Погоріла Людмила Михайлівна

Поліщук Людмила Петрівна

Полубоярина Ірина Іванівна

Поплавська Світлана Дмитрівна

Репко Інна Петрівна

Розлуцька Галина Миколаївна

Романишин Микола Ярославович

Романчук Наталія Олександрівна

Ростами Афшин

Семенець Сергій Петрович

Сердюк Наталія Юріївна

Ситняківська Світлана Михайлівна

Сікора Ярослава Богданівна

Скоробагатська Оксана Іванівна

Слінчук Валентина Іванівна

Слоньовська Оксана Богданівна

Смелянська Вікторія Володимирівна

Соколовський Олег Леонідович

Спіріна Тетяна Петрівна

Стахів Лілія Григорівна

Стойко Світлана Валеріївна

Столярчук Тетяна Олександрівна

Танана Світлана Михайлівна

Тандир Лариса Володимирівна

Танська Валентина Володимирівна

Тюска Валентина Борисівна

Усата Олена Юріївна

Форостян Анатолій Федорович

Халимон Ірина Йосипівна

Ціось Наталія Володимирівна

Чаговець Алла Іванівна

Чемерис Ольга Анатоліївна

Чепурна Наталія Миколаївна

Чорна Наталія Володимирівна

Чорноус Віра Петрівнаа

Шапошнікова Лариса Миколаївна

Швидун Віктор Миколайович

Шигонська Наталя Вікторівна

Шквир Оксана Леонідівна

Шліхта Ганна Олександрівна

Шмельова Тетяна Всеволодівна

Шумаєва Світлана Петрівна

Щерба Наталія Сергіївна

Щербань Микола Петрович

Яценко Світлана Леонідівна 

 

 

 

 

 

 

37.018:37.058(09У)

А 23

 
Агапов, Юрій Юрійович.

Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Агапов Ю. Ю. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 183-217. - Дод.: с. 217-302

Зміст:

Наукові принципи та підходи до проблеми дослідження розвитку приватної освіти на Волині. - С.12-23

Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.23-36

Історіографія вивчення проблеми розвитку приватної освіти на Волині. - С.36-55

Головні передумови становлення і розвитку приватної освіти на Волині. - С.57-85

Приватні навчальні заклади в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.85-108

Зміст, форми і методи навчання та виховання в приватних закладах Волині. - С.108-127

Характеристика організації навчання й виховання національних меншин Волині у приватних навчальних закладах. - С.130-141

Жіноча приватна освіта на Волині у ХІХ – на поч. ХХ ст. - С.141-157

Індивідуальні форми приватної освіти на Волині. - С.157-177

Анотація:

Метою дослідження є визначення ролі і місця приватної освіти в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи навчання і виховання в системі приватної освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єктом дослідження є приватна освіта на Волині як історико-педагогічне явище.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 одноосібних наукових та науково-методичних праць: 1 параграф у колективній монографії; 16 статей, зокрема 6 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 7 – у збірниках матеріалів конференцій; 3 – у збірниках наукових праць аспірантів, дослідників.

377.1:370.1

А 23

 
Агапова, Марина Борисівна.

Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Б. Агапова ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 297 с. : табл. - Бібліогр.: с. 269-297. - Дод.: с. 177-268

Зміст:

Історико-педагогічний аспект розвитку професійно-технічної освіти. - С.12-44

Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.44-62

Структура професійних інтересів учнів ПТНЗ в умовах розвитку сучасної професійно-технічної освіти. - С.62-72

Обґрунтування концептуальної основи технології формування професійних інтересів учнів ПТНЗ. - С.75-82

Технологія формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.83-104

Визначення рівня сформованості професійних інтересів кваліфікованих робітників. - С.108-138

Аналіз та узагальнення результатів експерименту. - С.138-170

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження: процес фахової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

За темою дослідження автором опубліковано 23 одноосібні наукові та науково-методичні праці: 1 розділ у колективній монографії; 1 методичні рекомендації; 21 стаття, зокрема 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій та 1 – у зарубіжному виданні.

37(09)(477.4/7)

А 65

 
Андрійчук, Наталя Михайлівна.

Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Андрійчук ; наук. кер. Н. А. Сейко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 250 с. : табл. - Бібліогр.: с. 209-250. - Дод.: с. 185-208

Зміст:

Науково-методологічні засади та історіографія проблеми підготовки вчителя для народних шкіл України. - С.10-27

Характеристика початкової народної школи та особливості педагогічної і суспільно-просвітницької діяльності народних учителів. - С.27-53

Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. - С.54-80

Загальна характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. - С.81-103

Організаційно-методичні засади та кадрове забезпечення діяльності учительських семінарій України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.103-178

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст та головні тенденції професійної підготовки вчителів народних шкіл у вчительських семінаріях України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – підготовка вчителів народних шкіл в учительських семінаріях.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики та тенденції загальноосвітньої, загальнопедагогічної і практичної підготовки вчителя в учительських семінаріях України другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.

Основний текст дослідження вміщено в 8 одноосібних публікаціях, 6 з яких опубліковано в фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.

378.18

А 80

 
Арешонков, Володимир Юрійович.

Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ю. Арешонков ; наук. кер. П. Ю. Саух ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 207, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-202. - Дод.: с. 207-239

Зміст:

Історико-педагогічний аспект дослідження педагогічної самоорганізації в системі післядипломної освіти. - С.11-23

Терміносистема педагогічної самоорганізації. - С.24-49

Синергетична парадигма як теоретична основа дослідження проблем самоорганізації в освіті дорослих. - С.50-62

Теоретичне обґрунтування моделі удосконалення педагогічної самоорганізації вчителів на курсах підвищення кваліфікації. - С.63-85

Розробка ідеальної моделі удосконалення педагогічної самоорганізації за результатами діагностичного експерименту. - С.90-109

Випробувальний експеримент з впровадження моделі удосконалення педагогічної самоорганізації. - С.110-132

Організація та проведення формувального експерименту. - С.133-145

Аналіз результатів формувального експерименту. - С.146-172

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі вдосконалення педагогічної самоорганізації вчителів у системі підвищення професійної кваліфікації.

Предмет дослідження – педагогічні засади вдосконалення самоорганізації у процесі післядипломної курсової підготовки.

Об'єктом дослідження є система підвищення кваліфікації вчителя у закладах післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. У науково-методичному посібнику, написаному у співавторстві з І. І. Смагіним, здобувачу належить узагальнення теоретичних положень педагогічної самоорганізації стосовно післядипломної педагогічної освіти, у статті, написаній спільно з В. М. Трохименком здобувач висвітлив принципи організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогів.

378.147:37.036

Б 12

 
Бабенко, Тамара Василівна.

Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Бабенко ; наук. кер. О. В. Плахотнік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2006. - 249 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-249

Зміст:

Теоретико-методологічні засади проблеми формування естетичного смаку особистості. - С.14-33

Сучасний стан розробки проблеми формування естетичного смаку студентської молоді. - С.33-73

Виховні можливості навчальних курсів з іноземних мов у формуванні естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.74-95

Педагогічні умови формування естетичного смаку на заняттях з іноземних мов засобами допоміжних навчальних матеріалів. - С.95-130

Методика виявлення рівня сформованості естетичного смаку особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - С.131-158

Аналіз результатів експериментальної роботи з формування естетичного смаку у студентів засобами допоміжних навчальних матеріалів з іноземних мов. - С.158-180

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови і методику формування естетичного смаку в особистості студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження – педагогічні умови і методика формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних мов.

Об'єкт дослідження – процес формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, полягає у розробці методики введення та закріплення лексико-граматичного матеріалу, проведення уроків з читання, аудіювання та письма, використання засобів наочності, використання віршів і пісень на уроках англійської мови у середній школі. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.

373.31(477)"1920/1930"

Б 14

 
Багно, Юлія Миколаївна.

Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні (20 - початок 30-х рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. М. Багно ; наук. кер. Г. П. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ " Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц., 2009. - 219 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-205. - Дод.: с. 206-219

Зміст:

Соціокультурні передумови становлення сільської початкової школи. - С.17-39

Соціально-педагогічні засади навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.39-53

Теоретичні основи та соціально-культурні аспекти розвитку сільської початкової школи в 20 – на початку 30-х років ХХ століття. - С.54-74

Аналіз програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу сільської початкової школи. - С.75-108

Навчально-виховний процес сільської початкової школи в соціально-культурному вимірі. - С.108-130

Трудова спрямованість змісту навчання учнів у сільській початковій школі. - С.130-148

Специфіка підготовки вчителів для сільської початкової школи. - С.148-164

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз джерельної бази, основних соціально-культурних компонентів навчально-виховного процесу сільської школи з урахуванням специфіки її діяльності.

Предмет дослідження – соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу в сільських початкових школах України в окреслений період.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес сільської початкової школи в Україні в 20 – на початку 30-х років ХХ століття.

Основні положення дослідження відображені у 10 одноосібних публікаціях, з них 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

371.13:811.111(410)(048)

Б 17

 
Базуріна, Валентина Михайлівна.

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. М. Базуріна ; наук. кер. В. Г. Редько ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-327. - Дод.: с. 217-234

Зміст:

Особливості підготовки учителів іноземних мов у країнах Західної Європи в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору. - С.14-40

Основні напрями підготовки учительських кадрів для середніх навчальних закладів у Великій Британії. - С.41-52

Реформування викладання сучасних іноземних мов у середніх закладах освіти Великої Британії. - С.53-65

Дидактико-методичні принципи побудови змісту навчальних планів і програм у системі підготовки учителів іноземних мов у Великій Британії. - С.69-90

Форми і методи підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих закладах освіти. - С.91-101

Шкільна практика як складова частина професійної освіти у підготовці учителів іноземних мов. - С.102-124

Моделі підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.128-146

Форми і методи підвищення кваліфікації учителів іноземних мов. - С.147-160

Використання позитивного досвіду Великої Британії у підготовці учителів іноземних мов в Україні. - С.161-183

Анотація:

Мета дослідження – вивчити та узагальнити досвід Великої Британії у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов для середніх шкіл з метою його використання в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки вчителів сучасних іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів іноземних мов для середніх шкіл Великої Британії.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні досвіду Великої Британії з проблеми підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

378(9):63

Б 61

 
Білан, Людмила Леонідівна.

Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Л. Білан ; наук. кер. В. І. Стахневич ; Нац. аграр. ун-т. - Житомир, 2007. - 226 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-214. - Дод.: с. 215-226

Зміст:

Стан наукової розробки проблеми. - С.12-21

Вища аграрна освіта як предмет системного аналізу. - С.21-32

Політичні та соціально-економічні передумови розвитку аграрної освіти України в ХІХ ст. - С.32-51

Початок формування системи аграрної освіти на українських землях. - С.53-81

Виникнення перших аграрних вищих навчальних закладів України. - С.81-112

Організаційні засади діяльності аграрних вищих навчальних закладів. - С.112-141

Завдання та зміст аграрної освіти у вищих навчальних закладах в ХІХ – на початку ХХ ст. - С.145-161

Форми та методи організації навчального процесу у аграрних вищих навчальних закладах. - С.162-177

Анотація:

Мета дослідження – здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку вищої аграрної освіти України, виявити та простежити основні тенденції її розвитку, розкрити історично зумовлені зміни в змісті, формах та методах навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах в ХІХ - на початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організаційні засади діяльності та зміст, форми і методи навчально-виховного процесу в аграрних вищих навчальних закладах України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток аграрної освіти України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у працях, виконаних в співавторстві полягає в підготовці та розробці тем: "Розвиток освіти та педагогічної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. " у програмі навчальної дисципліни "Історія педагогіки та освіти в Україні", а також "Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи" у програмі навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності".

371.2(477.53):74/75"18/19"

Б 68

 
Благова, Тетяна Олександрівна.

Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. О. Благова ; наук. кер. Л. О. Хомич ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2006. - 235, [5] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-235, [5]

Зміст:

Організаційно-правові основи розвитку предметів мистецтва в освітньому процесі другої половини ХІХ – на початку ХХ століть. - С.13-29

Теоретичні аспекти становлення і розвитку шкільної мистецької освіти. - С.29-45

Історико-педагогічні передумови розвитку мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини. - С.45

Організаційні засади розвитку системи шкільництва у губернії. - С.45-60

Розвиток культурно-мистецьких процесів Полтавського регіону. - С.60-81

Організація викладання предметів естетичної галузі у початковій школі. - С.83-103

Місце і роль мистецьких дисциплін у системі середньої освіти. - С.104

Особливості і організація викладання предметів мистецтва у дворянських навчальних закладах губернії. - С.104-118

Художньо-естетичні дисципліни у змісті гімназійної освіти. - С.119-134

Розвиток професійної освіти мистецького спрямування. - С.137-156

Художньо-естетичний напрям у системі професійної підготовки вчителя. - С.157-176

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати основні тенденції розвитку змісту мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів мистецтва і визначити перспективи його використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – основні тенденції розвитку і зміст мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – процес історичного розвитку мистецьких дисциплін в Україні.

Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 10 провідних фахових виданнях; у 6збірниках матеріалів конференцій; у 2 науково-методичних збірниках.

378(374.1)

Б 72

 
Бовсунівська, Наталія Миколаївна.

Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Бовсунівська ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 231 с. : табл., портр. - Бібліогр.: с. 189-216. - Дод.: с. 217-231

Зміст:

Музична освіта України ІХ-ХVІІІ сторіч. - С.19-44

Музична освіта волинських етнічних меншин. - С.44

Музична освіта польської музичної меншини. - С.44-59

Музична освіта єврейського населення. - С.59-71

Музична освіта чеської національної меншини. - С.71-76

Музична освіта в німецьких колоніях. - С.76-80

Русифікаційна політика у сфері культури та освіти у ХІХ ст. - С.80-84

Приватна і позашкільна форма аматорської музичної освіти. - С.88

Музична освіта в маєтках і народних аматорських колективах. - С.88-93

Домашнє та пансіонне навчання музиці. - С.93-98

Курси вчителів музики і вчительські з'їзди. - С.98-101

Музична освіта в навчальних закладах різних типів. - С.102

Проблеми музичної освіти в духовних навчальних закладах. - С.102-117

Музична освіта в світських навчальних закладах. - С.117-138

Видатні постаті волинської музичної педагогіки. - С.140

Спеціальні музичні навчальні заклади. - С.154

Музичні школи та класи. - С.154-157

Правове та методичне забезпечення роботи мистецьких закладів. - С.166-183

Анотація:

Мета дослідження: цілісно проаналізувати розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та можливості використання позитивного педагогічного досвіду в умовах реформування сучасної музичної освіти.

Предмет дослідження: зміст, сутність та головні тенденції розвитку музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Об'єкт дослідження: історичний розвиток музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Особистий внесок здобувача полягає в одержанні результатів дослідження і здійснення історико-педагогічного аналізу використаних джерел; у виявленні позитивних ідей, досвіду роботи педагогів та навчальних закладів у галузі шкільної музичної освіти; в історичній розвідці недосліджених та малодосліджених імен видатних співаків.

377.1:369

Б 77

 
Бойчук, Ірина Дмитрівна.

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / І. Д. Бойчук ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 280, [5] с. : табл. - Бібліогр.: с. 251-280. - Дод.: с. 180-250

Зміст:


Аналіз категоріально-поняттєвого апарату дослідження. - С.13-34
Становлення та розвиток системи фармацевтичної освіти в Україні. - С.34-57
Структурні та функціональні компоненти моделі підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.60-79
Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.79-90
Критерії, показники та рівні професійної компетентності майбутніх фармацевтів. - С.91-110
Програма та етапи експерименту професійної підготовки майбутніх фармацевтів. - С.114-132
Технологія підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності. - С.132-165
Аналіз результатів дослідження. - С.165-173

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі й педагогічних умов здійснення якісної професійної підготовки фармацевтів.

Предмет дослідження: педагогічні умови та технологія професійної підготовки фармацевтів у коледжі.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фармацевтів у коледжі.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 18 публікаціях, з яких 13 – одноосібні, в тому числі: 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – у навчально-методичних журналах; 5 – у збірниках матеріалів конференцій; 1 типова навчальна програма.


371.2(09)
Б 82

 
Борейко, Олександр Михайлович.

Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Борейко ; наук. кер. М. В. Левківський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 239 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-239

Зміст:


Джерела та історіографія дослідження. - С.14-23
Соціально-політичні та культурно-освітні передумови становлення громадських товариств Волині. - С.23-50
Типи громадських товариств та еволюція їх становлення і діяльності. - С.51-74
Діяльність товариств у створенні навчально-виховних установ для дітей. - С.77-100
Організація навчання грамоти серед дорослих. - С.100-120
Роль церковних братств у розвитку елементарної освіти і культури дітей та дорослих. - С.120-141
Педагогічна та науково-методична діяльність представників громадських товариств. - С.143-156
Культурницька діяльність активістів громадських товариств. - С.156-172

Анотація:

Метою дослідження є всебічне цілісне висвітлення основних напрямів, змісту, форм і методів просвітницької, організаційної, педагогічної й соціокультурної діяльності громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), а також виявлення суперечностей, провідних тенденцій та етапів їх розвитку.

Предмет дослідження – організаційні та теоретичні засади просвітницько-педагогічної діяльності громадських товариств на терені Волинсько-Поліського краю зазначеного історичного періоду.

Об'єктом дослідження є просвітницький рух на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть.

Публікації: результати дисертаційного дослідження висвітлено в 9 наукових статтях, з яких – 4 у наукових педагогічних виданнях, а також у методичних рекомендаціях "Громадські товариства Волині: просвітницька діяльність (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)".


373.3(477.82)"1861/1920"
Б 87

 
Бричок, Світлана Борисівна.

Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Б. Бричок ; наук. кер. Т. Є. Колупаєва ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2005. - 237 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 166-183. - Дод.: с. 184-237

Зміст:


Соціальні та історичні умови розвитку народної освіти на Волині. - С.13-31
Система початкової освіти у Волинській губернії досліджуваного періоду. - С.31-49
Ґенеза становлення та розвитку церковнопарафіяльних шкіл. - С.50-68
Навчально-матеріальна база церковнопарафіяльних шкіл. - С.72-87
Організація навчального процесу в церковнопарафіяльних школах Волині. - С.88-107
Специфіка виховного процесу в церковнопарафіяльних школах. - С.107-120
Підготовка учительських кадрів церковнопарафіяльних шкіл. - С.124-138
Методичне керівництво педагогічним процесом у церковнопарафіяльних школах. - С.138-155

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний історико-педагогічний аналіз джерельної бази з проблем діяльності церковнопарафіяльних шкіл у системі народної освіти Волинської губернії, виявити їх навчально-виховні засади й особливості.

Предмет дослідження: організація та зміст освітньо-виховної діяльності церковнопарафіяльних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження: комплекс джерел про діяльність народних шкіл на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Публікації: основні положення і висновки дисертації знайшли відображення в 11 одноосібних наукових працях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37.018.2:908(477)(09)
Б 90

 
Бугрій, Володимир Станіславович.

Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах північно-східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / В. С. Бугрій ; наук. кер. Л. В. Корж ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 234 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-209. - Дод.: с. 210-234

Зміст:


Проблеми теорії та практики краєзнавчої роботи учнів у педагогічній думці України. - С.14-41
Розробка змісту шкільного краєзнавства у навчальних планах і програмах. - С.41-63
Зміст і функції краєзнавчої літератури у процесі навчання і розвитку школярів. - С.63-85
Форми і методи вивчення школярами рідного краю у процесі навчання. - С.88-121
Особливості позанавчальної краєзнавчої роботи учнів. - С.121-146
Підготовка вчителів до керівництва краєзнавчою діяльністю дітей. - С.146-173

Анотація:

Мета дослідження – здійснити науковий аналіз особливостей формування та реалізації цільових, змістових та організаційних компонентів системи краєзнавчої роботи у школах Північно-Східної України в період найбільшої її активації.

Предмет дослідження – процес становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи в загальноосвітніх закладах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – краєзнавство в трудових школах України у 20-30-х роках ХХ століття.

Публікації: зміст основних положень і результатів дослідження відображено в 9 одноосібних публікаціях автора, з яких 7 надруковано у фахових виданнях ВАК України.


[28:316.422]:321.64(477.81/.82)"1939/1945"
Б 90

 
Булига Ірина Іванівна

Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду другої світової війни [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / І. І. Булига ; наук. кер. Л. М. Шугаєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 208 с. - Бібліогр.: с. 181-208

Зміст:


Історіографія та джерельна база дослідження. - С.8-27
Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.28-33
Стан і тенденції трансформацій християнських конфесій в контексті політики радянської влади на Волині періоду першої радянізації. - С.35-53
Інституційні трансформації в православ'ї напередодні Великої Вітчизняної війни. - С.54-66
Трансформаційні процеси у християнських конфесіях під впливом релігійної політики нацистської влади. - С.67-76
Специфіка міжправославних відносин на Волині періоду нацистської окупації. - С.77-96
Конфесійна політика німецької влади на Волині. - С.96-105
Християнські конфесії та національно-визвольний рух на Волині. - С.105-124
Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни. - С.126-141
Конфесійні трансформації в контексті державної політики радянської влади на Волині наприкінці Другої світової війни. - С.141-151
Рефлексії минулого в релігійних трансформаціях сучасної Волині. - С.154-172

Анотація:

Метою дисертації є здійснення релігієзнавчого аналізу особливостей трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни.

Об'єктом дисертаційного дослідження є християнські конфесії Волині як релігійний, соціально-історичний та культурний феномен.

Дисертація є самостійною науковою роботою автора. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць, серед яких 6 – у фахових виданнях.


