^Вгору

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

Т. Є. Клименко, А. І. Мартинюк

 

Фольклор

 

Науково-допоміжний

бібліографічний

покажчик

 

 

Житомир

2011

УДК 016:801.81:398

ББК 91.9:82

К 49

 

Рецензенти:

Білоус П. В., доктор філолог. наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка;

Башманівський В. І., канд. філолог. наук, завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка.

 

 

К 49  Клименко Т. Є. Фольклор : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Т. Є. Клименко, А. І. Мартинюк. – Житомир, 2011. – 79 с .

 

 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, який складається з 5 розділів, присвячений фольклору. У виданні представлено документи, які розкривають особливості, історію розвитку, жанрову структуру світового фольклору, зокрема України та Росії.

Адресований покажчик студентам вищих навчальних закладів, викладачам, бібліотечним фахівцям, учителям, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру етносів.

 

 

 

УДК 016:801.81: 398

ББК 91.9:82

 

 

 

© Т. Є. Клименко

© А. І. Мартинюк

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теорія фольклору

Розділ 2. Світовий фольклор

Розділ 3. Фольклор України

3.1. Сутність українського фольклору

3.2. Жанри українського фольклору

3.2.1. Пісенні жанри

(думи, балади, історичні, соціально-побутові, стрілецькі, календарно-обрядові пісні)

3.2.2. Прозові жанри (казки, легенди, перекази, замовляння, приказки, прислів’я, загадки)

Розділ 4. Фольклор Росії

4.1. Сутність російського фольклору

4.2. Жанри російського фольклору

4.2.1. Пісенні жанри (билини, балади)

4.2.2. Прозові жанри (казки, загадки, прислів’я, приказки, частівки)

Розділ 5. Видатні фольклористи

Іменний покажчик

А

Е

М

С

Ш

Б

Ж

Н

Т

Я

В

З

О

У

 

Г

К

П

Ф

 

Д

Л

Р

Ч

 

 
Вступ

Пізнання глибин і обширів народної самодіяльної творчості, означених поняттями «фольклор», «усна народна творчість» не можливе без розуміння ментальності, психологічних особливостей народу, культурних традицій. Через фольклор людина починала виражати своє розуміння світу, фіксувати і передавати набуті знання та досвід, формувати соціальні, культурні традиції своєї спільноти.

Джерелами добору документів до бібліографічного покажчика є систематичний та електронний каталоги бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка.

Публікації у межах розділів і підрозділів розміщені за алфавітом авторів і назв. Виняток становить п’ятий розділ, де література розміщена в алфавіті персоналій видатних фольклористів.

Бібліографічний опис та скорочення слів в бібліографічному описі здійснено відповідно до чинних в Україні державних стандартів.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик розрахований на студентів вищих навчальних закладів, бібліотечних фахівців, вчителів, всіх, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру етносів.

Розділ 1. Теорія фольклору

 

1.             Азбелев С. Н. К определению понятия «фольклор» / С. Н. Азбелев // Русская литература. – 1974. – № 3. – С. 94-113.

2.             Велев І. Фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність / Ілія Велев // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 3. – С. 85-87.

3.             Гайдай М. Ідеї Відродження і бароко в слов’янському фольклорі / Михайло Гайдай // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 1. – С. 79-89. – Бібліогр.: с. 89.

4.             Голуб М. Л. Специфіка художнього образа у фольклорі / М. Л. Голуб // Етика, естетика і теорія культури : республік. міжвідомч. наук. зб. Вип. 34. Проблеми етико-естетичної теорії. – К. : Либідь, 1991. – С. 79-85.

5.             Гусєв В. Є. Фольклор у системі духовної культури / В. Є. Гусєв // Народна творчість та етнографія. – 1980. – № 1. – С. 10-14.

6.             Данилюк Н. Лінгвофольклористичні студії у другій половині XX – XXI століть / Ніна Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 4-8. – Бібліогр.: с. 8.

7.             Ерёмина В. И. Ритуал и фольклор / В. И. Ерёмина. – Л. : Наука, 1991. – 207 с.

8.             Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова  / С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук. Думка, 1987. – 242, [3] с.