378.091.2
В 19

 
Васильєва, Регіна Юхимівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. Ю. Васильєва ; наук. кер. О. Є. Антонова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272, [6] с. : ілюстр., табл. - Дод.: с. 189-236. - Бібліогр.: с. 237-272

Зміст:


Формування безпечної поведінки підлітків як наукова проблема. - С.11-35
Чинники, що впливають на формування безпечної поведінки підлітків. - С.35-46
Виховний потенціал позаурочної діяльності у формуванні безпечної поведінки підлітків. - С.46-60
Особливості підготовки вчителя до формування безпечної поведінки підлітків. - С.62-70
Модель готовності майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.70-96
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків. - С.96-108
Програма організації експериментального дослідження та аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.110-127
Організація та проведення формувального етапу експерименту. - С.127-165
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-182

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель готовності та технологію підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів.

Публікації. Результати дослідження та висновки дисертації відображено в 15 публікаціях автора, з них 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, методичних рекомендаціях, програмі спецкурсу.


174-057.16
В 31

 
Вербівський, Дмитрій Сергійович.

Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Вербівський Д. С. ; наук. кер. Єремєєва В. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 292, [4] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 181-206. - Дод.: с. 206-292

Зміст:


Проблема професійної етики в історико-педагогічному контексті. - С.12-32
Становлення та розвиток професійної діяльності у галузі мобільного зв'язку. - С.32-42
Професійна етика як категорія педагогічної науки. - С.42-67
Психолого-педагогічні умови ефективності формування професійної етики працівників у процесі виробничого навчання. - С.69-89
Розроблення функціональної моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку. - С.89-105
Особливості застосування "Корпоративної школи професійної етики". - С.105-121
Програма та основні етапи експериментальної роботи. - С.123-133
Сучасний стан сформованості професійної етики персоналу центрів обслуговування абонентів (результати констатувального експерименту). - С.133-157
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.157-174

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність авторської моделі формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку в процесі виробничого навчання.

Предмет дослідження: зміст і форми формування професійної етики працівників центрів у процесі виробничого навчання.

Об'єкт дослідження – професійна діяльність персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв'язку.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 одноосібних публікаціях, із них: 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій.


271.222(470+571):2-444
В 31

 
Вергелес, Костянтин Миколайович.

Національне в контексті суспільного буття православ'я (на прикладі РПЦ) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Вергелес К. М. ; наук. кер. Филипович Людмила Олександрівна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. Акад. наук України. - К., 2011. - 174 с. - Бібліогр.: с. 153-174

Зміст:


Сучасний стан дослідження проблеми вияву національної специфіки православ'я. - С.10-24
Методологічні засади вивчення взаємозв'язку національного та релігійного: православний дискурс. - С.24-39
Взаємозв'язок релігійного і національного в бутті православних народів. - С.48-62
Етнофілітизм і кафолічність як концепти східнохристиянського вчення про співвідношення національного і релігійного. - С.62-77
Російська православна церква на межі тисячоліть: внутрішні і зовнішні проблеми статусу крізь призму національного. - С.79-106
Роль РПЦ у формуванні православної ідентичності росіян в контексті національного відродження Росії. - С.106-148

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у з'ясуванні національної специфіки російського православ'я в умовах його суспільного буття.

Предмет дослідження – специфіка національних виявів російського православ'я.

Об'єкт дослідження – національні виміри суспільного буття православ'я.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Висновки й положення наукової новизни одержані дисертантом самостійно.

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені в 11 публікаціях, 5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених переліком ДАК України.


378.013(076.5)
В 54

 
Вітвицька, Світлана Сергіївна.

Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / С. С. Вітвицька ; наук. консультант О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 598 с. : граф., табл. - Дод.: с. 431-527. - Бібліогр.: с. 528-598

Зміст:


Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. - С.23-42
Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. - С.42-74
Становлення магістратури в педагогічній теорії і практиці в Україні та за кордоном: історико-педагогічний аспект. - С.74-104
Загальнонаукові підходи до проблеми підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. - С.109-140
Роль і функції педагогіки вищої школи у системі неперервної педагогічної освіти. - С.140-166
Порівняльний аналіз педагогічної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у педагогічних і класичних університетах України. - С.166-189
Професіограма як модель магістра освіти. - С.192-215
Функціональні і структурні компоненти моделі педагогічної підготовки магістрів. - С.215-233
Структура та критерії готовності випускників магістратури до педагогічної діяльності. - С.234-259
Особливості розвитку особистості у юнацькому віці. - С.261-276
Формування професійно-педагогічної спрямованості студентів магістратури. - С.277
Особливості професійної спрямованості студентства. - С.277-296
Формування професійно-педагогічної спрямованості магістрантів у вищих навчальних закладах. - С.296-300
Аналіз результатів дослідження професійно-педагогічної спрямованості магістрантів. - С.300-315
Науково-педагогічна підготовка магістрів. - С.315
Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності. - С.315-327
Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. - С.327-336
Науково-методичне забезпечення педагогічної підготовки магістрів. - С.337-358
Програма експериментального дослідження та аналіз стану готовності студентів магістратури до педагогічної діяльності. - С.361-384
Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. - С.384-404
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.404-419

Анотація:

Мета дослідження – розробити концептуальні засади розвитку педагогічної підготовки магістрів в Україні на основі ретроспективного аналізу процесу становлення ступеневої педагогічної освіти, виявити основні тенденції й особливості розвитку змісту та форм педагогічної підготовки магістрів, визначити її теоретичні та методичні засади, обґрунтувати перспективні напрями, основні шляхи вдосконалення цього циклу освіти педагогів як особливого системно-цілісного феномена й органічної складової ступеневої педагогічної освіти.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів освіти в Україні.

Об'єкт дослідження – ступенева вища педагогічна освіта в Україні.

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 145 публікаціях автора, з них 110 одноосібні, серед яких – авторська програма, підручник "Основи педагогіки вищої школи", практикум з педагогіки вищої школи (навчальний посібник) за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури, "Основи педагогіки вищої школи" (методичний посібник) для студентів магістратури, які отримали гриф МОН України; 8 монографій, 21 навчально-методичний посібник, 20 методичних рекомендацій, 85 наукових і науково-методичних праць з проблеми дослідження (з них – 35 у фахових виданнях).


378.1(371)
В 64

 
Вознюк, Лідія Володимирівна.

Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. В. Вознюк ; наук. кер. В. В. Радул ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2008. - 223, [28] с. : табл. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-223

Зміст:


Гуманістична складова в теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом. - С.15-43
Ціннісне спрямування інноваційних змін у системах внутрішкільного управління. - С.43-65
Педагогічні умови ефективного управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.65-86
Теоретичне обґрунтування моделі гуманістичноорієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах та основні її характеристики. - С.90-127
Факторно-критеріальні параметри рівня гуманізації управління інноваційними процесами в системі шкільної освіти. - С.127-154
Експериментальна перевірка гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. - С.155-166

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – гуманістичні засади управління інноваціями в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Особистий внесок здобувача у праці, виконаній у співавторстві, полягає у підготовці теми: "Життєтворчість особистості у контексті нових освітніх змін"; моделей управління експериментальною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах; програми спецкурсу "Управління інноваційною діяльністю в системі шкільної освіти".


371.2(09)
В 64

 
Вознюк, Олександр Васильович.

Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Вознюк ; наук. кер. П. Ю. Саух ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 290 с. : табл. - Дод.: с. 190-259. - Бібліогр.: с. 260-290

Зміст:


Синергетична парадигма пізнання в контексті педагогіки. - С.13
Парадигмальні засади синергетики. - С.13-25
Головні особливості педагогічної синергетики. - С.25-33
Синергетичний підхід як метод аналізу освітніх систем. - С.33-45
Головні напрями використання синергетичного підходу до аналізу й оптимізації освітніх процесів. - С.45-59
Методологічні та парадигмальні наслідки використання синергетичного підходу в педагогіці. - С.59-64
Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. - С.64-79
Синергетичні закономірності розвитку освіти й педагогічної думки. - С.81-84
Розвиток педагогічної думки на локальному рівні. - С.84-89
Синергетична модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти та вітчизняної педагогічної думки. - С.89-94
Синергетичні напрями педагогічної думки другої половини ХХ століття. - С.94-95
Системно-структурний етап розвитку педагогічної думки. - С.95-102
Синергетичний етап розвитку педагогічної думки. - С.102-136
Аналіз імпліцитно присутніх синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття. - С.136-184

Анотація:

Мета дослідження – обґрунтувати пізнавальні ресурси синергетичного підходу як методу аналізу освітніх процесів в історії вітчизняної педагогічної думки.

Предмет дослідження – синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Об'єкт дослідження – процес розвитку вітчизняної педагогічної думки у другій половині ХХ століття.

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційного дослідження, викладені у 15 спільних з іншими авторами працях, що увійшли до дисертації, належать автору.


378(477)(09)"1920/1930"
В 65

 
Войналович, Людмила Петрівна.

Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. П. Войналович ; наук. кер. О. Є. Місечко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 274, [4] с. : табл. - Дод.: с. 191-246. - Бібліогр.: с. 247-274

Зміст:


Категоріально-понятійний апарат дослідження. - С.12-19
Чинники формування державної політики щодо національних меншин в імперську добу, період національних урядів та за радянських часів. - С.19-39
Реалізація освітніх потреб національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. - С.39-58
Організаційні форми підготовки педагогічних кадрів для шкіл національних меншин. - С.58-81
Змістові та організаційні характеристики підготовки вчителів для шкіл національних меншин на педагогічних курсах. - С.85-104
Зміст професійної підготовки вчителів у педтехнікумах для національних меншин. - С.104-126
Роль ІНО та педагогічних інститутів у підготовці учительських кадрів для шкіл національних меншин. - С.126-151
Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя до роботи в освітніх закладах для національних меншин. - С.151-173
Актуалізація досвіду підготовки вчителів для національних шкіл в умовах сучасного поліетнічного суспільства. - С.173-184

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та тенденції становлення організаційних форм, змістових і процесуальних засад професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. та окреслити можливості використання набутого досвіду на сучасному етапі професійної підготовки фахівців освітньої галузі.

Предмет дослідження – головні організаційні, змістові, процесуальні особливості, тенденції діяльності закладів професійної підготовки вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття.

Об'єктом дослідження є підготовка вчительських кадрів для шкіл національних меншин.


378.147
В 67

 
Волченко, Ольга Михайлівна.

Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. М. Волченко ; наук. кер. В. Г. Редько ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. - К., 2006. - 261 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-199. - Дод.: с. 200-261

Зміст:


Комунікативна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. - С.12-35
Модель комунікативної компетенції. - С.35-60
Критерії та рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів. - С.60-79
Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці. - С.82-113
Особливості впровадження моделі формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.113-151
Динаміка процесу формування комунікативної компетенції. - С.151-158
Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. - С.158-168

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови ефективного формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов під час професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – педагогічні умови, що забезпечують формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов як інтегруючого компонента їхньої професійної компетентності.

Об'єктом дослідження є процес професійної комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. За результатом дисертаційного дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з них 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.14
Г 12

 
Гагіна, Наталія Вікторівна.

Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Гагіна ; наук. кер. Ю. О. Костюшко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 275, [4] с. : табл. - Дод.: с. 190-245. - Бібліогр.: с. 245-275

Зміст:


Основні наукові підходи до проблеми взаємодії: міждисциплінарний аналіз. - С.11-34
Сутність конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.34-56
Особливості конструктивної міжособистісної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту. - С.56-70
Уміння конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів у ситуації конфлікту. - С.74-94
Педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії. - С.94-114
Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.114-127
Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів. - С.130-159
Аналіз результатів експериментального дослідження рівнів сформованості вмінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту. - С.159-182

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати педагогічні умови формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту та перевірити їх ефективність за допомогою експериментальної технології.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об'єкт дослідження – підготовка майбутніх менеджерів до професійної діяльності.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 9 одноосібних публікаціях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37(09)(477)"19"
Г 15

 
Галів, Микола Дмитрович.

Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ - 60-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / М. Д. Галів ; наук. кер. О. І. Вишневський ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251, [3] с. - Бібліогр.: с. 183-222. - Дод.: с. 223-251

Зміст:


Стан характерологічної проблематики у філософській та психолого-педагогічній думці. - С.12-29
Завдання виховання характеру особистості в українській педагогіці в умовах зародження громадянського суспільства. - С.29-45
Тоталітарне суспільство і проблема формування характеру особистості. - С.45-59
Поняття "характер" в українській педагогіці. - С.61-75
Структура характеру особистості у працях вітчизняних педагогів. - С.75-88
Обґрунтування вченими-педагогами чинників формування характеру. - С.88-102
Оцінка українськими педагогами ролі виховних інституцій у формуванні характеру особистості. - С.104-120
Діяльність вихованця як визначальна умова виховання характеру. - С.120-140
Методи виховання характеру в працях українських педагогів. - С.140-152
Самовиховання як головний шлях формування характеру. - С.152-166
Ідеї українських педагогів-характерологів і сучасність. - С.166-176

Анотація:

Мета дослідження – ретроспективний системний аналіз поглядів українських педагогів 60-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст. на формування характеру особистості та визначення можливостей використання їхніх ідей в сучасних умовах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічний процес формування характеру людини у працях учених-педагогів.

Об'єкт дослідження – характерологічна спадщина українських педагогів ХІХ-ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 17 одноосібних публікаціях, з них 1 монографія та 12 статей у фахових наукових збірниках та журналах, затверджених ВАК України.


371.7:616-084:613.955
Г 67

 
Горай, Ольга Віцентіївна.

Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Горай О. В. ; наук. кер. Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 315 с. : табл. - Бібліогр.: с. 196-225. - Дод.: с. 226-315

Зміст:


Історичний аналіз проблеми санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи. - С.12-30
Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.30-55
Санітарно-гігієнічне виховання і профілактична робота зі школярами у діяльності медичних сестер (фельдшерів) як педагогічна проблема. - С.55-82
Рівневий аналіз готовності майбутніх сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. - С.85-103
Зміст та структура підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.103-128
Програма та методика проведення експериментальної роботи. - С.131-151
Впровадження моделі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. - С.151-165
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.165-190

Анотація:

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці моделі підготовки майбутніх медсестер (фельдшерів) до здійснення санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка медичних сестер (фельдшерів) у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

Публікації. Результати дослідно-експериментальної роботи викладено у 20 одноосібних публікаціях, 5 – у провідних фахових виданнях України.


111.11:316.3:27-423.42
Г 70

 
Горохова, Людмила Вікторівна.

Страх як екзистенціал буття сучасної людини: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Горохова Л. В. ; наук. кер. Козловець Микола Адамович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 182 с. - Бібліогр.: с. 161-182

Зміст:


Теоретико-методологічні засади дослідження феномену страху. - С.11-23
Основні підходи до вирішення проблеми страху в історії соціально-філософської думки. - С.23-59
Сутнісні виміри страху як екзистенціалу людського буття. - С.63-87
Види й соціальні функції екзистенціалу страху. - С.87-105
Тривога й страх як феномени соціального буття людини. - С.105-118
Глобалізаційні зміни як чинник соціальних страхів людини. - С.121-139
Страхи і ризики українського суспільства за умов трансформаційних процесів. - С.139-149

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний соціально-філософський аналіз страху як екзистенціалу буття людини в умовах глобальних соціокультурних змін.

Предметом дослідження є багатовимірність виявів соціального страху як екзистенціалу людського буття в сучасному світі.

Об'єкт дослідження – страх як форма буття людини в соціальному середовищі.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою автора. Висновки та положення наукової новизни сформульовані автором самостійно, на основі власних досліджень.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 17 публікаціях, з них 7 статей (5 – опубліковано у фахових виданнях) та 10 тез виступів на наукових конференціях і круглих столах.


371.13:378(410)
Г 82

 
Григор'єва, Тетяна Юріївна.

Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Ю. Григор'єва ; наук. кер. М. П. Лещенко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 238, [3] с. : табл. - Дод.: с. 180-210. - Бібліогр.: с. 211-238

Зміст:


Освіта дорослих як педагогічна проблема. - С.12-25
Системи освіти дорослих у Великобританії в історико-педагогічній ретроспективі. - С.25-60
Концептуальні засади підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії. - С.64-93
Змістовий аналіз програмного забезпечення освіти дорослих у закладах формальної і неформальної освіти. - С.93-113
Форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих. - С.113-136
Контроль та оцінювання професійної готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. - С.141-157
Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти України. - С.157-173

Анотація:

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз професійної підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у Великій Британії та обґрунтувати можливості використання позитивного досвіду в системі педагогічної освіти України.

Предмет дослідження: теоретичні основи, зміст, форми і методи підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії.

Об'єкт дослідження: система неперервної професійної освіти Великої Британії.

Публікації: основний зміст дисертаційної роботи відображено у 10 одноосібних публікаціях, з них 1 – методичні рекомендації, 5 статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


371.132:009
Г 94

 
Гуманкова, Ольга Сергіївна.

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Гуманкова О. С. ; наук. кер. Калініна Лариса Вадимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 254, [4] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 188-228. - Бібліогр.: с. 229-254

Зміст:


Зміст та структура професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. - С.12-37
Теоретичні основи використання диференційованого підходу. - С.37-59
Сутність диференційованого підходу в навчанні. - С.59-79
Критерії та показники рівня професійної готовності вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.82-98
Стан професійної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.98-119
Структурні компоненти моделі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.119-133
Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.135-144
Упровадження технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу. - С.144-167
Динаміка процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - С.167-181

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Предмет дослідження: модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу в навчанні.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.


373.1:50(477.4)"18/19"(043)
Г 97

 
Гуцал, Людмила Антонівна.

Розвиток шкільної природничої освіти на правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Гуцал ; наук. кер. І. М. Шоробура ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Поділ., 2011. - 240 с. : табл. - Дод.: с. 176-190. - Бібліогр.: с. 191-240

Зміст:


Шкільна природнича освіта як предмет історико-педагогічного дослідження. - С.11-35
Історіографія розвитку шкільної природничої освіти. - С.35-46
Соціально-економічні, політичні та педагогічні чинники розвитку шкільної природничої освіти. - С.50-64
Зміст предметів природничого циклу (плани, програми, підручники). - С.64-91
Методика викладання предметів природознавчого циклу. - С.91-106
Стан розвитку шкільної природничої освіти на початку ХХ століття. - С.109-120
Еволюція змісту й засобів навчання природничих предметів у школі. - С.120-134
Удосконалення методів і форм навчання природничих дисциплін. - С.134-151
Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку ХХ століття. - С.151-169

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного конструктивно-критичного аналізу ґенези шкільної природничої освіти на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. виявити й узагальнити зміст, чинники та основні етапи її розвитку.

Предмет дослідження – організаційно-змістові характеристики форм, методів та засобів шкільної природничої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – шкільна природнича освіта на Правобережній Україні.

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях, з них – 12 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у матеріалах конференцій.


371.134:373.61
Г 97

 
Гуцан, Тетяна Григорівна.

Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Г. Гуцан ; наук. кер. К. А. Юр'єва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 311, [3] с. : табл. - Дод.: с. 173-284. - Бібліогр.: с. 285-311

Зміст:


Профільне навчання економіці в загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, етапи становлення, проблеми. - С.12-33
Особливості професійної діяльності вчителя економіки. - С.33-46
Готовність майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання як психолого-педагогічна проблема. - С.46-58
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.58-84
Загальна методика організації та проведення експерименту. - С.87-109
Експериментальна реалізація умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання учнів старших класів. - С.109
Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки до професійної діяльності в умовах профільного навчання. - С.109-121
Формування позитивної мотивації до профільного навчання старшокласників. - С.121-131
Підвищення якісного рівня діяльності кафедри відповідної спеціалізації та моніторинг змін у процесі підготовки майбутніх фахівців. - С.131-144
Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.144-166

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників у процесі професійної підготовки у педагогічних ВНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів економіки.


378:17.022.1
Д 18

 
Данильчук, Лариса Олексіївна.

Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Данильчук ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 261, [10] с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 193-214. - Дод.: с. 215-261

Зміст:


Методологічні основи та категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.13-41
Історичний аспект проблеми формування іміджу. - С.41-65
Структура іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.65-78
Соціально-педагогічні основи ситуаційної методики навчання. - С.80-86
Сутнісна характеристика ситуаційної методики навчання. - С.86-105
Впровадження "кейс-методу" у контексті формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. - С.105-146
Визначення рівня сформованості професійно-особистісного іміджу працівників фінансово-економічного профілю. - С.148-170
Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу експерименту. - С.170-186

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на основі застосування "кейс-методу".

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, засоби формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічних структур як складова професійної підготовки у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю.

З теми роботи дисертації опубліковано 20 одноосібних наукових і науково-методичних праць: 12 статей, зокрема 5 із них у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 навчальні посібники, зокрема 1 за рекомендацією МОН України, 1 презентаційна брошура.


37
Д 21

 
Даюк, Жанна Юріївна.

Культурно-просвітницька діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ж. Ю. Даюк ; наук. кер. Ю. Л. Афанасьєв ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 252 с. : портр. - Дод.: с. 197-223. - Бібліогр.: с. 224-252

Зміст:


Базові теоретичні підходи та категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.10
Характеристика базових теоретичних підходів до проблеми дослідження. - С.10-18
Загальна характеристика категоріально-понятійного апарату роботи. - С.18-25
Історіографія культурно-просвітницької діяльності викладачів і випускників Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.). - С.25-34
Головні передумови становлення культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею. - С.35-50
Культурно-просвітницька діяльність організаторів Волинської гімназії та їх роль у діяльності Кременецького ліцею. - С.54-79
Педагогічний колектив ліцею як осередок культурно-просвітницької діяльності в регіоні та в Україні. - С.79-104
Головні характеристики культурно-просвітницької діяльності в середовищі вихованців Кременецького ліцею (1805-1834). - С.108-131
Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвітницькі традиції регіону. - С.131-147
Культурно-просвітницька діяльність викладачів і випускників Кременецького ліцею після його скасування в Україні та за кордоном. - С.147-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в цілісному вивченні специфіки змісту й форм культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження є сутність, зміст та специфіка культурно-просвітницької діяльності викладачів та випускників Кременецького ліцею в ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею (ХІХ – початок ХХ ст.).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 11 одноосібних публікаціях автора, 7 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.