9.             Зварич І. Фольклор і література / Ігор Зварич // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 598-599.

10.         Іваницький А. Фольклор в системі сучасної культури / А. Іваницький // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 292-302.

11.         Кедров К. Звездная книга : [о символах фольклор. космогонии] / Константин Кедров // Новый мир. – 1982. – № 9. – С. 233-241.

12.         Китевський М. Драматичні елементи у фольклорі – традиція та актуальність / Марко Китевський // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 3. – С. 88-92. – Бібліогр. в прим.

13.         Мишанич С. В. Що таке фольклор / С. В. Мишанич // Радянська школа. – 1989. – № 11. – С. 20-28.

14.         Прангишвили А. С. Фольклор и психология / А. С. Прангишвили // Проблемы фольклора / [ред. кол.: А. И. Баландин и др.]. – М. : Наука, 1975. – С. 40-44.

15.         Руснак І. Є. Фольклор і фольклористика / І. Є. Руснак // Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – С. 5-30. – Бібліогр.: с. 30.

16.         Сиваченко М. Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 301 с.

17.         Симонідес Д. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці / Дорота Симонідес // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 120-125. – Бібліогр.: с. 125.

18.         Скиба О. Урізноманітнення форм і методів поглибленого вивчення фольклору в старших класах / Ольга Скиба // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 4. – С. 42-50.

19.         Фольклор / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 2. М (Маадай-Кара) – Я (я-форма) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 537-538.

20.         Франко І. Дві школи в фольклористиці / Іван Франко // Зібрання творів. У 50 т. Т. 29. Літературно-критичні праці (1893-1895) / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 416-424.

21.         Штонь Г. Фольклор і модерн. Сумісність художніх кодів / Григорій Штонь // Український модернізм зі столітньої відстані. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб. наук. праць. Вип. 10, спец. / [ред. кол.: Давидюк В. Ф. та ін.] – Рівне : Рівн. держ. гуманітар. ун-т, 2001. – С. 4-9. – Бібліогр.: с. 9.

22.         Шульга М. О. Фольклор як елемент суспільної свідомості / М. О. Шульга // Народна творчість та етнографія. – 1984. – № 6. – С. 3-14.

 

Розділ 2. Світовий фольклор

 

1.       Антонова В. Ф. «Островная» эстетика. К вопросу о своеобразии британской народной сказки / В. Ф. Антонова // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 2. – С. 6-10. – Бібліогр.: с. 10.

2.       Бжозовська-Крайка  А. Дослідження польського та польсько-американського фольклору в США / Анна Бжозовська-Крайка  // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 126-131. – Бібліогр.: с. 130-131.

3.       Борковский В. И. Синтаксис сказок : рус.-белорус. параллели / В. И. Борковский. – М. : Наука, 1981. – 233, [2] с.

4.       Бромберже К. Етнологія Франції та нові об’єкти її дослідження. Криза, перші труднощі та становлення науки / Крістіан Бромберже // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 6. – С. 13-27. – Бібліогр.: с. 25-27.

5.       Бычко А. К. Общность мировоззренческих основ в фольклоре братских славянских народов / А. К. Бычко // У истоков общности философских культур русского, украинского и болгарского народов : сб. науч. Тр. / Ин-т философии АН УССР. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 19-26. – Библиогр.: с. 25-26.

6.       Велев І. Фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність / Ілія  Велев // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 3. – С. 88-90.

7.       Визвольний рух слов’ян у народній пісенній творчості (XVII-XIX ст.) / [відп. ред. К. Г. Гуслистий, В. А. Юзвенко]. – К. : Наука, 1971. – 262, [2] с.

8.       Вроцлавський К. Із студій над сучасним народним демонологічним оповіданням / Кшиштоф Вроцлавський // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 116-119.

9.       Гайдай М. М. Методологічні принципи вивчення слов’янської народної балади в сучасній фольклористиці / М. М. Гайдай // Слов’янське літературознавство і фольклористика : республік. міжвід. зб. Вип. 19 / [ред. кол.: Г. В. Вервес та ін.]. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 82-95.