37.034(73)
Д 58

 
Довгань, Лариса Іванівна.

Концепції морального виховання учнів у сучасній педагогічній науці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Довгань ; наук. кер. В. М. Галузяк ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 266, [4] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-208. - Дод.: с. 209-266

Зміст:


Проблема морального виховання в американській педагогіці. - С.12-29
Історичний розвиток концепцій морального виховання у педагогіці США. - С.30-57
Систематизація концепцій морального виховання у сучасній педагогічній науці США. - С.57-77
Концепція осмислення цінностей. - С.81-102
Концепція морального розвитку. - С.103-120
Концепція виховання характеру. - С.120-135
Аналітичний підхід до морального виховання. - С.135-147
Діяльнісний підхід до морального виховання. - С.148-164
Рекомендації щодо використання американського досвіду організації морального виховання в Україні. - С.164-174

Анотація:

Мета дослідження: визначити та проаналізувати основні концепції морального виховання учнів у педагогіці США, з'ясувати їх виховний потенціал і можливості використання у вітчизняній виховній практиці.

Предмет дослідження: сутність і розвиток концепцій морального виховання учнів у сучасній педагогіці США.

Об'єкт дослідження: моральне виховання учнів у педагогічній науці США.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 8 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 методичні рекомендації.


371.13:371.315
Ж 72

 
Жиляєва, Юлія Миколаївна.

Застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиляєва Ю. М. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 261, [5] с. : табл., граф. - Дод.: с. 180-226. - Бібліогр.: с. 227-261

Зміст:


Історичні передумови застосування методу проектів у професійній підготовці вчителя. - С.12-28
Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.28-53
Парадигми організації проектної діяльності. - С.53-61
Особливості змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. - С.63-81
Метод проектів у контексті професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов. - С.81-93
Модель готовності вчителя іноземних мов до професійно-педагогічної діяльності на засадах проектної діяльності як результат відповідної підготовки. - С.93-103
Програма експериментальної роботи та результати констатувального етапу експерименту. - С.106-119
Експериментальна технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. - С.119-162
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.162-173

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність експериментальної технології застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов.

Предмет дослідження: технологія застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов з урахуванням предметної спеціалізації.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, серед яких 7 – у провідних фахових виданнях України, 3 – у збірниках наукових праць, 1 – у науково-періодичному виданні, 1 розділ монографії, 1 методичні рекомендації.


37(092):792.8.011.26"19.50-90"
Ж 73

 
Жиров, Олександр Анатолійович.

Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Жиров ; наук. кер. А. М. Бойко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2007. - 267,[4] с. : фотогр., табл. - Дод.: с. 184-234. - Бібліогр.: с. 235-267

Зміст:


Соціально-педагогічні передумови відродження й розвитку народної хореографії в Україні як культурно-освітнього феномена в післявоєнний період. - С.14-34
Творчість видатних українських хореографів та її вплив на формування мистецько-педагогічної концепції К. Василенка. - С.35-62
Основні чинники та етапи становлення мистецько-педагогічної діяльності К. Василенка, її народознавчого спрямування. - С.62-86
Педагогічний досвід розвитку народної хореографії засобами фольклору в самодіяльних танцювальних ансамблях "Дніпро" і "Дарничанка". - С.90-123
Лексика українського народно-сценічного танцю і педагогічні прийоми її актуалізації та вдосконалення в творчій спадщині К. Василенка. - С.123-138
Розвиток К. Василенком української народної хореографії та систематизація його теоретико-педагогічних ідей на посаді першого завідувача кафедри хореографії Київського державного інституту культури. - С.138-161
Актуалізація педагогічних ідей та досвіду К. Василенка в сучасних умовах. - С.162-178

Анотація:

Мета дослідження – на основі систематизації в мистецько-педагогічній спадщині К. Василенка народознавчих ідей та узагальнення його творчої діяльності виявити внесок педагога-митця в розвиток української народної хореографії й здійснити актуалізацію його ідей та досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – народна хореографія в мистецько-педагогічній спадщині та творчій діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.).

Об'єкт дослідження – мистецько-педагогічна спадщина та творча діяльність К. Василенка.


378:371.132
З-22

 
Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / З. В. Залібовська-Ільніцька ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 250, [4] с. : табл. - Дод.: с. 189-210. - Бібліогр.: с. 211-250

Зміст:


Історико-педагогічний аспект розвитку проблеми мовленнєвої комунікації як складової професійної підготовки майбутніх учителів. - С.13-34
Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.34-54
Базові поняття та категорії дослідження. - С.54-78
Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра. - С.78-100
Обґрунтування структурних компонентів авторської технології. - С.107-141
Упровадження технології підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. - С.141-166
Узагальнення результатів формувального етапу експерименту. - С.166-181

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Предмет дослідження: технологія підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 17 одноосібних наукових працях, 2 праці у співавторстві, з них 1 – методичні рекомендації і монографія, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 статей у збірниках наукових праць.


371.2.034(73)(091)
З-34

 
Зарва, Ольга Миколаївна.

Моральне виховання студентів вищих навчальних закладів США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Зарва ; наук. кер. В. М. Жуковський ; Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог, 2011. - 245 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-221. - Дод.: с. 222-245

Зміст:


Проблема морального виховання в сучасній американській вищій освіті як предмет наукового дослідження. - С.15-33
Стан морального виховання у вищих навчальних закладах США. - С.33-43
Роль світських та релігійних інститутів у становленні моральних цінностей американських студентів. - С.43-60
Модель реалізації процесу морального виховання американських студентів в навчальній діяльності. - С.63-76
Вплив навчальних програм на процес морального виховання студентів вищих навчальних закладів США. - С.76-108
Місце і роль дисциплін морально-етичного змісту в навчальному процесі американських закладів вищої освіти. - С.108-118
Методи формування морально-ціннісної системи виховання американських студентів на заняттях. - С.118-136
Основні напрями діяльності студентських організацій в реалізації процесу морального виховання американських студентів. - С.140-162
Моральне виховання студентів американських вищих навчальних закладів в умовах соціально-побутового життя у кампусі. - С.162-169
Методичні рекомендації використання американського досвіду у процесі морального виховання студентів в Україні. - С.169-175

Анотація:

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу морального виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах США, дослідити його стан, виявити проблеми та визначити тенденції морального виховання в навчальній і позанавчальній роботі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи й засоби морального виховання студентів американських вищих навчальних закладів у процесі навчальної і позанавчальної роботи.

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах США.

Публікації: основні положення дисертаційного дослідження викладені у 14 публікаціях (з них 6 – у наукових виданнях).


378.046.4:355.237:327.56
З-38

 
Захарчишина, Юлія Михайлівна.

Педагогічні умови підготовки офіцерів збройних сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. М. Захарчишина ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 348, [7] с. : граф., табл. - Дод.: с. 187-308. - Бібліогр.: с. 309-348

Зміст:


Підготовка до соціокультурної діяльності як педагогічна проблема. - С.12-42
Особливості соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.43-61
Структура соціокультурної компетентності офіцера-миротворця. - С.61-77
Педагогічні умови соціокультурної миротворчої підготовки офіцерів. - С.79-96
Модель підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності миротворчого спрямування. - С.96-119
Експериментальна програма організації дослідження. - С.122-137
Методика проведення формувального етапу експерименту. - С.137-155
Динаміка формування миротворчої соціокультурної компетентності офіцерів ЗСУ. - С.155-180

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність реалізації педагогічних умов професійної підготовки офіцерів ЗСУ до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та методика підготовки офіцерів-миротворців Збройних Сил України до професійної соціокультурної діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка офіцерів Збройних Сил України.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 20 одноосібних наукових публікаціях, серед яких методичні рекомендації щодо підготовки офіцерів Збройних Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях, 10 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 – у збірниках наукових праць і конференцій.


378.6:33
І 23

 
Іванцова, Оксана Петрівна.

Застосування модульно-рейтингової системи у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжах [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванцова О. П. ; наук. кер. Антонова О. Є. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 249, [9] с. : рис., табл. - Дод.: с. 192-224. - Бібліогр.: с. 225-249

Зміст:


Дидактичні засади модульного навчання: історичний та порівняльний аспекти. - С.10-41
Аналіз основних понять дослідження у контексті модульно-рейтингового навчання. - С.41-60
Особливості фахової підготовки студентів економічних спеціальностей у коледжі. - С.60-72
Стан розробленості проблеми застосування модульної системи навчання у процесі фахової підготовки спеціалістів у коледжі. - С.75-91
Визначення умов впровадження модульно-рейтингового навчання на основі констатувального експерименту. - С.91-106
Теоретична модель побудови навчального процесу коледжу за модульно-рейтинговою системою навчання. - С.106-128
Програма експериментальної роботи. - С.131-150
Технологія впровадження модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів коледжів. - С.150-175
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.175-187

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та технології застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі фахової підготовки студентів економічних спеціальностей коледжів.

Предмет дослідження – технологія застосування модульно-рейтингової системи навчання у фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей коледжів.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів економічних спеціальностей у коледжах.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 17 публікаціях автора, серед яких 2 навчально-методичні посібники, 10 статей, в тому числі 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 тези доповідей на наукових конференціях.


372.8(73)
І 18

 
Іванчук, Галина Петрівна.

Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. П. Іванчук ; наук. кер. Н. С. Побірченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2008. - 193 с. : табл. - Дод.: с. 161-173. - Бібліогр.: с. 174-193

Зміст:


Філософія як засіб розвитку особистості. - С.12-33
Американські філософські течії та їх вплив на зміст навчання в початковій школі. - С.33-69
"Філософія для дітей" як модель рефлексивної освіти. - С.69-89
Технологія реалізації навчальної програми "Філософія для дітей". - С.92-115
Інтелектуальний розвиток особистості та формування навичок миролюбства в контексті програми "Філософія для дітей". - С.116-134
Використання американського досвіду викладання "Філософії для дітей" в Україні. - С.134-155

Анотація:

Мета – проаналізувати теоретичні та прикладні аспекти навчання дітей філософствування в початковій школі США; виявлення можливостей творчого використання зарубіжного досвіду в навчально-виховному процесі українських шкіл.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи і технологія "Філософії для дітей" у Сполучених Штатах Америки.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі Сполучених Штатів Америки.

Основні результати дослідження висвітлені у 9 опублікованих працях, із них 9 написано без співавторів, зокрема: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – тези у збірнику матеріалів науково-практичної конференції. Загальний обсяг особистого внеску – 7,8 авт. арк.


371:378
І 44

 
Ілліна, Ольга Володимирівна.

Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Ілліна ; наук. кер. А. В. Іванченко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 214 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-186. - Дод.: с. 187-214

Зміст:


Проблема організаторської діяльності вчителя й формування необхідних для неї умінь в історії педагогічної думки. - С.16-38
Аналіз проблеми формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності в психолого-педагогічній літературі. - С.39-72
Дослідження структури професійних умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.72-77
Моделювання процесу формування професійних умінь майбутніх учителів, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.77-94
Вивчення особливостей організаторської діяльності вчителів із різним рівнем педагогічної майстерності. - С.99-116
Критерії та рівні сформованості в студентів умінь, необхідних для організаторської педагогічної діяльності. - С.116-131
Поетапне формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності на заняттях з педагогіки. - С.132-143

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати технологію формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності при вивченні педагогіки.

Об'єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організаторської педагогічної діяльності.


378.147:811.111
К 17

 
Калінін, Вадим Олександрович.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / В. О. Калінін ; наук. кер. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 299 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-198. - Дод.: с. 199-299

Зміст:


Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - С.11-26
Місце соціокультурної компетенції у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. - С.26-45
Теоретичні засади формування соціокультурної компетенції як ключової складової професійної компетентності у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.46-54
Стан професійної підготовки вчителя: соціокультурний аспект . - С.57-67
Критерії та показники рівня професійної готовності вчителя до роботи у соціокультурному контексті. - С.68-80
Порівняльний аналіз сформованості рівня професійної компетентності. - С.81-101
Експериментальна програма організації дослідження. - С.104-116
Впровадження педагогічної технології у процес підготовки майбутнього вчителя. - С.116-143
Динаміка процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя. - С.143-168

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці педагогічної технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови для роботи у новому соціокультурному просторі.

Предметом дослідження є зміст, форми та методи формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.


377.36:33:004
К 21

 
Карлінська, Яніна Валеріївна.

Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Я. В. Карлінська ; наук. кер. О. С. Березюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 268, [5] с. : рис., табл. - Дод.: с. 195-233. - Бібліогр.: с. 234-268

Зміст:


Формування інформаційної компетентності як наукова проблема. - С.13-34
Аналіз базових понять дослідження. - С.34-52
Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.52-77
Діагностика стану сформованості інформаційної компетентності у майбутніх економістів. - С.80-115
Модель формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін. - С.115-130
Навчально-методичне забезпечення формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів. - С.130-159
Організація і методика проведення дослідно-експериментальної перевірки моделі. - С.161-166
Узагальнення результатів педагогічного експерименту. - С.166-188

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Предмет дослідження: зміст, методи, засоби формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка студентів економічного профілю.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 19 одноосібних публікаціях, серед яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках наукових праць, 3 – у збірниках матеріалів конференцій та семінарів, 1 – методичні рекомендації.


378:51
К 26

 
Карплюк, Світлана Олександрівна.

Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / С. О. Карплюк ; наук. кер. В. М. Єремєєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 270, [4] с. : табл. - Дод.: с. 176-239. - Бібліогр.: с. 240-270

Зміст:


Становлення та розвиток проблеми взаємонавчання: історико-педагогічний аспект. - С.11-36
Теоретичні та практичні підходи до організації колективного навчання в сучасній науковій літературі. - С.36-48
Категорія "взаємонавчання" та її місце у структурі педагогічних знань. - С.48-68
Обґрунтування технологічного підходу до розробки технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.70-95
Етапи реалізації технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.95-114
Психолого-педагогічні умови ефективного застосування розробленої авторської технології. - С.114-129
Визначення рівня підготовки вчителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи. - С.131-153
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.153-171

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність технології підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Предметом дослідження є зміст і технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної школи.

Об'єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 19 одноосібних публікаціях автора, у тому числі 1 навчально-методичний посібник, 6 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 статей у збірниках наукових праць, 6 - у збірниках матеріалів конференцій.


378.147-056.45
К 49

 
Клименюк, Юлія Михайлівна.

Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Клименюк Ю. М. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 187-237. - Бібліогр.: с. 238-258

Зміст:


Сутність обдарованості як інтегральної характеристики особистості. - С.12-35
Інтелектуальна обдарованість: сутність, структура, ознаки. - С.35-55
Особливості прояву інтелектуальної обдарованості у молодшому шкільному віці та специфіка навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.55-76
Теоретичні підходи до визначення структури готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів. - С.79-92
Модель готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів та критерії оцінювання рівня сформованості її компонентів. - С.92-110
Вивчення стану готовності вчителів-практиків та студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями (аналіз результатів констатувального етапу експерименту). - С.110-127
Організація експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. - С.130-134
Технологія підготовки студентів педагогічного факультету до роботи з інтелектуально обдарованими учнями. - С.134-159
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.159-182

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності, структури та специфіки інтелектуальної обдарованості молодшого школяра, визначенні структури готовності та розробці технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів.

Предмет дослідження: процес формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів на основі технологічного підходу.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкової школи


37.061.235(477)"18"/"19"
К 55

 
Кобельська, Ольга Мирославівна.

Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кобельська О. М. ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Житомир, 2009. - 237 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-237

Зміст:


Історіографічний огляд та джерельна база дослідження. - С.9-20
Просвітницька діяльність жіночих організацій Європи та Америки. - С.21-35
Ідейні засади просвітницької праці українських жіночих організацій. - С.38-67
Просвіта жінок як фактор національного розвитку та демократизації суспільства. - С.68-94
Заснування жіночими організаціями українських навчальних закладів. - С.97-118
Зміст, форми, методи, засоби просвітницької роботи жіночих організацій України. - С.119-151
Просвітницька праця українських жінок у діаспорі. - С.152-169

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні та узагальненні ідейних засад українського жіночого просвітницького руху, розкритті змісту, форм, методів,засобів просвітницької діяльності жіночих організацій України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., їх ролі у розвитку національного шкільництва.

Предмет дослідження – ідейні засади, зміст, форми, методи, засоби просвітницької діяльності українських жіночих організацій на Україні визначеного періоду та їх внесок у розвиток національного шкільництва.

Об'єктом дослідження є просвітницька діяльність жіночих організацій України наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, з них – 1 монографія, 1 спецкурс, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах конференцій.


374.7(410.1)
К 56

 
Коваленко, Світлана Миколаївна.

Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваленко С. М. ; наук. кер. Огієнко О. І. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2005. - 212 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 187-212

Зміст:


Історичні передумови виникнення та основні етапи розвитку освіти дорослих в Англії. - С.14-42
Еволюція концепції освіти дорослих в англійській педагогічній думці. - С.42-65
Становлення системи державного регулювання освіти дорослих у ХХ столітті. - С.65-87
Провідні тенденції розвитку базової освіти дорослих. - С.93-108
Пріоритетні напрямки реформування системи професійної освіти дорослих. - С.109-138
Реалізація концепції освіти дорослих у системі вищої та післядипломної освіти. - С.138-163
Особливості неформальної освіти дорослих. - С.163-177

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб здійснити цілісний науковий аналіз розвитку освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття; виявити ґенезу, структуру, провідні тенденції, динаміку реформування англійської системи освіти дорослих у досліджуваний період.

Предмет дослідження – провідні тенденції розвитку системи освіти дорослих в Англії в останню чверть ХХ – на початку ХХІ століття.

Об'єктом дослідження є система освіти дорослих в Англії.

Особистий внесок автора полягає в узагальненні та систематизації наукових матеріалів з проблеми розвитку освіти дорослих в Англії останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. шляхом виявлення провідних напрямків державного реформування та основних тенденцій розвитку англійської системи освіти дорослих. У друкованих матеріалах, написаних у співавторстві, автором досліджено еволюцію деяких форм просвіти дорослого населення Англії в епоху Середньовіччя, а також окреслено шляхи реалізації освітньої політики англійського уряду у сфері вищої освіти.


165.612:316.61
К 56

 
Ковтун, Юрій Васильович.

Соціокультурний зміст українського традиціоналізму ХІХ - ХХ століть [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Ю. В. Ковтун ; наук. кер. В. І. Ярошовець ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 200 с. - Бібліогр.: с. 179-200

Зміст:


Традиція і традиціоналізм як предмет соціально-філософського аналізу. - С.10-44
Методологічні засади дослідження українського традиціоналізму. - С.45-50
Класичний і постнекласичний дискурс західноєвропейського традиціоналізму ХІХ - ХХ століття. - С.54-67
Соціокультурний зміст розуміння феномену традиції в російському традиціоналізмі ХІХ - ХХ ст. - С.67-94
Становлення українського традиціоналізму ХІХ - початку ХХ століття у контексті дослідження української соціокультурної традиції. - С.94-104
Соціокультурний зміст консерватизму і традиціоналізму у філософській спадщині В. Липинського. - С.107-116
Традиціоналізм як основа осмислення соціокультурного розвитку України у працях Ю. Липи. - С.116-136
Синкретичний зміст соціокультурного розвитку України у традиціоналізмі І. Лисяка-Рудницького. - С.137-158
Традиціоналізм як чинник збереження української соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації. - С.158-167

Анотація:

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного соціально-філософського аналізу соціокультурного змісту, структури й особливостей українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Предметом дослідження є ґенеза соціокультурного змісту українського традиціоналізму ХІХ-ХХ століть.

Об'єктом дослідження є український традиціоналізм як напрямок соціально-філософського дискурсу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою аналітичною роботою здобувача. Висновки та положення наукової новизни отримані автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження.


378.141
К 59

 
Козак, Тетяна Михайлівна.

Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Козак Т. М. ; наук. кер. Кишакевич Юрій Львович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 272,[6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 173-199. - Дод.: с. 200-272

Зміст:


Історія і сутність Болонського процесу та його роль у створенні європейського освітнього простору. - С.12-21
Дослідження систем організації навчального процесу у вищих навчальних закладах окремих країн та їх порівняльний аналіз. - С.21-60
Інтеграція української освіти в європейський освітній простір та проблеми нормативного забезпечення впровадження кредитно-модульної системи. - С.60-82
Організаційно-методичні завдання реалізації кредитно-модульної системи. - С.85-116
Психолого-педагогічні аспекти учіння студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах інноваційної технології навчання. - С.117-124
Професійно-педагогічна діяльність викладача в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.124-131
Посилення ролі студентського самоврядування в умовах кредитно-модульної системи. - С.132-136
Проблеми формування та контролю професійної компетентності майбутнього педагога. - С.136-145
Характеристика вибіркової сукупності за соціальними даними та результатами вхідного контролю. - С.148-157
Порівняльна оцінка контрольної та експериментальної груп на різних етапах дослідження. - С.157-167

Анотація:

Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційних та педагогічних засад упровадження та ефективного функціонування кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Предметом дослідження є організаційно-педагогічні засади впровадження КСМ, умови її ефективного функціонування.

Об'єктом дослідження є кредитно-модульна система (КСМ) у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.


159.923.2:303.094.4:316.32
К 59

 
Козловець, Микола Адамович.

Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець М. А. ; наук. консультант Губерський Леонід Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2010. - 444 с. - Бібліогр.: с. 400-444

Зміст:


Проблема ідентичності в історії соціально-філософської думки. - С.18-38
Ідентичність: поняття, структура і форми. - С.38-59
Національна ідентичність як соціокультурний феномен. - С.59-86
Глобалізація: витоки, сутність і ключові риси. - С.91-111
Глобалізація як чинник де/реконструкції національної ідентичності. - С.111-133
Глобалізований світ: національна ідентичність versus мультикультурна ідентичність. - С.133-152
Світовий комунікативний простір і процеси національної ідентифікації. - С.152-169
Глобальні міграційні процеси і національна ідентичність. - С.169-189
Глобальне суспільство і транснаціональна ідентичність. - С.194-212
Особливості функціонування національної держави в сучасному світі. - С.212-235
Глобалізація і трансформація національного суверенітету. - С.235-251
Європейський політичний проект і діалектика національної ідентичності. - С.255-272
Європоцентризм як метаідеологія Заходу. Європейська ідентичність: ідеологія і практика. - С.272-310
Державна самоідентифікація українців в умовах глобалізації. - С.313-331
Українська культура як основа національного буття в глобалізованому світі. - С.331-347
Мова й національне самоусвідомлення. - С.347-360
Світове українство: актуальні проблеми та механізм збереження національної ідентичності. - С.360-372
Культурно-цивілізаційна самоідентифікація українців у глобалізованому світі. - С.372-391

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-філософський аналіз і концептуалізація процесів трансформації національної ідентичності в умовах глобалізації, дослідження національної ідентифікації українців у глобалізованому світі.

Предметом дослідження є національна ідентичність в контексті глобалізації, яка зазнає трансформацій в умовах глобалізаційних процесів.

Об'єктом дослідження є національна ідентичність як соціально-культурний феномен.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною аналітичною роботою. Всі результати отримані безпосередньо автором, а наукові праці виконано без участі співавторів.


378:373.31
К 60

 
Колесник, Наталія Євгенівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Колесник Н. Є. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 335,[3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 184-213. - Дод.: с. 214-335

Зміст:


Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.11-27
Наукові підходи до організації художньо-технічної творчості у початковій школі. - С.27-54
Художньо-технічний компонент у змісті професійної освіти вчителя. - С.54-75
Зміст та структура підготовки вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.77-92
Критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.92-104
Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.106-131
Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. - С.131-162
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.162-178

Анотація:

Мета дослідження – розробити та застосувати у навчально-виховному процесі модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів; перевірити ефективність технологій, які забезпечують оптимальну підготовку майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів.

Предмет дослідження – зміст і технологія підготовки майбутніх учителів до організації художньо-технічної творчості учнів у початковій школі.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителів початкових класів.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 16 наукових праць, з них 13 – одноосібні, зокрема 1 методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 9 статей у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.


371.325.6
К 65

 
Копил, Галина Олексіївна.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Копил Г. О. ; наук. кер. Козлакова Галина Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти, Акад. пед. наук України. - К., 2007. - 246, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 179-209. - Дод.: с. 210-246

Зміст:


Сутність і структура професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.13-29
Інтеркультурологічна компетенція – системоутворювальний чинник професійної компетентності фахівця з міжнародної економіки. - С.29-51
Психолого-педагогічні умови формування інтеркультурологічної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки. - С.51-71
Дидактична роль технічних засобів навчання у формуванні професійної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. - С.71-83
Організація і проведення експериментального дослідження. - С.86-103
Діагностика інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки. - С.103-121
Реалізація моделі формування інтеркультурологічної компетенції фахівця з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов. - С.121-124
Застосування друкованих джерел для формування інтеркультурологічної компетенції. - С.124-131
Аудіювання як засіб формування інтеркультурологічної компетенції. - С.131-140
Використання відеозасобів у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.140-147
Застосування комп'ютерних технологій у формуванні інтеркультурологічної компетенції. - С.147-159
Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.159-169

Анотація:

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити педагогічні умови, форми і методи, що забезпечують формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.

Предмет дослідження - формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки як системоутворювального чинника їхньої професійної компетентності.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов.


371.2:355.332
К 67

 
Корнійчук, Юрій Григорович.

Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Корнійчук Ю. Г. ; наук. кер. Вітвицька Світлана Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 284 с. : табл. - Дод.: с. 176-254. - Бібліогр.: с. 255-284

Зміст:


Виховання в системі військової освіти: історико-педагогічний аспект. - С.12-31
Сучасні наукові підходи до проблеми формування готовності майбутніх офіцерів щодо організації виховної діяльності у середовищі військовослужбовців. - С.31-51
Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження. - С.51-69
Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі. - С.72-88
Структура, критерії та рівні готовності майбутнього офіцера до здійснення виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. - С.88-107
Програма експериментального дослідження готовності майбутніх офіцерів до організації процесу виховання у середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.110-138
Технологізація процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів до організації виховного процесу в середовищі військовослужбовців строкової служби. - С.138-157
Аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту. - С.157-168

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх офіцерів.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 одноосібних наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у матеріалах науково-практичних конференцій.


378.094:37.013
К 68

 
Королюк, Олена Миколаївна.

Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Королюк О. М. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 228, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 172-198. - Бібліогр.: с. 199-228

Зміст:


Самостійна робота студентів коледжів як педагогічна проблема. - С.12-32
Сучасні наукові підходи до організації продуктивної самостійної роботи. - С.32-53
Науково-педагогічні основи диференціації самостійної роботи. - С.53-67
Аналіз індивідуально-типологічних властивостей студентів коледжів. - С.70-93
Особливості самостійної роботи студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.93-105
Педагогічні умови диференціації самостійної роботи студентів. - С.105-119
Програма та методика констатувального етапу експерименту. - С.122-140
Організація диференційованої самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу. - С.140-156
Аналіз результатів дисертаційного дослідження. - С.156-167

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність моделі диференціації самостійної роботи студентів технічних коледжів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Предметом дослідження є організація диференційованої самостійної роботи студентів, яка забезпечує її продуктивність у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у коледжах технічного спрямування.

Об'єкт дослідження – самостійна робота студентів коледжів технічного профілю.


37(091)(477.4)"18"
К 72

 
Костюк, Оксана Юріївна.

Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Костюк О. Ю. ; наук. кер. Жуковський В. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог, 2007. - 281, [3] с. : табл., фотогр. - Дод.: с. 186-256. - Бібліогр.: с. 256281

Зміст:


Аналіз стану наукової розробки проблеми релігійної освіти на Волині у вітчизняній та зарубіжній літературі. - С.11-22
Суспільно-політичні передумови та культурно-історичний контекст становлення та розвитку релігійної освіти на Волині. - С.22-36
Освітня реформа 1804 р. та її вплив на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині. - С.36-54
Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти. - С.56-85
Навчально-виховний процес у початкових релігійних навчальних закладах. - С.85-116
Організація навчання та виховання у середніх духовних навчальних закладах. - С.121-162
Середня духовна жіноча освіта в системі релігійної освіти на Волині. - С.162-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні організаційно-педагогічних засад релігійної освіти у навчальних закладах Волині у ХІХ – на початку ХХ ст., розкритті її змісту, форм і методів, а також у визначенні етапів її становлення та розвитку.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи та етапи розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження: освіта на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 авторських публікаціях, з них: 6 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, затверджених ВАК України та методичні рекомендації до спецкурсу "Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст."


371.13(3):37.064.2
К 72

 
Костюшко, Юрій Олексійович.

Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Костюшко Ю. О. ; наук. кер. Семиченко В. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 258 с. : табл. - Бібліогр.: с. 177-180. - Дод. : с. 181-258

Зміст:


Аналіз підходів до визначення сутності міжособистісної взаємодії як педагогічна проблема. - С.11-26
Категорійний аналіз базових понять дослідження. - С.26-39
Характеристика особливостей міжособистісної взаємодії педагога з дітьми у ситуації конфлікту. - С.39-62
Прийняття рішень педагогом в умовах ситуації конфлікту. - С.62-81
Аналіз стану підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.85-104
Технологія підготовки студентів до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту. - С.104-146
Узагальнення результатів формуючого експерименту. - С.146-174

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально впровадити у навчальний процес технологію поетапного формування у майбутніх учителів функцій, необхідних для реалізації індивідуального підходу до міжособистісної взаємодії з учнями в ситуації педагогічного конфлікту.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування індивідуального підходу щодо реалізації конструктивних стратегій міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії з дітьми.

Особистий внесок автора полягає у виділенні та обґрунтуванні основних напрямів дослідження міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту; визначенні базових понять "конфлікт", "ситуація конфлікту"; побудові та експериментальній перевірці моделі й технології підготовки майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту.


37.034(73)
К 77

 
Кравець, Наталія Леонідівна.

Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравець Н. Л. ; наук. кер. Сметанський Микола Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2007. - 186, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 165-168. - Бібліогр.: с. 169-186

Зміст:


Профільне навчання як педагогічна проблема. - С.11-15
Проблеми профільного навчання у зарубіжній педагогіці. - С.15-43
Проблеми профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. - С.43-67
Передумови становлення та розвитку профільного навчання у гімназіях Німеччини. - С.67-85
Аналіз теоретичних основ профільного навчання старшокласників у гімназіях Німеччини. - С.85-103
Завдання і основні шляхи реалізації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.105-122
Організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.122-130
Аналіз ефективності профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини. - С.130-139
Методичні рекомендації щодо використання досвіду організації профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини в старшій школі України. - С.139-159

Анотація:

Мета дослідження: проаналізувати та узагальнити зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини та можливості його використання у вітчизняній освітній практиці.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні умови профільного навчання в старших класах гімназій Німеччини.

Об'єкт дослідження: профільне навчання у гімназіях Німеччини.

Публікації за темою дисертації. Основні положення та висновки дослідження знайшли відображення у 6 одноосібних публікаціях, з них 5 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37.014=411.16(477)
К 83

 
Кротік, Наталія Леонідівна.

Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20-30 рр. ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кротік Н. Л. ; наук. кер. Тронько Петро Тимофійович ; Поділ. держ. аграрно-тех. ун-т. - Кам'янець-Поділ., 2007. - 274, [42] с. : табл. - Бібліогр.: с. 195-244. - Дод.: с. 244-274, [42]

Зміст:


Історіографія проблеми. - С.14-34
Становлення та розвиток мережі єврейської загальноосвітньої школи. - С.34-54
Організаційно-педагогічні умови розвитку мережі професійної освіти євреїв. - С.54-68
Рідна мова як основа функціонування єврейської школи. - С.73-87
Діяльність органів державної влади та ініціатива єврейської інтелігенції у створенні національного підручника. - С.87-94
Вчительські кадри в системі єврейської освіти. - С.94-99
Формування типів і видів шкіл єврейського освітнього простору. - С.100-106
Управління єврейською 7-річною трудовою школою та режим її роботи. - С.106-113
Організація навчально-виховного процесу та його методичне забезпечення. - С.113-126
Єврейська освіта в Україні в умовах згортання політики українізації. - С.130-151
Політичні репресії в системі єврейської освіти України. - С.151-162
Сучасна державна політика щодо освіти національних меншин. - С.167-174
Освітньо-виховна діяльність загальноосвітніх шкіл з єврейською мовою навчання в умовах полікультурного суспільства. - С.174-183

Анотація:

Метою дослідження є виявлення особливостей діяльності органів державної влади, громадськості, колективів єврейських шкіл в період здійснення політики коренізації, його проекція на вирішення проблем якісної освіти національних меншин в незалежній Україні.

Предмет дослідження – становлення і розвиток єврейської освіти в Україні у 20-30-х роках ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес розвитку освіти національних меншин в Україні.


371(09):74.5:26.891
К 84

 
Круковська, Ірина Миколаївна.

Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Круковська І. М. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 259, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-231. - Бібліогр.: с. 232-259

Зміст:


Історіографія та джерела дослідження. - С.13-21
Медична освіта на Волині в контексті її розвитку у Західній Європі та Російській імперії. - С.21-37
Політичні, соціокультурні та економічні умови становлення медичної освіти на Волині. - С.37-54
Медична допомога та освіта у Західній Волині (10-30 рр. ХХ ст.). - С.54-64
Організаційні засади навчальної діяльності в освітньо-медичних установах. - С.67-87
Становлення змісту освіти у медичних закладах. - С.87-108
Утвердження засобів, форм та методів навчання у медичних освітніх установах. - С.108-131
Організація виховної та позаурочної діяльності учнів у закладах медичної освіти. - С.131-142
Професійна та науково-методична діяльність викладачів-лікарів з Волині. - С.145-158
Роль громадських об'єднань у поширенні санітарно-гігієнічних знань серед людності Волині. - С.158-173

Анотація:

Мета дисертаційної роботи полягала у виявленні організаційно-педагогічних умов, змісту, форм і методів медичної освіти на Волині, визначенні етапів, тенденцій і суперечностей її становлення та розвитку в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Предмет дослідження – процес становлення медичної освіти як складової освітньо-професійної системи Волині в ХІХ – 30-х роках ХХ століття.

Об'єкт дослідження – підготовка медичних працівників в Україні.

Публікації. Результати дослідження знайшли своє відображення у дванадцяти одноосібних публікаціях, з яких 6 надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України та в 1 навчально-методичному посібнику.


37.018.3(477)"19"
К 90

 
Кульчицький, Віталій Йосипович.

Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Кульчицький В. Й. ; наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович ; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Тернопіль, 2009. - 242, [6] с. : табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-242

Зміст:


Соціально-економічні, політичні та культурно-просвітницькі передумови виникнення і діяльності організацій національного спрямування України у першій половині ХХ століття. - С.11-36
Проблеми виховання молоді в працях ідеологів організацій національного спрямування. - С.36-54
Агітаційно-пропагандистська виховна робота організацій національного спрямування серед населення України. - С.58-85
Освітньо-виховна діяльність організацій національного спрямування та їхній вплив на формування патріотичного світогляду молоді. - С.85-125
Художньо-поетична творчість як засіб формування свідомості молоді в організаціях національного спрямування. - С.129-151
Основні прогресивні ідеї та суперечності виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування з позицій системного підходу. - С.151-171

Анотація:

Мета дослідження: виявити основні тенденції освітньо-виховної роботи об'єднань національного спрямування; здійснити системний аналіз виховного процесу, обґрунтувати взаємозв'язок форм і методів патріотичного виховання молоді.

Предмет дослідження: зміст, форми і методи виховання молоді в діяльності українських організацій національного спрямування в першій половині ХХ століття.

Об'єкт дослідження: процес національного виховання молоді в Україні у першій половині ХХ ст.

Особистий внесок здобувача у науковій статті, опублікованій у співавторстві із Л. Дерев'яною, у характеристиці специфіки національного виховання; а також у навчальному та навчально-методичному посібниках, де висвітлено особливості історико-педагогічного процесу (особистий внесок дисертанта – тема 10 "Шкільництво в Україні у другій половині ХІХ – початок ХХ ст.", тема 11 "Освіта в Україні в період російської революції 1917 року" і тема 12"Педагогічні погляди відомих педагогів").


371(09)477.8
Л 37

 
Левицька, Людмила Ярославівна.

Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Левицька Л. Я. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 229, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-212. - Дод.: с. 213-229

Зміст:


Ступінь наукової розробки проблеми. - С.11-28
Характер як предмет вітчизняної і зарубіжної педагогіки. - С.28-53
Передумови розвитку проблеми виховання характеру в Галичині у міжвоєнний період. - С.53-68
Дефініція "характер" в українській педагогіці Галичини. - С.71-86
Етнопсихологічні особливості українців та їх урахування у вихованні характеру дитини. - С.86-102
Етнопедагогічні уявлення українських педагогів Галичини про самовиховання як основу творення характеру. - С.102-115
Народно-педагогічні методи і засоби виховання характеру дитини в українській родині (1919-1939 рр.). - С.119-134
Праця як важливий народний засіб виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини міжвоєнного періоду. - С.134-145
Чинники виховання характеру в етнічному середовищі Галичини міжвоєнного періоду. - С.145-167
Творче використання історичного досвіду виховання характеру української дитини у сучасних умовах. - С.167-176

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати етнопедагогічні засади, методи і засоби виховання характеру в творчій спадщині українських педагогів Галичини міжвоєнного періоду і визначити можливості творчого використання історичного досвіду в сучасних умовах.

Предмет дослідження – етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогічній думці Галичини (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – теорія і практика виховання української молоді в Галичині (1919-1939 рр.).

Публікації. Матеріали дослідження висвітлено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 8 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 2 – у матеріалах конференцій.


215
Л 54

 
Лещенко, Альона Михайлівна.

Релігійна віра як форма світовідчуття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко А. М. ; наук. кер. Богачевська І. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 194 с. - Бібліогр.: с. 171-194

Зміст:


Теоретико-методологічні засади дослідження. - С.11
Стан дослідження феномену релігійної віри в науковій літературі та богослов'ї. - С.12-43
Методологія та методика філософсько-релігієзнавчого аналізу релігійної віри. - С.43-54
Співвідношення світовідчуття та релігійної віри. - С.56
Феномен світовідчуття і його соціально-психологічні вияви. - С.57-72
Предмет, структура та механізми функціонування релігійної віри. - С.72-96
Роль емоційно-чуттєвої складової у формуванні релігійної віри. - С.98-127
Принципи екстраполяції релігійних ідей в психіку віруючого. - С.127-136
Механізми активізації емоційно-психологічної складової релігійної віри. - С.138
Активізація психічних складових релігійної віри через сакральне мистецтво. - С.139-148
Емоційно-психологічний вплив символу на формування релігійної віри. - С.148-164

Анотація:

Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у комплексному дослідженні сутності, визначенні рушіїв і детермінант формування релігійної віри як форми світовідчуття.

Предмет дисертаційного дослідження – релігійна віра як форма світовідчуття у християнській традиції.

Об'єктом дисертаційного дослідження є релігійна віра як складова християнського світогляду.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки і положення, які мають наукову новизну, зроблені самостійно на основі результатів, отриманих автором у процесі дослідження.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані у 5 статтях у фахових наукових виданнях і 5 тезах виступів на наукових конференціях.


37(091)(477):811.1
Л 64

 
Литньова, Тамара Вікторівна.

Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Литньова Т. В. ; наук. кер. Мисечко Ольга Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 258, [3] с. : табл. - Дод.: с. 191-219. - Бібліогр.: с. 220-258

Зміст:


Стан дослідженості проблеми в історико-педагогічному аспекті. - С.13-26
Особливості розвитку змісту загальної середньої освіти у період 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. - С.26-50
Цільовий компонент навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти. - С.50-75
Становлення цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі на етапі запровадження обов'язкового вивчення іноземної мови (1930-ті рр.). - С.78-93
Розробка цільового компонента навчання іноземної мови у роки війни та під час повоєнного відновлення системи шкільної освіти (1940-і – тпочаток 1950-х рр.). - С.93-115
Перегляд цілей навчання іноземної мови в умовах шкільних реформ (1956 - перша половина 1980-х років). - С.115-139
Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті рр.). - С.139-163
Трансформація цілей навчання іноземної мови в контексті компетентісного підходу до мовної освіти (початок ХХІ ст.). - С.163-184

Анотація:

Мета дослідження – розкрити зміст і з'ясувати основні тенденції розвитку цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі протягом 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. у зв'язку з формуванням змісту загальної середньої освіти.

Предметом дослідження є цільовий компонент у змісті навчання іноземної мови в загальноосвітній школі визначеного дослідженням періоду.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземних мов у вітчизняній школі у період 30-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, 7 з яких надруковані у фахових наукових виданнях ВАК України та в 1 методичних рекомендаціях.


372.878:37.036:159.954
Л 86

 
Луценко, Віктор Васильович.

Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп'ютерних технологій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Луценко В. В. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 252, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 181-217. - Бібліогр.: с. 218-252

Зміст:


Сутнісні характеристики творчої активності. - С.13-34
Особливості творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.34-53
Структура творчої активності майбутнього вчителя музики. - С.53-68
Використання інформаційних технологій в освіті. - С.70-80
Застосування музично-комп'ютерних технологій у підготовці майбутнього вчителя музики. - С.80-96
Обґрунтування моделі формування творчої активності майбутнього фахівця засобами музично-комп'ютерних технологій. - С.96-112
Дослідження сформованості творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій. - С.114-139
Методика формування творчої активності студентів у процесі використання музично-комп'ютерних технологій. - С.139-158
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.158-174

Анотація:

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити модель формування творчої активності студентів засобами музично-комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами музично-комп'ютерних технологій у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 11 наукових праць (усі одноосібні), з яких 7 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 навчально-методичний посібник до спецкурсу "Основи сучасного аранжування на комп'ютері".


378.14(477)
М 13

 
Мазурок, Володимир Григорович.

Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазурок В. Г. ; наук. кер. Обозний Василь Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 250, [4] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-204. - Дод.: с. 205-250

Зміст:


Розвиток теоретичних підходів до еколого-економічної освіти. - С.15-37
Взаємозв'язок екологічної та економічної освіти. - С.37-49
Значення екологічного і економічного компонентів освіти у підготовці молодших спеціалістів. - С.49-55
Компоненти еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.65-66
Аналіз навчальних програм та аналіз підручників. - С.66-80
Поняття еколого-економічного змісту в курсах природничих дисциплін в технічному коледжі. - С.80-98
Система понять еколого-економічного змісту в курсах дисциплін природничого циклу. - С.98-106
Методика формування понять еколого-економічного змісту. - С.106-125
Методика і результати констатувального експерименту. - С.131-144
Формування системи понять еколого-економічного змісту в ході експериментального навчання. - С.144-166
Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.166-180

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та поетапну методику формування системи еколого-економічних понять у студентів технічного коледжу.

Предмет дослідження становлять зміст, форми та методи, прийоми формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів технічного коледжу.