10.   Гацак В. М. Восточно-романский героический эпос : исслед. и тексты / В. М. Гацак ; АН СССР. – М. : Наука. – 470 с.

11.   Герої казок, билин, міфів, персонажі фольклору / [упоряд. Кононенко О. А.] // Слов'янський світ : ілюстр. слов.-довід. міфолог. увлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / [упоряд. Кононенко О. А.]. – К., 2008. – С. 616-642.

12.   Гольдберг-Мулькевич О. Взаємопроникнення елементів народної творчості поляків і євреїв / Ольга Гольдберг-Мулькевич // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 4. – С. 81-86. – Бібліогр.: с. 86.

13.   Гриценко О. Наука про міф у пошуках предмета дослідження / Олександр Грищенко // «Своя мудрість». Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні / Олександр Гриценко. – К. : УЦКД, 1998. – С. 8-17.

14.   Гуменюк О. Жіноча любовна пісня в кримськотатарській фольклорній ліриці / Ольга Гуменюк // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 87-90.

15.   Даниленко Л. З історії збирання, систематизації та видання чеських прислів’їв і приказок / Людмила Даниленко // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – С. 56-65.

16.   Дмитренко М. Слов’янська міфологія в дослідженні українських учених XIX ст. / М. Дмитренко // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 24. – С. 6-10.

17.   Еттінгер А. Мусульманське весілля в Ізраїлі – фольклор і традиції / Аєлет Еттінгер // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 4. – С. 103-113. – Бібліогр.: с. 113.

18.   Калугин В. От колыбельных до былин / Виктор Калугин // Москва. – 1988. – № 7. – С. 192-197.

19.   Катаока Х. Сучасний стан вивчення фольклору та етнології в Японії / Хіросі Катаока // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 70-75. – Бібліогр.: с. 75.

20.   Китайник М. Г. Проблемы изучения истории рабочего фольклора / М. Г. Китайник // Проблемы фольклора / [ред. кол.: А. И. Баландин и др.] – М. : Наука, 1975. – С. 117-125.

21.   Коккьяра Д. История фольклористики в Европе / Джузеппе Коккьяра. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1960. – 690 с.

22.   Конон В. Белорусские народные сказки / Владимир Конон // Детская литература. – 1992. – № 2-3. – С. 41-42.

23.   Коцева Й. Дівчина-світлячок, або болгарські жіночі чарівні казки / Йорданка Коцева // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 2. – С. 73-80. – Бібліогр. в прим.

24.   Коцюба З. Г. Народне vs. наукове тлумачення прислів’їв (на матеріалів української та англійської мов) / З. Г. Коцюба // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 73-82.

25.   Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора / Н. И. Кравцов – М. : Наука, 1972. – 359, [2] с.

26.   Кутырёва-Чубаля Г. Песенный язык и семантика: критерии метра, рифмы, интонации (на белорусском материале) / Галина Кутырёва-Чубаля // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 1. – С. 4-14. – Библиогр.: с. 11-14.

27.   Матіяш Д. Особливості поетики української барокової духовної пісні (на матеріалі покаянних пісень) / Дзвенислава Матіяш // Магістеріум. Вип. 4. Літературознавчі студії / Нац. ун-т Києво-Могил. акад. – К., 2000. – С. 23-30.

28.   Микитенко О. Формула невимірності у сербській та чорноморській народній поезії / Оксана Микитенко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 30-35. – Бібліогр.: с. 35.

29.   Михайлова Р. «Калевала»: деякі аспекти історичного та етнокультурного вивчення : до 170-річчя першого видання / Рада Михайлова // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 4. – С. 66-74. – Бібліогр.: с. 74.

30.   Мушкетик Л. Г. Збирання та вивчення фольклору слов’янських етнічних груп в Угорській Народній Республіці / Л. Г. Мушкетик // Слов’янське літературознавство і фольклористика : республік. міжвідом. зб. наук. пр. Вип. 15. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 89-97.

31.   Озай Є. Інтертекстуальність та гіпертекстуальні трансформації в турецьких народних оповідях / Єліз Озай // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 5. – С. 78-85. – Бібліогр.: с. 85.