Об'єктом дослідження є процес професійно орієнтованої еколого-економічної підготовки студентів технічного коледжу.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 8 публікаціях автора (6 одноосібних), з яких 4 – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.018:004.773
М 21

 
Малярчук, Олена Валентинівна.

Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Малярчук О. В. ; наук. кер. Сейко Н. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299 с. - Дод.: с. 189-256. - Бібліогр.: с. 257-299

Зміст:


Головні науково-теоретичні підходи до аналізу проблеми дистанційної освіти. - С.12-39
Розвиток дистанційної освіти у ХІХ – на початку ХХІ століття. - С.39
Етапи розвитку дистанційних форм навчання у світі. - С.39-51
Провідні світові моделі дистанційного навчання. - С.51-60
Технологічні характеристики дистанційної форми навчання. - С.60-69
Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження. - С.69-83
Сутність та характеристики вищої гуманітарної освіти в США. - С.87-106
Моделі та загальні стандарти дистанційного навчання в США. - С.106-123
Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США. - С.127-144
Організаційно-методичні та технологічні засади дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США. - С.144-159
Інформаційні та комунікаційні технології в системі дистанційного навчання США. - С.159-168
Можливості впровадження досвіду організації дистанційного навчання у системі гуманітарної вищої освіти США в практику діяльності вітчизняних гуманітарних ВНЗ. - С.168-178

Анотація:

Мета дослідження – комплексне вивчення теоретичних засад, змісту та організаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання у Сполучених Штатах Америки задля використання його позитивного досвіду в системі вищої гуманітарної освіти України.

Предмет дослідження – зміст та організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Об'єкт дослідження – дистанційне навчання у системі вищої гуманітарної освіти США.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 14 публікаціях.


159.922.4(477):303.09:323.11(477)
М 25

 
Марасюк, Сергій Станіславович.

Національне самовизначення українського народу: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Марасюк С. С. ; наук. кер. Глотов Борис Борисович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 178 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 158-174. - Дод.: с. 175-178

Зміст:


Національне самовизначення народу: особливості соціально-філософського дослідження. - С.9-38
Методологічні засади дослідження. - С.38-46
Чинник поліетнічності у формуванні української нації. - С.49-67
Вплив іноетнічного чинника на українське націєтворення. - С.67-81
Аналіз українського національного характеру та ментальності еліти як детермінант національного самовизначення українського народу. - С.81-106
Поліцентрична модель національного самовизначення українства. - С.108-130
Самовизначення української нації у контексті етноцентричної моделі її самоорганізації. - С.130-149

Анотація:

Мета роботи полягає у дослідженні соціально-філософських аспектів національного самовизначення українського народу, з'ясуванні перспективних моделей самоорганізації української нації.

Предмет дослідження – національне самовизначення українського народу в контексті реалізації перспективних моделей його самоорганізації.

Об'єкт дослідження – процес національного самовизначення українського народу.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації за темою дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані в 11 статтях, з них 4 – у наукових фахових виданнях України.


27-9"01/07"-284
М 29

 
Мартич, Руслана Василівна.

Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мартич Р. В. ; наук. кер. Стадник Микола Миколайович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 178-195

Зміст:


Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень. - С.10-19
Різноманітні підходи до визначення сутності живого. - С.19-42
Уявлення про живе в античній філософії. - С.45-62
Концептуалізація уявлень про живе в східнохристиянських вченнях. - С.62-106
Місце та роль людини в контексті ієрархізації живого. - С.109-133
Сприйняття східнопатристичних уявлень про живе в сучасному православному дискурсі. - С.133-170

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення реконструкції східнопатристичних уявлень про сутність живого та з'ясування їх особливостей.

Предметом дослідження є трактування сутності живого та його особливостей у східнохристиянських ученнях.

Об'єктом дослідження є релігійні та філософські вчення мислителів східної патристики ІІ-VІІІ століття.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної роботи здобувача. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно.

Публікації. Основні положення і зміст дисертації знайшли відображення у шести публікаціях автора, у фахових наукових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України; як результат участі у наукових конференціях опубліковано тези восьми доповідей.


378.6:355
М 31

 
Маслак, Людмила Петрівна.

Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслак Л. П. ; наук. кер. Антонова Олена Євгеніївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 323, [5] с. : табл., рис., граф. - Дод.: с. 189-288. - Бібліогр.: с. 289-323

Зміст:


Професійна компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема в умовах євроінтеграційних освітніх процесів. - С.11-40
Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. - С.40-68
Обґрунтування педагогічних умов формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. - С.70-84
Модель формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.84-107
Експериментальна програма організації дослідження. - С.109-137
Технологія формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера. - С.137-163
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.163-182

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель та технологію формування культурологічної компетентності у майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст та технологія формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутнього офіцера.

Особистий внесок здобувача в розробці навчально-методичного посібника "Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG – 6001", підготовленого у співавторстві з кандидатом психологічних наук А. В. Чирвою, полягає в обґрунтуванні технології формування іншомовної компетенції як складової культурологічної компетентності військовослужбовців і підготовці методичних рекомендацій та зразків планів-конспектів занять викладачів Міжнародної вищої школи збройних сил Канади.


7:27-5:2-274.4
М 48

 
Мельничук, Максим Святославович.

Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Мельничук М. С. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. філос. - Житомир, 2011. - 197 с. - Бібліогр.: с. 180-197

Зміст:


Взаємодія релігії та мистецтва як об'єкт наукової рефлексії. - С.12-32
Стан дослідження особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі. - С.32-49
Сутнісна роль символу, ідеалу та канону в релігійному мистецтві. - С.49-60
Сугестивно-вербальні естетичні функції мистецтва в богослужінні. - С.62-73
Роль музичного мистецтва у системі християнського культу. - С.73-84
Функціональне навантаження живопису у християнському культі. - С.84-116
Особливості впливу церковної архітектури як стрижневого елемента ритуалізації культових дійств на почуття віруючих. - С.116-129
Трансформація релігійного мистецтва у сучасному католицизмі. - С.131-154
Особливості відродження мистецької складової у культі сучасного православ'я. - С.154-165
Особливості трансформації мистецтва в культовій практиці сучасного протестантизму. - С.165-174

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення структурно-функціонального аналізу особливостей трансформації ролі мистецтва у християнському культі та виявлення механізмів його сугестивного впливу на свідомість віруючих у контексті взаємодії релігії й мистецтва.

Предмет дослідження становлять особливості трансформації ролі релігійного мистецтва в християнстві у контексті синхронічного та діахронічного підходів.

Об'єктом дослідження є християнський релігійний культ та релігійне мистецтво.

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 8 працях: 3 статтях у фахових виданнях, визнаних ВАК України, 5 збірниках матеріалів наукових конференцій.


37.013.74(1-87)
М 60

 
Мілютіна, Ольга Костянтинівна.

Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мілютіна О. К. ; наук. кер. Лавриченко Н. М. ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2008. - 260 с. : табл. - Дод.: с. 205-235. - Бібліогр.: с. 236-260

Зміст:


Тенденції розвитку полікультурної освіти школярів у сучасному світі. - С.12-38
Полікультурна освіта молоді шкільного віку в європейському просторі. - С.38-66
Соціальні і педагогічні умови розвитку полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.66-88
Полікультурна освіта як складова Національного курікулуму Великої Британії. - С.92-124
Педагогічні методи і організаційні форми полікультурної освіти учнів у школах Великої Британії. - С.124-144
Підготовка британських вчителів до фахової діяльності за умов полікультурного освітнього простору. - С.144-165
Порівняльний аналіз педагогічних підходів до полікультурної освіти школярів в Україні і Великій Британії. - С.165-192

Анотація:

Мета дослідження – вивчити й узагальнити педагогічний досвід, нагромаджений науковцями і вчителями-практиками Великої Британії у галузі полікультурної освіти школярів, обґрунтувати доцільність застосування елементів цього досвіду у вітчизняній школі.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи полікультурної освіти учнів середніх загальноосвітніх шкіл у Великій Британії.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх школах Великої Британії.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях автора, з яких 1 монографія, 1 стаття у фаховому журналі, 7 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у матеріалах наукових конференцій.


371.13:37.017.4:37.035
М 64

 
Мірошниченко, Олена Анатоліївна.

Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Мірошниченко О. А. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 288, [3] с. : табл., схеми, граф. - Дод.: с. 196-267. - Бібліогр.: с. 268-288

Зміст:


Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.12-27
Проблема формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя у науковій літературі. - С.27-65
Структурні компоненти моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.67-95
Критерії та рівні сформованості соціально значущих якостей. - С.95-111
Діагностика сформованості соціально значущих якостей особистості вчителя. - С.114-147
Реалізація експериментальної моделі формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.147-174
Динаміка сформованості соціально значущих якостей майбутнього вчителя. - С.174-190

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі, змісту та технологій ефективного формування соціально значущих якостей майбутніх учителів.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Об'єкт дослідження - професійна підготовка майбутнього вчителя.

Особистий внесок здобувача в працях, виконаних у співавторстві, полягає: 1) у тезах "Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови сучасної школи" – у висвітленні завдань щодо формування соціальної активності сучасної молоді; 2) у тезах "Інноваційні підходи до формування соціально значущих якостей особистості майбутнього педагога: теоретико-методологічний аспект" – у визначенні структурних компонентів поняття "соціально значущі якості".


372.47(477)
М 65

 
Міськова, Наталія Миколаївна.

Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Міськова Н. М. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2005. - 288, [6] с. : табл. - Бібліогр.: с. 181-197. - Дод.: с. 198-288

Зміст:


Дидактичний базис формування і структурування змісту освіти. - С.14-30
Психолого-педагогічні вимоги до змісту початкової математичної освіти. - С.30-42
Технологія відображення змісту шкільної початкової математичної освіти в навчальних планах, програмах, підручниках і посібниках. - С.42-58
Соціально-політичне, економічне та культурологічне підґрунтя розвитку змісту початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). - С.63-112
Аналіз навчальних планів і програм з математики для початкової школи. - С.112-137
Підручники з математики для початкової школи. - С.137-171

Анотація:

Мета дослідження – на основі обґрунтованого психолого-педагогічного аналізу змісту початкової математичної освіти виокремити характерні для зазначеного періоду атрибути, необхідні для його становлення як педагогічної системи.

Предмет дослідження – трансформаційні зміни у змісті початкової математичної освіти в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).

Об'єкт дослідження - зміст початкової математичної освіти в Україні.

Публікації. Основні положення дослідження відображені автором у 10 публікаціях. З них 5 праць надруковано у фахових виданнях, 10 публікацій – одноосібні.


371.124:33:378
М 71

 
Міщенко, Ірина Борисівна.

Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко І.Б. ; наук. кер. Козаков Віталій Андрійович ; Київ. нац. екон. ун-т, М-во освіти і науки України. - К., 2004. - 225 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 187-210. - Дод.: с. 211-225

Зміст:


Проблема формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки у контексті їх професійної підготовки. - С.15-36
Науково-теоретичні засади розуміння психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.36
Визначення поняття психолого-педагогічної компетентності. - С.36-42
Сутність компетентності. - С.42-53
Структура компетентності. - С.53-57
Професійний інтелект як системоутворюючий чинник формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки. - С.57-79
Виявлення компонентів структури психолого-педагогічної компетентності в студентів - майбутніх викладачів економіки. - С.82-95
Теоретико-практична модель формування психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки: показники, критерії та рівні сформованості. - С.95-113
Виявлення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності у майбутніх викладачів економіки. - С.113-131
Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.134-166
Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов формування психолого-педагогічної компетентності в майбутніх викладачів економіки. - С.166-181

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні й обґрунтуванні дидактичних умов підвищення рівня сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки.

Предмет дослідження – дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в економічних університетах.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів економіки.


374.71
М 74

 
Можарівська, Інна Миколаївна.

Розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Можарівська І. М. ; наук. кер. Єршова Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 255 с. : табл. - Дод.: с. 181-207. - Бібліогр.: с. 208-255

Зміст:


Історіографія проблеми. - С.14-31
Становлення позашкільної освіти й виховання на Волині. Дореволюційний етап (середина ХІХ – 1917). - С.31-42
Розвиток позашкільних закладів освіти й виховання. Етап революційних перетворень (1917-1920). - С.42-53
Формування мережі позашкільних закладів освіти. Радянський етап (1921-1939). - С.53-68
Зміст, завдання, принципи і напрями виховної роботи в позашкільних закладах Волині-Житомирщини. - С.72-84
Типи закладів позашкільної освіти та форми їх діяльності. - С.84-99
Теоретико-методологічні засади та методичне забезпечення розвитку позашкільної освіти й виховання. - С.99-110
Кадрова політика й матеріально-технічна база позашкільних освітніх закладів Волині-Житомирщини. - С.110-122
Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти в регіоні. - С.126-141
Роль громадської і приватної ініціативи в процесі розвитку позашкільної освіти. - С.141-151
Етнонаціональні особливості становлення позашкільної освіти на Волині-Житомирщині. - С.151-170

Анотація:

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз розвитку позашкільної освіти на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст., виявити особливості її становлення, тенденції та специфіку функціонування позашкільних закладів освіти.

Предмет дослідження – основні напрями, етапи, тенденції, зміст та організація позашкільної освіти дітей і дорослих на Волині-Житомирщині у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.

Об'єкт дослідження – розвиток позашкільної освіти в Україні.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 15 одноосібних публікаціях, з них 10 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.126
М 79

 
Моркотун, Сергій Борисович.

Педагогічні умови формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки [Текст] : дис. на здьб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Моркотун С. Б. ; наук. кер. Самойлюкевич Інна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 322, [4] с. : рис., табл. - Дод.: с. 200-295. - Бібліогр.: с. 296-322

Зміст:


Філософсько-риторичне та педагогіко-психологічне підґрунтя формування презентаційних умінь. - С.15-36
Сутність і позиція презентаційних умінь у процесі професійної підготовки студентів магістратури. - С.36-67
Структурна модель і система презентаційних умінь студентів магістратури. - С.67-94
Критерії та показники рівня сформованості презентаційних умінь студентів магістратури. - С.97-107
Обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. - С.107-123
Зміст і стан професійної підготовки студентів магістратури: спрямованість на підготовку до проведення презентації в академічній сфері. - С.123-140
Експериментальна програма організації дослідження. - С.143-154
Впровадження педагогічної технології формування презентаційних умінь у процес професійної підготовки майбутніх фахівців. - С.154-169
Аналіз і узагальнення результатів формувального експерименту. - С.169-194

Анотація:

Мета дослідження – виявити педагогічні умови формування презентаційних умінь магістрів і розробити технологію їх формування.

Предмет дослідження – педагогічні умови та технологія формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів магістратури.

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження відображено в 13 одноосібних публікаціях автора, з них 1 розділ колективної монографії, 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 – у збірниках наукових праць, 1 тези доповіді.


378.147:336.77
М 80

 
Мороз, Інна Вікторівна.

Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Мороз І. В. ; наук. кер. Коцур В. П. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2004. - 318 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-226. - Дод.: с. 227-318

Зміст:


Система професійної економічної освіти в Україні на сучасному етапі. - С.12-27
Зміст професійної економічної освіти. - С.28-41
Інтеграційні процеси в системі розвитку професійно-економічної освіти. - С.41-49
Структурно-логічна модель педагогічних умов запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - С.50-58
Функціонування системи трисуб'єктної взаємодії ВНЗ – студент – роботодавець. - С.59-66
Науково-педагогічне забезпечення ВНЗ. - С.66-74
Діагностика результатів навчальної діяльності студентів. - С.74-89
Застосування модульно-рейтингової технології в процесі підготовки фахівців з економіки. - С.90-113
Індивідуалізація і диференціація навчання. - С.113-123
Технологія запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ економічного профілю. - С.123-138
Результати констатуючих експериментальних досліджень. - С.140-149
Організація та методика проведення формуючого експерименту. - С.149-165
Порівняльний аналіз ефективності традиційної, модульно-рейтингової та кредитно-модульної систем навчання. - С.165-196

Анотація:

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності комплексу педагогічних умов застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу на економічних факультетах вищих навчальних закладів.

Предмет дослідження: педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: кредитно-модульна система організації навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.


378:371.13:711.555
М 82

 
Москвіна, Тетяна Пилипівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Москвіна Т. П. ; наук. кер. Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 254 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 180-204. - Дод.: с. 205-254

Зміст:


Проблема гуманізації виховання в історії розвитку педагогічної думки. - С.14-49
Методологічні засади та аналіз базових понять дослідження. - С.49-74
Діяльність лікувально-оздоровчих закладів зони радіологічного контролю. - С.74-84
Аналіз стану підготовленості вчителів до виховання гуманних взаємин молодших школярів зони радіологічного контролю. - С.84-114
Обґрунтування системного підходу до розробки методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів. - С.118-124
Методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. - С.124-149
Аналіз та узагальнення результатів формуючого етапу педагогічного експерименту. - С.149-172

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити методичну систему підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю.

Об'єкт дослідження – процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 25 наукових праць , з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 1 розділ в одному навчально-методичному посібнику, 1 методичні рекомендації, 4 статті в провідних наукових фахових виданнях, 9 статей у збірниках наукових праць, 9 статей у збірниках матеріалів конференцій.


37.046:373.56:378:629.73
М 91

 
Муранова, Наталія Петрівна.

Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі "ліцей - ВНЗ" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Муранова Н. П. ; наук. кер. Лузік Ельвіра Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К., 2004. - 254, [3] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 185-204. - Дод.: с. 205-254

Зміст:


Проблема допрофесійної підготовки учнів у педагогічній теорії і практиці. - С.15-45
Особистісно орієнтований підхід у допрофесійній підготовці учнів . - С.45-67
Технологія допрофесійної підготовки учнів у профільному загальноосвітньому закладі. - С.67-87
Дидактичні умови допрофесійної підготовки учнів у авіакосмічному ліцеї. - С.89-107
Особистісно орієнтований підхід у реалізації технології допрофесійної підготовки ліцеїстів. - С.107-127
Експериментальна перевірка ефективності технології допрофесійної підготовки учнів авіакосмічного ліцею. - С.127-177

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст і технології допрофесійної підготовки учнів на основі особистісно орієнтованого підходу та розробити дидактичний комплекс для організації навчально-виховного процесу авіакосмічного ліцею.

Предмет дослідження – зміст і технологія допрофесійної підготовки учнів у системі "ліцей – ВНЗ".

Об'єкт дослідження – процес допрофесійної підготовки учнівської молоді.

Особистий внесок дисертанта в одержанні наукових результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної проблеми.

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 17-ти публікаціях, з них 7 – у фахових наукових виданнях; 3 – у матеріалах міжнародних конференцій, науково-методичної конференції; у 5 навчально-методичних посібниках (у співавторстві), 1 – методичних вказівках (у співавторстві).


371.13.03:004(043.3)
О-35

 
Овчаров, Сергій Михайлович.

Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Овчаров С. М. ; наук. кер. Лещенко М. П. ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2004. - 218, [11] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165-180. - Дод.: с. 181-218

Зміст:


Історико-ретроспективний аналіз професійної підготовки учителів інформатики. - С.14-27
Загальні вимоги до змісту професійної підготовки учителів інформатики. - С.27-43
Психолого-педагогічне обґрунтування впливу диференціації навчання на професійну підготовку майбутнього вчителя. - С.43-57
Модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. - С.60-104
Критеріальні характеристики ефективного застосування індивідуально-диференційованого підходу до професійного навчання майбутніх учителів інформатики. - С.104-117
Перевірка ефективності моделі. - С.120-140
Результати експериментальної перевірки. - С.140-157

Анотація:

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати і експериментально перевірити модель індивідуально-диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи реалізації індивідуально-диференційованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Об'єктом досліджуваної проблеми є професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Згідно з темою дослідження автором опубліковано 23 друковані праці, з них 19 написано без співавторів, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, 6 статей у збірниках матеріалів конференцій, 1 науково-методичний посібник, 2 навчально-методичних посібника, 5 навчальних програм.


37(09)(47.742)"18/1920"
П 12

 
Павленко, Віта Віталіївна.

Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленко В. В. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 299, [4] с. : табл., рис., портр. - Дод.: с. 181-265. - Бібліогр.: с. 266-299

Зміст:


Історіографія проблеми дослідження – діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). - С.13-36
Стан освіти на Волині у досліджуваний період як загальний контекст діяльності іноземних педагогів. - С.36-58
Історичні, соціально-політичні, соціально-економічні та соціокультурні передумови діяльності іноземних педагогів на Волині. - С.61-78
Викладацька та репетиторська діяльність іноземних педагогів у приватних освітніх установах Волині. - С.78-97
Зміст та форми діяльності іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині. - С.97
Загальні характеристики діяльності іноземних педагогів у середніх навчальних закладах Волині. - С.97-109
Науково-методичні засади діяльності іноземних педагогів у навчальних закладах Волині. - С.109-113
Освітньо-просвітницька діяльність іноземців на Волині як чинник загального розвитку освіти краю. - С.113-127
Освітньо-просвітницька діяльність педагогів природничо-математичних наук у Кременецькому ліцеї. - С.130-155
Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї в першій половині ХІХ століття. - С.155-165
Іноземні педагоги серед викладачів музично-естетичних дисциплін Кременецького ліцею. - С.165-175

Анотація:

Мета дослідження – виявити передумови, основні компоненти освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – початок ХХ століття).

Предмет дослідження – зміст, етапи та тенденції освітньо-просвітницької діяльності іноземних педагогів на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – розвиток освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.


373.51:37.03
П 12

 
Падалко, Ніна Йосипівна.

Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Падалко Н. Й. ; наук. кер. Нісімчук Андрій Сергійович ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2008. - 230 с. : граф., табл. - Дод.: с. 194-206. - Бібліогр.: с. 207-230

Зміст:


Сутність та взаємозв'язок базових понять дослідження. - С.12-31
Місце факторного аналізу в системі професійної підготовки програмістів. - С.31-49
Технологічний підхід до формування професійних знань майбутніх програмістів. - С.49-64
Структура професійних знань, необхідних для продуктивної роботи програміста. - С.67-84
Моделювання процесу формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.84-96
Критеріальні характеристики формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.96-108
Організація та методика експерименту. - С.110-128
Поетапне формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін. - С.128-141
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.141-188

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати модель та експериментально перевірити технологію формування професійних знань у майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійних знань майбутніх програмістів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх програмістів.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 15 публікаціях автора, з них: 9 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 методичних рекомендації та 3 тези конференцій.


378.147.111:811.111
П 16

 
Панасюк, Анжела Валентинівна.

Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Панасюк А. В. ; наук. кер. Клочко Віталій Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 326, [6] с. : табл. - Дод.: с. 178-303. - Бібліогр.: с. 304-326

Зміст:


Сутність тестового контролю і його особливості. - С.17-48
Аналіз стану розробки проблеми самостійної роботи студентів із використанням тестового контролю у вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці. - С.48-70
Моделювання навчального процесу з застосуванням тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.72-97
Критерії ефективності тестового контролю при організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.97-124
Специфіка технології застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. - С.126-154
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.154-172

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці технології застосування тестового контролю при організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження – технологія застосування тестового контролю у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови майбутніх фахівців.

Об'єкт дослідження – процес оволодіння професійно орієнтованим іншомовним спілкуванням студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях, з них – 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37.014.3(44)
П 17

 
Папіжук, Валентина Олександрівна.

Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Папіжук В. О. ; наук. кер. Лавриченко Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Дод.: с. 204-225. - Бібліогр.: с. 226-256

Зміст:


Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. - С.15-40
Суспільно-політичні і освітньо-культурні чинники реформування змісту шкільних програм у Франції. - С.40-67
Модернізаційні тенденції у змісті шкільної освіти у Франції. - С.67-90
Особливості реформування змісту навчання у початковій школі Франції. - С.92-113
Реформи як шлях до розв'язання проблем стандартизації змісту освіти у французьких коледжах. - С.113-144
Організаційно-педагогічні засади реформування змісту програм для загальноосвітніх ліцеїв у Франції. - С.144-169
Порівняльний аналіз реформування змісту загальної середньої освіти у Франції та Україні. - С.169-195

Анотація:

Мета дослідження полягає у з'ясуванні концептуальних та методологічних підходів до сучасного реформування шкільної освіти та змісту шкільних програм у Франції, а також у визначенні наукової і практичної цінності відповідного французького досвіду для розв'язання проблем модернізації змісту шкільної освіти в Україні.

Предмет дослідження – теоретичні і практичні засади реформування змісту загальної середньої освіти у Франції на початку ХХІ століття.

Об'єкт дослідження – загальна середня освіта у Франції на початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних публікаціях, серед яких 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках науково-практичних конференцій.


37.018.554(09)=11/=13
П 19

 
Пасічник, Олександр Сергійович.

Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пасічник О. С. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-218. - Дод.: с. 228-256

Зміст:


Трансформаційні процеси у сфері шкільної іншомовної освіти у 70-х рр. – першій половині 80-х рр. ХХ ст. та їх вплив на практику конструювання вітчизняної навчальної літератури. - С.12-27
Концепція перших вітчизняних експериментальних посібників з навчання іноземних мов. - С.27-41
Особливості відображення змісту навчання іноземних мов в експериментальних посібниках та результати їх апробації. - С.41-55
Напрями оновлення змісту навчання іноземних мов у загальноосвітній школі в 90-х рр. ХХ ст. - С.58-67
Дидактичні та методичні підходи до визначення змісту підручників як основних засобів реалізації цілей навчання. - С.67-96
Особливості змісту позатекстових матеріалів підручників. - С.96-99
Ілюстративний матеріал. - С.99-106
Апарат орієнтування. - С.106-110
Передумови оновлення змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов. - С.113-126
Особливості змісту навчальних комплектів з іноземних мов. - С.126-128
Підручники з іноземних мов. - С.128-156
Робочі зошити. - С.156-165
Програмні педагогічні засоби. - С.165-173
Особливості організації перевірки якості змісту навчальних комплектів та її результати. - С.173-185

Анотація:

Мета дослідження – виявити й охарактеризувати тенденції конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Предмет дослідження – дидактичні та методичні засади добору змісту навчання іноземних мов та його організація у шкільних підручниках у визначений історичний період.

Об'єкт дослідження – теорія та практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов в Україні у період з 80-х рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст.


37.014.5(477)"1951/2009"
П 19

 
Пастовенський, Олександр Вікторович.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Пастовенський О. В. ; наук. кер. О. М. Спірін ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 227, [13] с. : табл. - Дод.: с. 175-188. - Бібліогр.: с. 189-227

Зміст:


Проблема оптимізації освітніх мереж у педагогічній теорії і практиці. - С.16-39
Чинники й тенденції формування та розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.39-60
Етапи становлення і розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. - С.60-78
Концептуальна модель оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. - С.81-120
Моніторинг оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.120-147
Методичні рекомендації щодо оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів. - С.147-164

Анотація:

Мета дослідження – на основі історико-педагогічного аналізу досвіду вдосконалення освітніх мереж у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та досягнень педагогічної науки теоретично обґрунтувати і розробити модель оптимізації мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону.

Предметом дослідження є оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону у визначений період.

Об'єктом дисертаційного дослідження є процес розвитку мереж загальноосвітніх навчальних закладів у регіонах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 20 публікаціях, з них 19 – одноосібні, 14 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – методичний посібник для керівників районних і міських управлінь, відділів освіти, загальноосвітніх навчальних закладів.


371.11
П 30

 
Петренко, Анатолій Андрійович.

Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Петренко А. А. ; наук. кер. Єльникова Галина Василівна ; Акад. пед. наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2007. - 209, [13] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 173-196. - Дод.: с. 197-209

Зміст:


Теоретико-методологічні засади оцінки діяльності керівника в структурі атестації загальноосвітнього навчального закладу. - С.12-37
Професійна сутність управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.37-62
Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника системи освіти. - С.62-79
Обґрунтування моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.83-105
Апробація моделі атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу. - С.105-139
Аналіз впливу атестації керівників на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів та управління освітою в регіоні. - С.139-150
Удосконалення роботи з кадровим резервом освіти на основі результатів атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. - С.150-164

Анотація:

Мета дослідження полягає у визначенні організаційно-педагогічних засад оцінки управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та науково-теоретичному обґрунтуванні, розробці й апробації відповідної моделі атестації керівника.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади здійснення атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єктом дослідження є система атестації керівника загальноосвітнього навчального закладу в Україні.

Публікації з теми дослідження. Основні теоретичні положення, результати та висновки із здійсненого дослідження висвітлено у 5 одноосібних статтях та 1 статті у співавторстві, що надруковані у наукових виданнях, затверджених ВАК України як фахові, а також у методичних рекомендаціях "Атестація керівника загальноосвітнього навчального закладу в регіональній системі загальної середньої освіти".


378:745/749
П 32

 
Піддубна, Оксана Михайлівна.

Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Піддубна О. М. ; наук. кер. Березюк Олена Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 280 с. : граф. - Дод.: с. 186-251. - Бібліогр.: с. 252-280

Зміст:


Історико-педагогічний аспект розвитку та становлення народної художньої творчості. - С.12-31
Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.31-54
Науково-теоретичні засади застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. - С.54-69
Стан підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до застосування народної художньої творчості. - С.72-104
Модель фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.104-121
Змістова характеристика впровадження моделі фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості. - С.121-138
Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.143-158
Аналіз результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження. - С.158-181

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості та експериментально перевірити її ефективність.

Предмет дослідження – зміст, структура, методи фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 23 наукових працях, серед яких 1 розділ у колективній монографії, 1 методичні рекомендації, 8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 13 статей у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій. Одноосібних публікацій – 22.


378.147:785
П 39

 
Плотницька, Оксана Віталіївна.

Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Плотницька О. В. ; наук. кер. Іванченко Анатолій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 207, [3] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 168-191. - Дод.: с. 192-207

Зміст:


Проблема формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики у науковій літературі. - С.10-32
Зміст і структура художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.32-57
Художньо-аналітичні уміння як складова професійної підготовки майбутніх учителів музики. - С.57-80
Діагностика сформованості художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.84-112
Педагогічна технологія формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. - С.112-139
Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи. - С.139-161

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики на дисциплінах художньо-естетичного циклу.

Предмет дослідження – зміст, структура і методи формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів музики.

Публікації. З проблеми дослідження опубліковано 13 робіт (усі одноосібні), зокрема: 5 – статті у фахових виданнях, 1 – методичні рекомендації до спецкурсу "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу" та 7 – статті у збірниках наукових праць та матеріалах наукових конференцій.


272-662:141.72
П 43

 
Погоріла, Людмила Михайлівна.

Феномен жінки в інтерпретації Римо-католицької церкви: цивілізаційні виклики сучасності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Погоріла Л. М. ; наук. кер. Герасимчук Андрій Андрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 195 с. - Бібліогр.: с. 171-195

Зміст:


Фемінна проблематика в світовій історико-філософській літературі. - С.10-27
Осмислення статусу і соціальних функцій жінки у філософсько-теологічній думці періоду патристики. - С.27-39
Сутність і покликання жінки: досвід Римо-католицької церкви. - С.39-55
Феномен "жіночого" і "чоловічого" в сучасній католицькій теолого-антропологічній думці. - С.59-76
Природно-біологічна функція жінки і криза шлюбно-родинних взаємин сучасності. - С.76-97
Духовно-світоглядні аспекти дівицтва як католицького проекту самореалізації жінки. - С.97-112
Соціальна самореалізація жінки та її зв'язок із постмодерною світоглядною парадигмою суспільства. - С.114-129
Католицизм та феміністична рефлексія сучасності: проблема діалогу. - С.129-146
Фемінна проблематика в контексті біоетичних поглядів католицизму. - С.146-162

Анотація:

Метою дисертаційного дослідження є аналіз напрацювань щодо фемінної проблематики у вченні Римо-католицької церкви в умовах сучасних цивілізаційних зрушень.

Предметом дослідження є особливості інтерпретації Римо-католицькою церквою феномена жінки, її роль й місце у житті суспільства в контексті цивілізаційних викликів сучасності.

Об'єктом дисертаційного дослідження є вчення Римо-католицької церкви про жінку.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно на основі результатів, отриманих у процесі дослідження.

Публікації. Основний зміст і положення дисертаційного дослідження викладено у 13 публікаціях – 10 статтях, 7 з яких вміщено у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 3 тезах, опублікованих у матеріалах конференцій.


371.13:811.111(410)(048)
П 50

 
Поліщук, Людмила Петрівна.

Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Л. П. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 214 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 177-203. - Дод.: с. 204-214

Зміст:


Професійна підготовка вчителів Англії як предмет порівняльно-педагогічних досліджень. - С.13-28
Реформування початкової освіти як головний чинник розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.28-51
Реорганізація системи професійної підготовки вчителів в умовах формування європейського простору вищої освіти. - С.51-63
Концептуальні засади підготовки ефективного учителя для ефективної школи. - С.63-73
Вимоги до професійних якостей учителя початкової школи в теорії освіти та у державних документах Великої Британії. - С.73-94
Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи Англії. - С.97-117
Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.117-140
Місце педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Англії. - С.140-153
Можливості використання досвіду професійної підготовки англійських майбутніх учителів початкової школи Англії у вітчизняних вищих навчальних закладах. - С.153-166

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу з'ясувати теоретичні й практичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції та визначити можливості використання прогресивних ідей англійського досвіду в Україні.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка вчителів початкової школи Англії.


377.8:134
П 53

 
Полубоярина, Ірина Іванівна.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Полубоярина І. І. ; наук. кер. Тюріна В. О. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 250 с. : табл., ноти. - Дод.: с. 178-228. - Бібліогр.: с. 228-250

Зміст:


Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в теорії та практиці. - С.13-14
Поняття професійної компетентності: її зміст і сутність. - С.14-38
Структура професійної компетентності. - С.38-63
Музичні здібності як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.63-78
Діагностика рівня сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.80-106
Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.106-115
Психолого-педагогічні умови ефективної реалізації педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. - С.115-135
Реалізація педагогічної технології формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі. - С.137-157
Результати експериментального дослідження та їх аналіз. - С.157-171

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови та технологія формування професійної компетентності студентів музично-педагогічного відділення педагогічного коледжу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 11 одноосібних статтях, серед яких 7 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.147
П 57

 
Поплавська, Світлана Дмитрівна.

Формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Поплавська С. Д. ; наук. кер. Костюшко Юрій Олексійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 266, [8] с. : граф., табл. - Дод.: с. 172-239. - Бібліогр.: с. 240-266

Зміст:


Аналіз теоретико-методологічних засад комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності студентів медичних коледжів. - С.12-47
Специфіка професійної комунікативної взаємодії медпрацівників. - С.47-77
Структура та головні характеристики готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів. - С.77-102
Програма експериментального дослідження формування готовості студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.106-122
Модель формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.122-141
Аналіз результатів експериментального дослідження готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. - С.141-160

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів.

Предмет дослідження – модель формування готовності до комунікативної взаємодії студентів медичних коледжів у професійній діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів медичних коледжів.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлені у 21 публікації, з яких: 7 – вміщено у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 методичні рекомендації, 6 – у збірниках наукових праць, 7 – у збірниках матеріалів конференцій.


371.26(09)
Р 41

 
Репко, Інна Петрівна.

Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині ХІХ століття [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Репко І. П. ; наук. кер. Пономарьова Галина Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2008. - 265 с. : табл., рис. - Дод.: с. 208-232. - Бібліогр.: с. 233-265

Зміст:


Стан досліджуваної проблеми у науково-педагогічній літературі. - С.11-24
Передумови розвитку початкової освіти в Україні. - С.24-47
Особливості розвитку народної освіти у досліджуваний період. - С.47-83
Питання організації контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів ХІХ століття. - С.83-113
Нормативне забезпечення контролю навчальних досягнень учнів народної школи досліджуваного періоду. - С.119-154
Методи поточного та періодичного контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл другої половини ХІХ століття. - С.154-183
Заохочення та покарання як засоби стимулювання навчальної діяльності учнів народних шкіл у досліджуваний період. - С.183-202

Анотація:

Мета дослідження – узагальнити досвід і науково обґрунтувати тенденції організації контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи України у досліджуваний період.

Предмет дослідження – організація контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи в Україні у другій половині ХІХ століття.

Об'єкт дослідження – процес навчання у народних школах України у другій половині ХІХ століття.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження автора відображено у 12 одноосібних публікаціях, з них 7 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


371.035.6(09)(477.8)
Р 64

 
Розлуцька, Галина Миколаївна.

Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Розлуцька Г. М. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2005. - 278 с. : схеми, мал. - Бібліогр.: с. 165-204. - Дод.: с. 205-278

Зміст:


Ступінь наукової розробки проблеми. - С.13-32
Нормативно-правова основа змісту шкільної освіти та його можливості у полікультурному вихованні. - С.32-45
Передумови полікультурного виховання учнів молодшого шкільного віку на Закарпатті у міжвоєнний період. - С.45-67
Ідея полікультурності у змісті підручників з мови. - С.72-80
Зміст букварів і читанок як фактор полікультурного виховання. - С.80-115
Полікультурна спрямованість змісту підручників природничого циклу. - С.115-126
Підручники з громадянознавства як джерело полікультурного виховання молодших школярів. - С.126-138
Творче використання історичного досвіду полікультурного виховання у сучасних умовах. - С.138-155

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст шкільних підручників, визначити їхні особливості у полікультурному вихованні молодших школярів Закарпаття міжвоєнного періоду задля використання їхнього виховного потенціалу в сучасній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Предмет дослідження – зміст україномовних підручників як чинник полікультурного виховання учнів молодшого віку в Закарпатті (1919-1939 рр.).

Об'єкт дослідження – виховання учнів у полікультурному середовищі Закарпаття ХХ – ХХІ ст.

Результати дисертаційного дослідження відображено в 11 авторських публікаціях; з них – 1 монографія, 7 – статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 – у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.


378:796
Р 69

 
Романишин, Микола Ярославович.

Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Романишин М. Я. ; наук. кер. Григус Ігор Михайлович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2009. - 286, [5] с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 174-237. - Бібліогр.: с. 238-286

Зміст:


Теоретичне обґрунтування змісту та структури застосування фізичної реабілітації у спортивній практиці. - С.12-37
Аналіз професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у контексті майбутньої діяльності у сфері спорту. - С.37-76
Експериментальна перевірка навчального процесу з фізичної реабілітації. - С.76-89
Концептуальна модель підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами. - С.92-121
Вдосконалення організаційно-методичного забезпечення підготовки фізичного реабілітолога до роботи із спортсменами. - С.121-150
Аналіз результатів упровадження концептуальної моделі професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами. - С.150-168

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити концептуальну модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації.

Публікації. Основні матеріали дослідження викладено у 6 публікаціях автора, з яких всі одноосібні, опубліковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Серед опублікованих праць 1 навчальний посібник (рекомендований МОН України для студентів вищих навчальних закладів), 5 статей у наукових часописах та збірниках наукових праць, з них 2 – у матеріалах науково-теоретичних та науково-практичних конференцій.


378.147:377.2
Р 69

 
Романчук, Наталія Олександрівна.

Підготовка майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. О. Романчук ; наук. кер. Завалевський Юрій Іванович ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - Миколаїв, 2011. - 220, [6] с. : табл. - Дод.: с. 171-189. - Бібліогр.: с. 190-220

Зміст:


Особистісно орієнтоване навчання: пріоритети, сутність, зміст, технології. - С.14-38
Особливості підготовки майбутнього інженера-педагога. - С.38-50
Аналіз стану підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах традиційної системи. - С.53-69
Критерії та рівні готовності майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання. - С.69-90
Модель підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.90-100
Формування спрямованості майбутнього інженера-педагога на особистісно орієнтоване навчання в професійно-технічних закладах освіти. - С.105-124
Організація суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі підготовки майбутнього інженера-педагога. - С.124-140
Орієнтація підготовки майбутнього інженера-педагога на особистісний і професійний саморозвиток. - С.140-151
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.151-162

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити ефективність методики підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутнього інженера-педагога у вищому навчальному закладі.

Публікації. Зміст і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 одноосібних працях, з них 4 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 – у збірниках наукових праць.


37.013(55)
Р 78

 
Ростами, Афшин.

Становление и развитие системы народного образования в Иране [Текст] : дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук : 13.00.01 / Ростами А. ; науч. рук. Анищенко Наталия Викторовна ; Киев. нац. лингвист. ун-т. - К., 2006. - 206 с. - Библиогр.: с. 191-206

Зміст:


Исторические предпосылки становления системы мусульманского образования в Иране. - С.14-36
Проблема идеала воспитания в философских, религиозных, этических учениях персидских мыслителей Средневековья. - С.36-54
Педагогические идеи мыслителей Ирана ІХ-ХІ вв. о путях достижения идеала воспитания. - С.54-71
Иранские мыслители о принципах, методах и формах воспитания подрастающего поколения. - С.71-88
Система начального образования в Иране ІХ-ХІ вв. - С.88-104
Развитие учебно-образовательных учреждений на среднем и высшем этапах обучения. - С.104-122
Народные тенденции педагогической мысли Муслихиддина Саади. - С.125-129
Нуриддин Абдурахман Джами и педагогическая наука ХІV-ХV вв. - С.129-133
Основные противоречия между передовыми педагогическими взглядами и системой образования в Иране ХVІ – первой половины ХІХ в. - С.133-139
Особенности развития народного образования в середине ХІХ – начале ХХ столетия. - С.142-160
Развитие просвещения в Иране в 40-60-х годах ХХ ст. - С.160-175
Приоритетные направления развития народного образования в современном Иране. - С.175
Правовые основы системы просвещения Ирана нового времени . - С.175-176
Структура и содержание образования в Иране последних десятилетий. - С.176-184

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити етапи розвитку педагогічної думки і освіти в Ірані, розкрити їх особливості та узагальнити досягнення іранської педагогіки в сфері виховання та освіти підростаючого покоління.

Предмет дослідження – тенденції розвитку ідей виховання та освіти в іранській педагогічній теорії і практиці ІХ-ХХ ст.

Об'єкт дослідження – педагогічна теорія і практика в Ірані ІХ-ХХ ст.


378.147:51
С 30

 
Семенець, Сергій Петрович.

Теорія і практика розвивального навчання у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Семенець С. П. ; наук. консультант Слєпкань Зінаїда Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 510, [10] с. : табл. - Дод.: с. 422-461. - Бібліогр.: с. 462-510

Зміст:


Проблема співвідношення навчання і розвитку в психолого-педагогічних дослідженнях. - С.22-29
Становлення та розвиток психолого-педагогічної системи розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова. - С.29-39
Концептуальні засади системи розвивального навчання. - С.39-55
Теоретичні основи розвивального підходу в навчанні (аналіз базових понять). - С.55-70
Проблема розвивального навчання в психолого-педагогічній літературі та педагогічно-освітній практиці. - С.73-86
Дидактичні вимоги до організації розвивального навчання. - С.86-105
Методична розробленість проблеми розвивального навчання. - С.105-116
Особливості впровадження розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. - С.116-129
Психолого-педагогічні умови розвивального навчання у вищій школі. - С.133-148
Науково-теоретичне мислення і системні знання як цілі та засоби розвивального навчання. - С.148-156
Навчально-професійна діяльність як основа розвитку особистості студента. - С.156-198
Персональні пізнавальні стилі та навчальні стратегії. - С.198-209
Науково-дослідницька діяльність з методики навчання математики. - С.209-227
Концепція моделі педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній освіті. - С.227-239
Особистість педагога в системі розвивальної освіти. Педагогічна компетентність. - С.239-251
Концептуальна модель розвивальної професійно-педагогічної освіти. - С.251-262
Загальна методика розвивального навчання математики. - С.268-323
Розвивальне навчання методики математики. - С.323-351
Педагогічна практика – науково-практична лабораторія майбутнього вчителя математики. - С.351-363
Організація, проведення та результати констатувального етапу експерименту. - С.366-381
Уточнення вихідних теоретичних положень і структурних компонентів методичної системи навчання на пошуковому етапі експерименту. - С.381-387
Перевірка ефективності методичної системи навчання на формувальному етапі педагогічного експерименту. - С.387-408

Анотація:

Мета дослідження полягає в розробленні, науково-теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці концептуальної моделі розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики.