32.   Пастух Н. Традиційний фольклор українців північної Молдови: актуальність і специфіка дослідження / Наталя Пастух, Ольга Харчишин // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 40-46. – Бібліогр. в прим.

33.   Пащенко Є. М. З історії словенської фольклористики / Є. М. Пащенко // Словянське літературознавство і фольклористика : республік. міжвід. зб. Вип. 15 / [ред. кол.: Г. В. Вервес та ін.]. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 80-89.

34.   Пилинський Я. М. Стилетворче значення художньо-образних засобів (на матеріалі збройницько-опришківського пісенного фольклору) / Я. М. Пилинський // Слов’янське літературознавство і фольклористика. : республік. міжвід. зб. Вип. 18 / [ред. кол.: Г. В. Вервес та ін.]. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 80-87.

35.   Прангишвили А. С. Фольклор и психология // Проблемы фольклора / [ред. кол.: А. И. Баландин и др.]. – М. : Наука, 1975. – С. 40-44.

36.   Пугач В. Гендерні стереотипи східних слов’ян: народні прислів’я та приказки / В. Пугач // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. № 11. – С. 36-39. – Бібліогр.: с.3-9.

37.   Свенх Я. Школи й напрями в етнології та етнографічне музеєзнавство в Польщі / Ян Свенх, Роман Тубая // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр.: с. 25-26.

38.   Скрипник Г. З історії угорської етнографії та українсько-угорських наукових зв’язків / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 4. – С. 5-10.

39.   Скрипник Г. Польська етнологія на межі тисячоліть / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 6-12.

40.   Стойкова С. Зародження і розвиток болгарської фольклористики XIX ст. / Стефана Стойкова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 2. – С. 52-58. – Бібліогр.: с. 57-58

41.   Телегин С. М. Славянская мифология / С. М. Телегин // Русский язык и литература в средних учебных заведениях. – 1990. – № 11. – С. 66-70.

42.   Федас Й. Ю. Спільні риси фольклору народів СРСР / Й. Ю. Федас //  Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 1. – С. 35-40.

43.   Харитонова В. И. Жанровая дифференциация заговорно-заклинательной поэзии / В. И. Харитонова // Филологические науки. – 1988. – № 4. – С. 7-12. – Библиогр.: с. 12.

44.   Ходанич Л. Етносоціальна природа особистості у казках словацьких циган / Л. Ходанич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 12. – С. 8-11. – Бібліогр.: с. 11.

45.   Шинкевич С. Дослідження етнічних меншин Китаю / Славой Шинкевич // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 102-109. – Бібліогр.: с. 109.

46.   Шкаруба Л. М. Слово в контексті культури: чудо давньоіндійського епосу / Л. М. Шкаруба, С. М. Шошура // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 9. – С. 45-48. – Поч. див.: 2004. –  № 8. – С. 43-47.

47.   Шомфаї Кара Д. Живі традиції епосу в кочових народів Внутрішньої та Центральної Азії / Давід Шомфаї Кара // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 4. – С. 49-53.

48.   Шумада Н. Новий ракурс дослідження слов’янського пісенного фольклору / Наталя Шумада // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 79-82.

49.   Ясевич З. Польська етнологія. Між етнографією та культурною антропологією / Збігнев Ясевич // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 13-21. – Бібліогр.: с. 20-21.

Розділ 3. Фольклор України

3.1. Сутність українського фольклору

 

1.             Бабишин С. Д. Дитячий фольклор в історико-педагогічному аспекті / С. Д. Бабишин // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 1. – С. 58-60.

2.             Баканурський А. Г. Антиклерикальні традиції українського фольклору / А. Г. Баканурський. – К. : Знання, 1988. – 48 с.

3.             Безрукова І. Аналіз дитячого фольклору в аспекті розвитку українського мовлення та формування етнокультурознавчих знань учнів / Інна Безрукова // Рідні джерела. – 2002. – № 4. – С. 31-36.

4.             Безрукова І. Український дитячий фольклор і його використання в навчальній літературі / Інна Безрукова // Рідні джерела. – 2002. – № 2. – С. 7-14.

5.             Бисикало С. К. Український фольклор : критич. матеріали / С. К. Бисикало, Ф. М. Борщевський. – К. : Вища шк., 1978. – 287 с.