Предметом дослідження є концептуальна модель методичної підготовки майбутніх учителів математики в системі розвивального навчання.

Об'єктом дослідження є процес методичної підготовки майбутніх учителів математики в університеті.

Особистий внесок здобувача полягає в реалізації концептуальних ідей розвивального навчання, що лягли в основу трьох навчально-методичних посібників, опублікованих у співавторстві: "Нестандартні геометричні задачі" (співавтор О. А. Сарана, дисертантом підготовлено 3,4 д. а.: розділи про геометричні перетворення площини, методи конструктивної планіметрії та геометричні екстремуми); "Аналітична геометрія на площині" (співавтор І. Г. Ленчук, особистих 2,7 д. а.: зроблено історичний аналіз, складено системи задач для самостійного розв'язування, підготовлено рекомендації); "Елементарна математика" (співавтор Л. М. Семенець, дисертантом написано 10 д. а.: розділ про теоретичні засади розвивального навчання математики).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 57 працях, з них 54 – одноосібні. Загальний обсяг авторських публікацій складає 109,7 д. а., серед них - монографія (29,06 д. а.); 4 навчальних і навчально-методичних посібники для студентів і викладачів (61,1 д. а.); програми розвивального навчання (гриф Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 11,85 д.а.); 36 статей (18 д. а.), опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3 статті (1,5 д. а.) та 11 тез (2,2 д. а.) – у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій.


378.147:37.035.91
С 32

 
Сердюк, Наталія Юріївна.

Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сердюк Н. Ю. ; наук. кер. Нікітчина Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2008. - 203, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 167-181. - Бібліогр.: с. 182-203

Зміст:


Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності як соціально-педагогічна проблема. - С.15-30
Сутнісна характеристика основних понять формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.30-68
Зміст формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.71-91
Технологія формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.91-108
Стан формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу. - С.113-133
Реалізація змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.133-146
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.146-160

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності.

Предмет дослідження – зміст і технологія формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя до управлінської діяльності.

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві з Т. І. Люріною, В. В. Молодиченко навчально-методичних посібниках полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту, розробці моделі та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності, визначенні педагогічних умов зазначеного процесу. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.

Публікації з теми дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 11 публікаціях.


377(09)
С 41

 
Ситняківська, Світлана Михайлівна.

Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ситняківська С. М. ; наук. кер. Н. А. Сейко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 256 с. : граф., табл. - Дод.: с. 171-211. - Бібліогр.: с. 212- 256

Зміст:


Навчання ремеслу в історії розвитку освіти. - С.13-33
Реміснича освіта як наукова проблема в класичних європейських педагогічних теоріях. - С.33-47
Історіографія і джерела дослідження. - С.47-55
Особливості розвитку ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. - С.59-77
Ремісничі навчальні заклади в системі освіти України у ХІХ – на початку ХХ століття. - С.77-104
Організація навчально-виховного процесу і соціально-побутової сфери у ремісничих навчальних закладах. - С.108-133
Зміст навчання в ремісничих навчальних закладах України та його навчально-методичне забезпечення. - С.133-150
Навчання ремеслам як чинник соціального захисту дітей та молоді в Україні. - С.150-162

Анотація:

Мета дослідження – комплексно дослідити процес розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, виявити його головні етапи, тенденції й закономірності.

Предмет дослідження – організаційні та змістові характеристики процесу розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 14 одноосібних публікаціях, з них 7 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 1 одноосібна монографія.


378.147:004
С 35

 
Сікора, Ярослава Богданівна.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікора Я. Б. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 263, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 182-234. - Бібліогр.: с. 235-263

Зміст:


Аналіз поняттєво-термінологічної системи дослідження. - С.13-33
Теоретичні та методологічні основи компетентісного підходу. - С.33-57
Структура професійної компетентності вчителя інформатики. - С.57-71
Структурні складові моделі формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.73-93
Критерії, показники та характеристики рівнів професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.93-103
Аналіз стану сформованості професійної компетентності у майбутніх учителів інформатики. - С.105-132
Технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. - С.132-162
Дослідно-експериментальна перевірка і оцінка ефективності розробленої технології. - С.162-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні моделі, практичній розробці та експериментальній перевірці технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 14 наукових працях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій; одні методичні рекомендації.


374.7(410.1)
С 44

 
Скоробагатська, Оксана Іванівна.

Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії (кінець ХVІІІ - початок ХІХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоробагатська О. І. ; наук. кер. Сбруєва А. А. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 218 с. - Бібліогр.: с. 189-210. - Дод.: с. 211-218

Зміст:


Проблема розвитку ціннісних аспектів виховання. - С.11-17
Виховні цінності як педагогічна категорія: сутнісні характеристики, детермінанти та класифікації. - С.17-43
Динаміка розвитку аксіологічних пріоритетів виховання у вітчизняному вимірі: історико-педагогічний контекст проблеми. - С.43-68
Суспільно-політичні і культурно-освітні умови формування просвітницької думки на Слобожанщині кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. - С.71-91
Репрезентативні особи Попівської академії: аналіз просвітницької діяльності та суспільно-політичних поглядів. - С.91-114
Виховні цінності у педагогічній концепції Ів. Ф. Богдановича. - С.116-130
Виховні цінності у просвітницькому світогляді В. Н. Каразіна. - С.130-142
Виховні цінності у педагогічному світобаченні Є. І. Станевича. - С.142-156
Виховні цінності у просвітницькій позиції С. М. Глинки. - С.156-167
Виховні цінності у літературній спадщині В. В. Капніста. - С.167-175
Порівняльна характеристика аксіологічних пріоритетів виховання членів Попівської академії. - С.175-182

Анотація:

Мета дослідження – на основі аналізу сутності категорії "виховні цінності", їх класифікацій, з'ясування детермінант та контекстуальних умов формування вітчизняної просвітницької думки наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. дати науково обґрунтовану характеристику виховних цінностей у просвітницькій спадщині членів Попівської академії Ів. Ф. Богдановича, В. Н. Каразіна, С. М. Глінки, Є. І. Станевича, В. В. Капніста.

Предмет дослідження - виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Об'єктом дослідження є вітчизняна просвітницька спадщина кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли відображення у 9 публікаціях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях.


37(091):373.51
С 47

 
Слінчук, Валентина Іванівна.

Проблема формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Слінчук В. І. ; наук. кер. Якса Наталія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272 с. : табл. - Дод.: с. 189-220. - Бібліогр.: с. 221-272

Зміст:


Об'єктивна необхідність постановки проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності. - С.12-24
Категоріальний аналіз понять "цінності" та "ціннісні орієнтації". - С.24-54
Базові підходи до класифікації ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.54-72
Особливості актуалізації проблеми ціннісних орієнтацій в період переходу до загальнообов'язкової середньої освіти (1970-1984 рр.). - С.75-104
Реформування загальноосвітньої і професійної школи (1984-1991 рр.) та проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.104-121
Аналіз педагогічної думки 90-х років ХХ і початку ХХІ століття у контексті ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.121-145
Розгляд сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів у площині ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.145-156
Педагогічна характеристика процесу усвідомлення ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласниками. - С.160-168
Педагогічні умови аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу. - С.168-183

Анотація:

Мета дослідження: на основі історико-педагогічного аналізу вітчизняної педагогічної теорії та практики кінця ХХ - початку ХХІ століття дослідити проблему ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів з метою розробки та впровадження моделі аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу.

Предмет дослідження: ціннісні орієнтації навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття.


37.013.74(71)
С 48

 
Слоньовська, Оксана Богданівна.

Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Слоньовська О. Б. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 254 с. : табл. - Дод.: с. 186-224. - Бібліогр.: с. 225-254

Зміст:


Аналіз базових понять дослідження. - С.13-40
Розвиток полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у сучасних умовах. - С.40-69
Соціальні та педагогічні умови розвитку полікультурної освіти майбутніх учителів Канади. - С.69-97
Підготовка майбутніх педагогів гуманітарних дисциплін до діяльності в умовах полікультурного освітнього простору. - С.100-130
Компаративний аналіз полікультурної освіти вчителів гуманітарних дисциплін Канади та України. - С.130-162
Прогресивні ідеї канадського досвіду полікультурної освіти вчителів гуманітарних дисциплін та можливості його застосування в Україні. - С.162-176

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати стан, виявити основні тенденції розвитку теорії і практики полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти Канади та розробити шляхи використання прогресивних ідей канадського досвіду в навчальних закладах України.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та засоби полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади.

Об'єкт дослідження – професійна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищій школі Канади.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено автором у 9 одноосібних статтях, з них 7 – опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у збірниках матеріалів конференцій.


373.3.016:81'243(73)
С 50

 
Смелянська, Вікторія Володимирівна.

Тенденції розвитку навчання іноземних мов у початковій школі США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Смелянська В. В. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - 262, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-232. - Бібліогр.: с. 233-262

Зміст:


Сутність раннього навчання іноземних мов. - С.12-36
Історична ретроспектива раннього навчання дітей іноземних мов у США. - С.36-63
Стратегічні документи у сфері раннього навчання іноземних мов. - С.65-86
Цілі раннього навчання іноземних мов. - С.86-100
Технології навчання іноземних мов у початковій школі. - С.100-125
Засоби навчання іноземних мов. - С.125-138
Соціально-педагогічні особливості організації раннього навчання іноземних мов в Україні. - С.141-162
Пропозиції щодо можливого використання досвіду США в ранньому навчанні іноземних мов в Україні. - С.162-171

Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних чинників становлення й розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США простежити його ґенезу, виявити та дослідити провідні сучасні тенденції розвитку галузі (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.), визначити можливості творчого використання прогресивних ідей американського досвіду в реформуванні ранньої іншомовної освіти в Україні.

Предмет дослідження: провідні тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США на сучасному етапі (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Об'єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у початковій школі США.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних наукових працях, у тому числі 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


288
С 59

 
Соколовський, Олег Леонідович.

Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Соколовський О. Л. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 202 с. - Бібліогр.: с. 179-202

Зміст:


Антитринітарне віровчення як об'єкт наукового дослідження. - С.10-38
Особливості еволюції антитринітаризму і социніанства в Україні у проекції соціально-історичних реалій релігійної духовності. - С.40-79
Доктринально-інституційний зміст антитринітаризму та социніанства в Україні. - С.79-105
Просвітницький характер раннього антитринітаризму в Україні. - С.105-126
Особливості інституалізації антитринітаризму у незалежній Україні. - С.130-155
Сутність і наслідки діяльності антитринітарних церков в Україні. - С.155-173

Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у здійсненні комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу українського антитринітаризму і социніанства у суспільному, духовному і міжконфесійному житті України.

Предметом дисертаційного дослідження є еволюція віровчення вітчизняного антитринітаризму і социніанства, розвиток його структурно-типологічних й доктринально-інституційних характеристик, ідейно-світоглядних та історико-культурних особливостей.

Об'єктом дисертаційного дослідження є антитринітаризм і социніанство у всій багатоманітності його функціонування.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Положення наукової новизни, висновки одержані автором самостійно.

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у шістьох статтях у фахових виданнях і чотирьох тезах за результатами виступів на наукових конференціях.


378:37.013.42
С 72

 
Спіріна, Тетяна Петрівна.

Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Спіріна Т. П. ; наук. кер. Плахотнік Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2009. - 260, [3] с. : табл. - Дод.: с. 171-239. - Бібліогр.: с. 240-260

Зміст:


Проблема формування професійної культури фахівців у науковій літературі. - С.12-49
Аналіз змісту професійної освіти на формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.49-70
Обґрунтування структурних та функціональних компонентів моделі формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки. - С.73-90
Критерії та рівні сформованості показників професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.90-109
Експериментальна робота з перевірки структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.112-136
Організація та методика проведення формувального експерименту з формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.136-152
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи по формуванню професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. - С.152-164

Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування професійної культури майбутніх педагогів та виявити педагогічні умови вдосконалення професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Предмет дослідження: формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.


371.67:37.018(09)(477.8)
С 78

 
Стахів, Лілія Григорівна.

Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Стахів Л. Г. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 240 с. - Дод.: с. 187-209. - Бібліогр.: с. 210-240

Зміст:


Родинне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. - С.13-39
Передумови розвитку навчальної книги для молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.). - С.39-75
Навчальна книга як виразник морально-етичних цінностей. - С.78-110
Проблема родинно-побутової культури на сторінках навчальної книги. - С.110-137
Формування особистісних рис майбутнього сім'янина у змісті підручників. - С.137-156
Творче використання історичного досвіду родинного виховання молодших школярів. - С.156-180

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст навчальної книги, визначити його вплив у напрямі родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду в контексті використання виховного потенціалу в сучасній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження – зміст навчальної книги як засіб родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях у 20-30-і роки ХХ ст.

Об'єкт дослідження – родинне виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 13 авторських публікаціях, з них 1 навчально-методичний посібник, 1 методичні рекомендації, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 4 – у матеріалах конференцій.


378.14:37(540)"19"
С 81

 
Стойко, Світлана Валеріївна.

Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Стойко С. В. ; наук. кер. Штифурак Віра Євгенівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Житомир, 2010. - 215 с. - Дод.: с. 187-194. - Бібліогр.: с. 195-215

Зміст:


Розвиток педагогічної освіти в Індії до здобуття незалежності. - С.14-37
Освітня політика Індії у середині ХХ століття. - С.37-55
Національна політика Індії в галузі педагогічної освіти у другій половині ХХ століття. - С.55-119
Структурні компоненти в системі педагогічної освіти Індії. - С.123-145
Основні напрями розвитку педагогічної освіти Індії на межі ХХ-ХХІ століть. - С.145-168
Можливості застосування педагогічного досвіду Індії у закладах педагогічної освіти України. - С.168-180

Анотація:

Мета дослідження – з'ясувати основні етапи та проаналізувати структуру, зміст, форми й особливості становлення системи педагогічної освіти Індії, порівняти тенденції її розвитку із провідними країнами, визначити можливості застосування досвіду підготовки вчителів в Індії закладами педагогічної освіти України.

Предмет дослідження – концептуальні засади розвитку педагогічної освіти Індії у ХХ столітті.

Об'єктом дослідження є система педагогічної освіти Індії у ХХ столітті.

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 28 одноосібних публікаціях обсягом 3,86 др. арк., з яких 11 у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, а також навчальний посібник "Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті".


37(09)(477.4/7)
С 81

 
Столярчук, Тетяна Олександрівна.

Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Столярчук Т. О. ; наук. кер. Дровозюк Лідія Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 209, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-207. - Дод.: с. 208-209

Зміст:


Історіографія проблеми організації праці вчителя народних шкіл. - С.12-22
Становлення та розвиток початкових народних шкіл в Україні. - С.22-35
Соціально-правовий статус народних учителів. - С.35-62
Зміст підготовки вчителя народних шкіл в Україні. - С.66-92
Організація управління народною школою. - С.92-115
Навчально-методичне забезпечення вчителів народних шкіл. - С.115-150
Організація самоосвіти та підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл. - С.150-175

Анотація:

Мета дисертаційної роботи – виявити та проаналізувати основні проблеми організації праці вчителів початкових народних шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організація праці народних учителів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – початкова (народна) освіта і педагогічна думка в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 9 одноосібних публікаціях, з них 7 наукових статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.13:811.112.2
Т 18

 
Танана, Світлана Михайлівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Танана С. М. ; наук. кер. Люріна Таніта Іванівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2007. - 238, [2] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 173-193. - Дод.: с. 194-238

Зміст:


Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи як соціально-педагогічна проблема. - С.12-36
Сутність підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.36-58
Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.58-74
Зміст і структура підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи в педагогічному університеті. - С.80-112
Моделювання експериментальної перевірки з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.112-130
Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.133-148
Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.148-167

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, поетапну методику та модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Особистий внесок автора у роботі, виконаній у співавторстві, полягає у визначенні методичних вимог до організації і проведення краєзнавчих екскурсій за інноваційною методикою.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 публікаціях, з яких 6 одноосібних статей – у фахових виданнях, в тому числі 1 – навчально-методичний посібник (у співавторстві), 5 статей – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.


378(075.8)
Т 18

 
Тандир, Лариса Володимирівна.

Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Тандир Л. В. ; наук. кер. Плахотнік Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 277, [6] с. : граф., табл. - Дод.: с. 185-249. - Бібліогр.: с. 250-277

Зміст:


Формування економічної культури студентів як педагогічна проблема. - С.13-32
Сутність і зміст економічної культури студентів. - С.32-59
Структурні компоненти формування економічної культури студентів коледжу. - С.62-78
Критерії, показники і рівні сформованості економічної культури студентів. - С.78-94
Стан сформованості економічної культури студентів промислово-економічного коледжу. - С.97-113
Технологія формування економічної культури студентів коледжу. - С.113-153
Динаміка сформованості економічної культури студентів. - С.153-179

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та технологію формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці.

Предмет дослідження – технологія формування економічної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів промислово-економічного коледжу.

Особистий внесок автора в наукову статтю "Про специфіку викладання вищої математики у ВЗО І-ІІ рівня акредитації при підготовці молодших спеціалістів по обслуговуванню обчислювальної техніки (на прикладі промислово-економічного коледжу)", написану у співавторстві з В. В. Тихоновою та О. Л. Лещинським полягає в тому, що автору належить визначення педагогічних умов формування мотивації навчальної діяльності студентів.

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 16 наукових працях, у тому числі: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках матеріалів наукових конференцій та семінарів.


371.13
Т 18

 
Танська, Валентина Володимирівна.

Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Танська В. В. ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 278 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 179-202. - Дод.: с. 203-278

Зміст:


Характеристика процесу становлення екологічної освіти. - С.15
Етапи становлення екологічної науки та освіти. - С.15-26
Становлення системи екологічної освіти в Україні. - С.26-33
Система становлення екологічної освіти за кордоном. - С.33-40
Науково-теоретичне підґрунтя проблеми підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.40-60
Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.60-76
Специфіка екологічної освіти старшокласників. - С.78-89
Обґрунтування функціональних та структурних компонентів підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.89-105
Критеріальні характеристики готовності майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.105-116
Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.119-144
Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.144-163
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.163-173

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити функціонально-структурну модель і технологію підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.

Предмет дослідження – зміст, структура й технологія підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя біології.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 21 публікації автора (з них 16 – одноосібних, зокрема, 1 навчально-методичний посібник; 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях; 13 статей – в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації).


371.15:371.84
Т 98

 
Тюска, Валентина Борисівна.

Творча самореалізація майбутнього педагога в процесі діяльності студентського клубу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Тюска В. Б. ; наук. кер. Карпенчук Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2006. - 259, [4] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 182-202. - Дод.: с. 203-259

Зміст:


Студентський клуб як важлива умова формування творчого вчителя: історичний аналіз. - С.9-37
Проблема творчої самореалізації студента в умовах клубної діяльності у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. - С.38-58
Аналіз діяльності студентських клубів у педагогічній практиці вищої школи. - С.58-78
Студентський клуб як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя. - С.80-100
Розвиток творчого потенціалу студентів у професійно-інтелектуальних клубах. - С.100-128
Формування професійно-педагогічної культури студентів в умовах клубної діяльності. - С.129-151
Творча самореалізація майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики. - С.151-169
Узагальнені результати експериментального дослідження. - С.170-176

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці технології організації клубної діяльності студентів як важливої складової процесу творчої самореалізації майбутнього педагога.

Предмет дослідження: процес творчої самореалізації майбутнього педагога в умовах студентського клубу.

Об'єкт дослідження: позааудиторна виховна діяльність студентської молоді.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 9 одноосібних друкованих працях, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях.


378:004
У 74

 
Усата, Олена Юріївна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Усата О. Ю. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 247, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 181-225. - Бібліогр.: с. 226-247

Зміст:


Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження. - С.11-33
Гуманістичний підхід до навчання у педагогічній теорії. - С.33-62
Моделювання системи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.65-78
Критерії та показники готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.78-91
Аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.107-134
Експериментальна технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.134-155
Динаміка готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.155-174

Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель і технологію підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

Предмет дослідження: зміст і технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 15 одноосібних наукових працях, з них 1 – методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 статей у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій.


37.015.2:371.383(477.7)
Ф 79

 
Форостян, Анатолій Федорович.

Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Форостян А. Ф. ; наук. кер. Левченко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 185-217. - Дод.: с. 218-251

Зміст:


Історіографія дослідження проблеми. - С.12-39
Соціокультурні передумови формування естетичного виховання на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ століття. - С.39-57
Історико-педагогічний аналіз естетичного виховання в контексті загального розвитку освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. - С.57-99
Особливості викладання дисциплін естетичного циклу в середніх закладах освіти Півдня України. - С.102-128
Естетичне виховання учнів середніх навчальних закладів в позанавчальній діяльності. - С.128-162
Історико-педагогічний досвід естетичного виховання минулого в сучасному навчально-виховному процесі середньої школи. - С.162-178

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та концептуальні основи художньо-естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів естетичного циклу і визначити перспективи їх використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – зміст, напрями, організаційні форми і методи естетичного виховання у середніх закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).