6.             Брайчевський М. Історичні мотиви у давньоруській народній творчості / Михайло Брайчевський // Твори. Т. 1. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / Михайло Брайчевський ; упоряд. Ю. Кухарчук. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – С. 607-615.

7.             Бріцина О. Ю. Фольклор у фронтових газетах / О. Ю. Бріцина // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 6. – С. 28-34.

8.             Глушко М. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення / Михайло Глушко // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 12-23.

9.             Гриценко О. Зародження та формування національної міфології / Олександр Гриценко // «Своя мудрість». Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні / Олександр Гриценко. – К. : УЦКД, 1998. – С. 71-145.

10.         Гунчик І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених / Ігор Гунчик // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 31-43. – Бібліогр.: с. 42-43.

11.         Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – Вид. 3-є, доповн. і переробл. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 230 с.

12.         Дей О. І. Київ у народній поетичній творчості / О. І. Дей // Народна творчість та етнографія. – 1982. – № 2. – С. 9-21.

13.         Денисюк І. Народна специфіка українського фольклору / Іван Денисюк // Слово і час. – 2003. – № 10. – С. 41-50. – Поч. див.: 2003. – № 9. – С. 16-25.

14.         Дзюбишина-Мельник Н. Фольклор і українська дитина / Н. Дзюбишина-Мельник // Шкільний світ. – 2001. – № 47. – С. 2.

15.         Дмитренко М. Міфологічна школа в українській фольклористиці / Микола Дмитренко // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 60-62. – Бібліогр.: с. 62.

16.         Дубравін В. Народна пам'ять про голодомор / Валентин Дубравін // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 5-6. – С. 35-36.

17.         Дунаєвська Л. Ф. Український фольклор у контексті міфології народів світу / Л. Ф. Дунаєвська, О. М. Таланчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 5. – С. 48-52.

18.         Дяків В. Фольклорна проза «Калинівського чуда». Проблема сюжетотворення і руху тексту / Володимир Дяків // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 83-89. – Бібліогр.: с. 88-89.

19.         Зайченко О. Біологічні метафори створення світу. Давньоукраїнські космологічні образи / О. Зайченко // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 24. – С. 10-12.

20.         Заплатинський В. М. Безпека та небезпека в стародавніх віруваннях / В. М. Заплатинський // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 43. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти МОНУ, 2006. – С. 87-91. – Бібліогр.: с. 91.

21.         Іщенко Д. С. Церковнослов’янські елементи у мові українського фольклору / Д. С. Іщенко // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.] – К. : ІЗМН, 1996. – С. 40-46. – Бібліогр.: с. 45-46.

22.         Карпенко Ю. О. Слов’янська міфологія і український фольклор / Ю. О. Сухіна // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.]. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 22-33. – Бібліогр.: с. 32-33.

23.         Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Роман Кирчів // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 50-59. – Поч. див.: 2005. – № 1. – С. 40-48.

24.         Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збирання і вивчення) / Роман Кирчів // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 27-36. – Поч. див.: 2006. – № 1. – С. 58-64.

25.         Кирчів Р. Фольклор / Р. Кирчів, В. Коваль  // Етнографія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. С. Макарчука. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. - Л. : Світ, 2004. – С. 407-431.

26.         Климаш Р. Місце українського канадського фольклору в фольклористиці України / Роберт Б. Климаш // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 2. – С. 43-46.

27.         Клітна Н. «Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине…». Зародження і розвиток кобзарства в Україні / Н. Клітна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55.

28.         Ковальчук Н. Трансформація християнських уявлень у традиційній календарній обрядовості (історико-етнографічне дослідження на матеріалах Волинського Полісся) / Надія Ковальчук // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 105-112. – Бібліогр.: с. 111-112.

29.         Крамар Р. До питання фольклоризму та фольклоризації творчості трудових мігрантів / Ростислав Крамар // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 60-65.

30.         Кулинич С. Зрозуміти дитячий світ. Розшифровка таємниць сучасного дитячого фольклору / Сергій Кулинич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 200-206. – Бібліогр.: с. 206.

31.         Куліченко Н. М. Педагогічні зерна в українському фольклорі / Н. М. Куліченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 29. – С. 9-11.

32.         Курочкін О. В. Відьма в українській міфологічній традиції / О. В. Курочкін // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 23-29.

33.         Курочкін О. Образ єврея в драматично-ігровому фольклорі українців (до проблеми етнічної ідентифікації) / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 31-41. – Бібліогр. в прим.

34.         Левчук Я. Формування критичного мислення засобами дитячого фольклору /Ярослава Левчук // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 3. – С. 96-102. – Бібліогр.: с. 102.

35.         Лисюк Н. Михайло Максимович про символіку назв рослин в українському фольклорі / Наталя Лисюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 72-77.

36.         Лозинський Й. І. Українське весілля / Й. І. Лозинський ; [упорядкув. Р. Ф. Кирчів]. – К. : Наук. думка, 1992. – 173, [2] с.

37.         Малинська Н. Функціональна специфіка категорії героїчного в українському епосі / Наталя Малинська // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – С.4-7. – Бібліогр.: с. 7.

38.         Маловідомі публікації фольклору, спрямованого проти режиму тоталітаризму // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 1. – С. 70-75.

39.         Мишанич С. В. Порівняльне вивчення епосу українського та південнослов’янських народів / С. В. Мишанич // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 4. – С. 24-37.

40.         Нечуй-Левицький І. Пантеїзм в українській міфології, метаморфози, сотворіння світу, мирове дерево-дуб, слід дуалізму, сотворіння людей / Іван Нечуй-Левицький // Світогляд українського народу. Ескіз українського народу / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Обереги, 1993. – С. 67-81.

41.         Нечуй-Левицький І. Русалки, мавки, полісуни, польовики, домовики, чорти, відьми, упирі, вовкулаки, Доля й Злидні / Іван Нечуй-Левицький // Світогляд українського народу. Ескіз українського народу / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Обереги, 1993. – С. 47-66.

42.         Павленко І. Новорічні свята і обряди Запорозької Січі і фольклор Півдня України / Ірина Павленко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 9-19. – Бібліогр.: с. 18-19.

43.         Пахаренко В. Фольклор / Василь Пахаренко // Українська мова та література. – 2003. – Ч. 33. – С. 6-26.

44.         Погребенник В. Поети-«молодомузівці» та фольклор / В. Погребенник // Слово і час. – 1990. – № 9. – С. 56-61.

45.         Погребенник В. Ф. Українська поезія кінця XIX – початку XX століття і фольклор / В. Ф. Погребенник // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 8. – С. 85-91. – Бібліогр. в прим.

46.         Пономаренко В. Міфологема «змій-вода» в українському фольклорі / В. Пономаренко // Українська мова та література. – 1999. – Ч. 12. – С. 9.

47.         Притулик Н. Елементи язичницького світогляду в буковинському фольклорі / Наталія Притулик // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 89-92.

48.         Савельєва С. Використовуючи усну народну творчість / Світлана Савельєва // Початкова школа. – 1998. – № 10. – С. 49-51.

49.         Сенько І. У пам'яті народу / Іван Сенько // Як то давно було. Легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі Закарпаття у записах І. Сенька / [ред. кол.: І. М. Різак та ін.] – Ужгород : Закарпаття, 2003. – С. 5-22.

50.         Сивачук Н. Дитячий фольклор у контексті зимової календарної обрядовості українців / Наталя Сивачук // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41.

51.         Сивачук Н. Дитячий фольклор у контексті зимової календарної обрядовості українців / Н. Сивачук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 2. – С. 18-25. – Бібліогр.: с. 25.

52.         Сивачук Н. Скарбничка фольклорної пам’яті / Наталя Сивачук // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 41.

53.         Степанишин Б. Дитячий фольклор / Борис Степанишин // Давня українська література в школі. – К. : Либідь, 2000. – С. 267-277.

54.         Степанишин Б. Космос українського фольклору / Б. Степанишин // Українська мова та література в школі. – 2001. – № 6. – С. 21-25. – Поч. див.: 2000. – № 2, № 3, № 4.

55.         Сухіна Л. А. Числові мотиви в усній народній творчості / Л. А. Сухіна // Початкова школа. – 1996. – № 1. – С. 32-35.