Об'єкт дослідження – естетичне виховання в закладах освіти Південного регіону України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).

Особистий внесок автора в роботі, опублікованій у співавторстві, полягає у розкритті основних напрямів естетичного виховання учнівської молоді у дослідженнях провідних педагогів Півдня України другої половини ХІХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у 17 публікаціях, з них: 9 одноосібних та 1 стаття у співавторстві у наукових фахових виданнях і 2 методичні рекомендації для вчителів, викладачів і студентів.


371.134:81'243
Х 17

 
Халимон, Ірина Йосипівна.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "Іноземна мова" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Халимон І. Й. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2008. - 279, [4] с. : граф., табл. - Дод.: с. 175-254. - Бібліогр.: с. 255-279

Зміст:


Загальна характеристика стану підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.13-33
Професійна компетентність майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова" як наукова проблема. - С.33-52
Критерії і рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.52-78
Педагогічна технологія формування професійної компетентності з другої спеціальності "іноземна мова". - С.80-81
Модель як засіб реалізації педагогічної технології. - С.81-91
Педагогічні умови реалізації моделі процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.91-114
Засоби реалізації моделі в інтегративному курсі "Теоретичний курс англійської мови". - С.114-117
Зміст і структура курсу "Теоретичний курс англійської мови". - С.117-125
Форми і методи впровадження курсу "Теоретичний курс англійської мови". - С.125-142
Хід і аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.145-165
Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування професійної компетентності вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.165-169

Анотація:

Мета дослідження – теоретично розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію, що забезпечує формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Об'єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць, із них 4 – у наукових фахових виданнях.


37(477)"19/20"
Ц 66

 
Ціось, Наталія Володимирівна.

Проблема індивідуального підходу у процесі навчання молодших школярів у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ціось Н. В. ; наук. кер. Євтух Микола Борисович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2007. - 212 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 175-181. - Бібліогр.: с. 182-212

Зміст:


Індивідуальний підхід у навчальному процесі як науково-теоретична проблема педагогіки. - С.11-33
Становлення принципу індивідуального підходу та індивідуалізації навчального процесу в історії педагогічної думки. - С.33-64
Соціокультурні та соціально-педагогічні передумови впровадження індивідуального підходу у вітчизняний педагогічний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.64-90
Головні тенденції впровадження індивідуального підходу в навчальний процес початкової школи України кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.94-115
Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці діяльності початкової школи кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.115-158
Шляхи впровадження ідей індивідуального підходу до навчання молодших школярів у сучасній школі. - С.158-167

Анотація:

Мета дослідження – визначити та обґрунтувати головні тенденції й суперечності розробки й впровадження індивідуального підходу до навчання школярів у вітчизняній початковій школі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Предмет дослідження – становлення й розвиток проблеми індивідуального підходу у вітчизняній педагогічній теорії та можливості його впровадження на основі творчої спадщини вітчизняних педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – індивідуальний підхід як проблема теорії і практики вітчизняної системи освіти.

Публікації. Результати проведеного дослідження опубліковано у 8 одноосібних наукових працях автора, з них 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.


37.013(09)(474.54)
Ч-12

 
Чаговець, Алла Іванівна.

Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чаговець А. І. ; наук. кер. Пономарьова Галина Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2007. - 207, [3] с. : рис. - Дод.: с. 187-188. - Бібліогр.: с. 188-207

Зміст:


Витоки проблеми формування здорового способу життя. - С.10-41
Розкриття суті дефініції "здоровий спосіб життя" в науково-педагогічній літературі. - С.41-62
Особливості формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку. - С.62-85
Тенденції формування здорового способу життя у практиці роботи дошкільних закладів. - С.87-111
Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя у дітей дошкільного віку. - С.111-134
Організація раціонального активного дозвілля як умова формування здорового способу життя дошкільників. - С.134-152
Залучення дітей дошкільного віку до активної рухової діяльності. - С.152-180

Анотація:

Мета дослідження – узагальнити історико-педагогічний досвід, визначити й обґрунтувати теоретичні засади проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку другої половини ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес виховання дітей дошкільного віку.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 одноосібних публікаціях, з яких 4 у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.


371.212.51
Ч-42

 
Чемерис, Ольга Анатоліївна.

Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Чемерис О. А. ; наук. кер. Осадчий М. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 242, [7] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-242

Зміст:


Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження проблеми забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців. - С.12-44
Теоретичний аналіз розвитку проблеми якості освіти. - С.44-59
Діагностика рівня якості навчальних досягнень студентів фізико-математичного факультету. - С.59-72
Обґрунтування педагогічних умов забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.72-94
Обґрунтування вибору педагогічної технології забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.95-102
Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.102-136
Визначення стану фундаментальної підготовки вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів. - С.136-156
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.156-173

Анотація:

Мета роботи: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики з урахуванням визначених педагогічних умов.

Предмет дослідження: педагогічні умови, що забезпечують якість фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 24 наукові праці, з них 22 написано без співавторів, у тому числі 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 5 статей у збірниках наукових праць; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації.


378.127
Ч-44

 
Чепурна, Наталія Миколаївна.

Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чепурна Н. М. ; наук. кер. Лідія Іванівна Даниленко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2005. - 254 с. : табл. - Бібліогр.: с. 185-222. - Дод.: с. 223-254

Зміст:


Історико-логічний аналіз становлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.13-30
Тенденції та провідні наукові ідеї й особливості розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.30-57
Аналіз стану розвитку науково-методичного забезпечення змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.57-85
Зміст, структура і форми науково-методичного забезпечення системи підвищення кваліфікації. - С.89-118
Основні функції інститутів післядипломної освіти як науково-методичних центрів неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.118-138
Технологія впровадження у практику роботи педагогічних працівників сучасних досягнень науки і передового досвіду. - С.138-160
Розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сучасних умовах. - С.160-178

Анотація:

Мета дослідження: розкрити тенденції та проблеми розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України у 1970-2004 рр.

Предмет дослідження: теорія і практика розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.)

Об'єкт дослідження: система підвищення кваліфікації педагогічних працівників України.

Публікації. Основні результати дослідження викладено: у 3-х колективних науково-методичних посібниках, з яких один – рекомендовано МОН України як підручник з підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ; 3-х статтях у наукових фахових виданнях; 5-и статтях для наукових конференцій; 1-й статті – в інших виданнях.


371.26(73)
Ч-75

 
Чорна, Наталія Володимирівна.

Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чорна Н. В. ; наук. кер. Акімова Ольга Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2005. - 214, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 189-206. - Дод.: с. 207-214

Зміст:


Місце і функції тестів успішності в американській школі. - С.11-26
Тести успішності в контексті цілей навчання. - С.26-43
Сутнісні характеристики тестів успішності. - С.43-58
Основні типи тестів успішності в педагогіці США. - С.58-89
Педагогічні умови ефективного використання тестів успішності в американській школі. - С.89-103
Тести-есе та їхнє місце в оцінюванні навчальних досягнень учнів. - С.106-140
Дидактичні засади використання альтернативних тестів. - С.140-159
Тестові завдання з множинним вибором відповіді. - С.159-182

Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати стан та виявити основні тенденції розвитку теорії і практики тестування навчальних досягнень учнів у сучасній педагогіці і школі США, з'ясувати можливості застосування позитивних ідей американських дослідників у навчальних закладах України.

Предмет дослідження – тести успішності в педагогіці США як метод оцінювання навчальних досягнень учнів.

Об'єкт дослідження – контроль успішності учнів у педагогіці США.

Публікації. Результати дослідження відображено в 11 одноосібних статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.147=371.315.6:372.47
Ч-75

 
Чорноус, Віра Петрівна.

Формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорноус В. П. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2010. - 232, [4] с. : граф., табл. - Дод.: с. 174-210. - Бібліогр.: с. 211-232

Зміст:


Проблема творчості у професійній діяльності вчителя початкової школи. - С.12-31
Психолого-педагогічні засади формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів. - С.31-50
Роль предметів математичного циклу у формуванні творчих здібностей студентів. - С.50-74
Обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх фахівців. - С.78-91
Структурні компоненти моделі формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів в процесі вивчення математичних дисциплін. - С.91-104
Критерії, показники та рівні сформованості творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення дисциплін математичного циклу. - С.104-116
Організація та методика експериментального дослідження. - С.119-137
Технологія формування творчих здібностей майбутніх вчителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу. - С.137-156
Аналіз результатів дослідження. - С.156-168

Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі та педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Предмет дослідження - педагогічні умови та технологія формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 13 публікаціях, з яких всі – одноосібні, у тому числі: 1 методичні рекомендації, 8 статей – у фахових виданнях; 4 – у збірниках матеріалів.


37.041(477)043
Ш 24

 
Шапошнікова, Лариса Миколаївна.

Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шапошнікова Л. М. ; наук. кер. Галус Олександр Мар'янович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельниц., 2007. - 262 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-220. - Дод.: с. 221-262

Зміст:


Самоосвіта школярів як педагогічна категорія: основні поняття. - С.18-33
Ідея самоосвіти в контексті розвитку зарубіжної класичної педагогіки. - С.33-45
Зародження і розвиток самоосвіти у вітчизняній педагогіці до ХІХ століття. - С.45-67
Розвиток ідей про самоосвіту школярів у вітчизняній педагогіці у 60-70 роках ХІХ століття. - С.70-71
Народні читання як нове джерело самоосвіти. - С.71-74
Самоосвітня діяльність учнів середніх навчальних закладів. - С.74-76
Проблеми освіти й самоосвітньої діяльності у пресі. - С.76-80
Тенденції розвитку самоосвіти учнів у творах видатних педагогів та громадських діячів. - С.80-93
Проблеми самоосвіти учнівської молоді у вітчизняній педагогіці у 80-90 роках ХІХ століття. - С.93-94
Діяльність недільних шкіл. - С.94-96
Розвиток народних читань, видавничої справи та поширення мережі народних бібліотек. - С.96-101
Роль громадських організацій та просвітницьких товариств у розвитку ідей про самоосвіту. - С.101-107
Самоосвітній учнівський рух. - С.107-109
Роль педагогічної преси у висвітленні проблем освіти та самоосвіти. - С.109-117
Проблеми самоосвіти учнівської молоді у науковій спадщині видатних представників української педагогічної думки у 80-90 роках ХІХ століття. - С.117-142
Місце самоосвіти учнів у суспільно-політичному і освітньому просторі початку ХХ століття. - С.142-145
Діяльність початкових і земських шкіл. - С.145-150
Молодіжний рух за поліпшення гімназійної освіти та роль просвітніх організацій у національно орієнтованому компоненті освіти. - С.150-152
Проблеми освіти і самоосвіти в україномовній пресі. - С.152-157
Відродження національної школи у добу Центральної Ради, Гетьманщини та Української Народної Республіки. - С.157-159
Ідеї самоосвіти у науковій спадщині передових діячів української культури і освіти. - С.159-180

Анотація:

Мета дослідження – визначити і обґрунтувати основні тенденції розвитку самоосвіти школярів у вітчизняній педагогічній думці у досліджуваний період.

Предмет дослідження – становлення і розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – самоосвіта школярів як педагогічне явище і компонент освітньої системи України.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 10 наукових публікаціях, з них 5 одноосібних статей у науково-фахових виданнях, затверджених ВАК України і 5 статей – у збірниках науково-практичних конференцій.


371(09)(477)
Ш 35

 
Швидун, Віктор Миколайович.

Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Швидун В. М. ; наук. кер. М. І. Романенко ; Ун-т менедж. освіти АПН України. - К., 2008. - 206, [14] с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-196. - Дод.: с. 197-206

Зміст:


Ступінь наукової розробки проблеми дослідження. - С.11-18
Соціально-економічні та політичні чинники змін у системі освіти України 1917-1941 рр. - С.18-35
Інноваційні ідеї українських педагогів щодо необхідності змін у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл України. - С.38-62
Вплив розв'язання мовної проблеми на діяльність загально-освітніх шкіл України. - С.62-84
Організаційні зміни в структурі загальноосвітніх шкіл України. - С.87-101
Зміни у навчально-виховному процесі шкіл України. - С.101-142
Роль закладів підвищення кваліфікації вчителів у зростанні ефективності діяльності загальноосвітніх шкіл України. - С.143-163

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості педагогічних змін та узагальнити позитивний досвід діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр., визначити перспективи його подальшого використання.

Предмет дослідження – педагогічні зміни в діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Об'єкт дослідження – діяльність загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 одноосібних наукових публікаціях, з них: 6 – статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 4 – публікації в інших виданнях, 5 – матеріали конференцій.


378.147:377.169.3
Ш 55

 
Шигонська, Наталя Вікторівна.

Підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шигонська Н. В. ; наук. кер. І. І. Коновальчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 246 с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 183-221. - Бібліогр.: с. 222-246

Зміст:


Професійна взаємодія медичних працівників як наукова проблема. - С.13-36
Теоретичні підходи до визначення структури професійної взаємодії медичних працівників. - С.36-56
Моделювання комунікативних ситуацій як засіб підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії. - С.56-74
Вивчення стану готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.76-85
Обґрунтування структури готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.85-104
Типологія комунікативних ситуацій професійної взаємодії медичних працівників. - С.104-121
Організація і методика проведення експериментальної роботи. - С.123-137
Технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.137-161
Аналіз результатів упровадження технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.161-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Предмет дослідження: педагогічна технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Об'єкт дослідження: підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних наукових публікаціях.


371.13(043.3)
Ш 66

 
Шквир, Оксана Леонідівна.

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шквир О. Л. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 227 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-227

Зміст:


Проблема класного керівництва у психолого-педагогічній літературі. - С.13-36
Аналіз стану підготовки майбутніх учителів до класного керівництва молодшими школярами. - С.36-54
Сучасні підходи до підвищення ефективності класного керівництва в початковій школі. - С.54-69
Професіограма класного керівника початкової школи. - С.72-89
Модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва учнів початкової школи. - С.89-114
Технологія підготовки вчителів початкових класів до виконання обов'язків класного керівника. - С.114-128
Діагностика стану готовності майбутніх учителів початкових класів до класного керівництва. - С.131-147
Організація та проведення експериментальної підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами. - С.147-164
Перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів початкової школи за експериментальних умов. - С.164-179

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами та технологію її реалізації.

Предмет дослідження – структура, зміст та технологія професійної підготовки вчителів початкових класів до класного керівництва.

Об'єкт дослідження – педагогічний процес професійної підготовки майбутніх учителів до класного керівництва.

Публікації. Основні результати досліджень висвітлено у 14 публікаціях, з яких всі одноосібні, в тому числі 1 – навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України, 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях, 7 статей – у збірниках наукових.


378.14:004:37.048.4
Ш 69

 
Шліхта, Ганна Олександрівна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шліхта Г. О. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 255, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 183-223. - Бібліогр.: с. 224-255

Зміст:


Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками як педагогічна проблема. - С.14-46
Особливості профорієнтаційної роботи вчителя інформатики старшої школи в сучасному інформаційному просторі. - С.46-59
Зміст та структура підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в умовах інформаційного простору. - С.62-81
Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.81-110
Критерії, показники та характеристики рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.110-124
Організація та проведення констатувального етапу експерименту. - С.129-157
Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.157-175

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях, з яких 11 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 статей у збірниках матеріалів конференцій та одна брошура з методичними рекомендаціями.


378:373.31
Ш 72

 
Шмельова, Тетяна Всеволодівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шмельова Т. В. ; наук. кер. Дем'янчук Олександр Никанорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 304 с. : граф., табл., рис., схеми. - Дод.: с. 191-265. - Бібліогр.: с. 266-304

Зміст:


Аналіз категоріального апарату дослідження. - С.14-36
Естетичне світосприймання як соціально-педагогічна проблема. - С.36
Місце естетичного світосприймання у філософських ученнях. - С.36-40
Психологічні концепції естетичного світосприймання. - С.40-50
Проблеми формування естетичного світосприймання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. - С.50-56
Основні характеристики естетичного світосприймання учнів початкових класів і його формування за допомогою творів живопису. - С.56-69
Особистісна структура естетичного світосприймання майбутнього вчителя в контексті його професійної підготовки. - С.72-94
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.94-98
Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.98-106
Діагностика стану готовності майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.108-141
Впровадження моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.141-164
Аналіз результатів дослідження. - С.164-184

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування та експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Предмет дослідження – модель та педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах.


37.013.74
Ш 96

 
Шумаєва, Світлана Петрівна.

Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шумаєва С. П. ; наук. кер. Лавриченко Наталя Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2005. - 235, [4] с. - Бібліогр.: с. 184-206. - Дод.: с. 207-235

Зміст:


Становлення та основні етапи розвитку мас-медійних навчальних технологій у США. - С.13-36
Розвиток медіа-освіти як осібної галузі мас-медійних навчальних технологій у США. - С.36-62
Методичний супровід впровадження мас-медійних курсів в американському шкільництві. - С.62-89
Мас-медійні навчальні технології як чинник підвищення ефективності навчального процесу у школах США. - С.92-124
Соціалізація американських школярів засобами мас-медійних навчальних технологій. - С.124-153
Підготовка медіа-педагогів та загальна мас-медійна просвіта вчителів у США. - С.153-177

Анотація:

Мета дослідження: з'ясувати роль і місце мас-медійних навчальних технологій у навчально-виховному процесі американських середніх закладів освіти, вивчити та узагальнити позитивний досвід у галузі медіа-освіти, окреслити перспективи його використання в Україні, запропонувавши відповідні рекомендації.

Предмет дослідження: розвиток теоретичних та практичних засад використання мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у середніх закладах освіти США.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях, з яких 5 оприлюднено в наукових фахових виданнях та у збірниках наукових праць, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.


378:811(07)
Щ 60

 
Щерба, Наталія Сергіївна.

Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щерба Н. С. ; наук. кер. Антонова Олена Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 343, [8] с. : мал., табл. - Дод.: с. 179-305. - Бібліогр.: с. 306-343

Зміст:


Сутність, структура й місце стратегічної компетенції в компетентнісній ієрархії вітчизняної освіти. - С.14-32
Науковий аналіз поняття "стратегії оволодіння іноземною мовою". - С.32-45
Структура іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції учня як суб'єкта вивчення іноземної мови. - С.45-64
Модель готовності вчителя до формування в учнів середньої загальноосвітньої школи іншомовної стратегічної компетенції. - С.64-88
Програма експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. - С.92-99
Аналіз стану готовності вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції (результати констатувального етапу експерименту). - С.99-120
Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції. - С.120-143
Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.143-171

Анотація:

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка ефективності технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до розвитку в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Предметом дослідження є технологія формування діяльнісної і психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції.

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 9 одноосібних публікаціях, серед яких 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


378.663:340(043)
Щ 61

 
Щербань, Микола Петрович.

Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Щербань М. П. ; наук. кер. Невмержицький Олександр Артемович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 306, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 186-285. - Бібліогр.: с. 286-306

Зміст:


Становлення та розвиток правової культури в історії філософської, правової і педагогічної думки. - С.11-35
Проблеми формування правової культури у сучасній педагогічній теорії та практиці. - С.35-44
Зміст і структура поняття "правова культура молодшого спеціаліста-аграрія", його взаємозв'язок з правовими категоріями. - С.44-75
Структурні компоненти моделі формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів-аграріїв. - С.77-90
Організаційні основи та педагогічні умови формування правової культури молодших спеціалістів-аграріїв. - С.90-107
Формування правової культури студентів через аспекти духовно-національної свідомості, правовий захист і заохочення позитивних чинників правовиховного впливу. - С.107-121
Критерії та показники сформованості правової культури. - С.121-126
Аналіз рівня сформованості правової культури студентів 1-х курсів (констатувальний етап експерименту). - С.129-141
Технологія формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. - С.141-167
Аналіз результатів експериментального дослідження. - С.167-179

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель, експериментально перевірити ефективність технології формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Предметом дослідження є процес формування правової культури майбутніх фахівців-аграріїв у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів у вищих аграрних навчальних закладах.

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 публікаціях, з яких 15 одноосібних (8 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України) та 1 у співавторстві.


378.1
Я 92

 
Яценко, Світлана Леонідівна.

Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Яценко С. Л. ; наук. кер. Дубасенюк О. А. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2005. - 256, [3] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 181-210. - Дод.: с. 211-256

Зміст:


Історико-педагогічний аспект проблеми у зарубіжній педагогіці. - С.13-30
Проблема особистісно орієнтованого навчання в історії розвитку педагогічної думки в Україні. - С.30-47
Філософський та соціально-психологічний аспекти проблеми особистісно орієнтованого навчання (сучасний стан). - С.47-66
Категорійно-понятійний апарат дослідження. - С.66-78
Модель особистісно орієнтованого навчання: обґрунтування структури та сутності компонентів. - С.80-87
Психолого-педагогічні чинники особистісно орієнтованого навчання. - С.87-94
Характеристика системи організації особистісно орієнтованого навчання. - С.94-118
Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованого навчального процесу гімназії. - С.118-127
Особливості експериментальної перевірки моделі особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії. - С.131-150
Узагальнення результатів формуючого експерименту роботи. - С.150-171

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії, ефективність педагогічних умов, необхідних для її функціонування.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації особистісно орієнтованого навчання учнів гімназії.

Об'єктом дослідження є процес організації особистісно орієнтованого навчання в інноваційних навчальних закладах гуманітарного профілю.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 10 наукових праць (усі одноосібні), з них 4 – у фахових наукових виданнях України, 1 – методичні рекомендації.

 

Бібліографічне видання

 

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик

 

 

Укладачі:

Клименко Тетяна Євгеніївна

Бондарчук Тетяна Анатоліївна

 

Надруковано у бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка

імені І. Франка

10008, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 38

E-mail: bib@zu.edu.ua