56.         Темченко А. Уявлення українців про «тілесну» душу (на матеріалах замовлянь «від уроків») / Андрій Темченко // Берегиня. – 2004. – № 1. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 44.

57.         Тищенко В. І. Фольклор про визвольну війну 1648-1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького / В. І. Тищенко // Народна творчість та етнографія. – 1979. – № 1. – С. 18-23.

58.         Тищенко В. І. Фольклорні публікації та фольклористичні дослідження про Устима Кармалюка / В. І. Тищенко // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 1. – С. 91-95.

59.         Федас Й. Ю. Фольклор Великої Вітчизняної війни в науковому освітленні / Й. Ю. Федас // Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 4. – С. 31-37.

60.         Хай М. Великі жанрові форми у народній музиці Бойківщини / Михайло Хай // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 1-2. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 36-37.

61.         Ходанич Л. Виховне значення кольору в українському дитячому фольклорі як етнозберігаючий чинник / Л. Ходанич // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 2. – С. 22-25.

62.         Черкаський Л. Генетичний код українського фольклору / Леонід Черкаський // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 30-32.

63.         Черкашина Л. Українська «культура серця» в образах і символах національного фольклору / Лілія Черкашина // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 48-53.

64.         Шалак О. «Висип мені, мати, високу могилу…». Уявлення про смерть і потойбічний світ, відображені в українському фольклорі / Оксана Шалак  // Берегиня. – 2002. – № 2. – С. 29-34.

65.         Шалак О. «Я перстеник викочу». Ритуальне значення персня та символіка його значення в українському фольклорі / Оксана Шалак // Берегиня. – 2003. – № 1. – С. 63-65. – Бібліогр.: с. 65.

66.         Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури / Володимир Шаян // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 46-56.

67.         Якимович О. Буковинський дитячий фольклор (про забавлянки, гаївки, дражнили) / О. Якимович // Шкільний світ. – 2001. – № 39. – С. 10.

3.2. Жанри українського фольклору

 

1.             Богинич О. Народна скарбниця. Малі фольклорні жанри в методиці проведення українських народних ігор / Ольга Богинич // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 16-17.

2.             Богуш П. Перекази про Запорозьку Січ і їх відгомін у поетичному слові / Павло Богуш // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 78-81.

3.             Веселий оповідач. Народні усмішки у запасах Івана Манжури // Київська старовина. – 1992. – № 2. – С. 107-108.

4.             Гайдар Т. Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців / Тетяна Гайдар // Українська мова та література в школі. – 2002. – № 3. – С. 9-12.

5.             Грушевський М. Мотиви обрядової поезії / Михайло Грушевський // Історія української літератури. В 6 т., 9 кн. Т. 1. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – С. 227-318.

6.             Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) / Іван Денисюк // Слово і час. – 2003. – № 1. – С. 22-28. – Бібліогр. в прим.

7.             Десятов Д. Анекдот як повноцінне джерело історичної інформації / Дмитро Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр.: с. 38.

8.             Довженок Г. В. Жанри українського дитячого фольклору / Г. В. Довженок // Народна творчість та етнографія. – 1978. – № 5. – С. 86-90.

9.             Довженок Г. В. Український дитячий фольклор (віршовані жанри) / Г. В. Довженок. – К. : Наук. думка, 1981. – 170, [1] с.

10.         Кімакович І. Новітній український анекдот як виклик XXI ст. / Ірина Кімакович // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 88-92. – Бібліогр. в прим.

11.         Кімакович І. Становлення анекдоту в системі фольклорних жанрів / Ірина Кімакович // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 3. – С. 108-112.

12.         Коваль-Фучило І. Похоронні голосіння в українській традиції: проблема жанру / Ірина Коваль-Фучило // Молода нація : альманах. Вип. 13 / гол ред. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 1999. – С. 120-132. – Бібліогр.: с. 131-132.

13.         Парубій У. Українська оказіонально-обрядова поезія: проблема жанрової диференціації / Уляна Парубій // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 34-39.

14.         Пилипчук С. Книга українського мудрослів’я / Святослав Пилипчук // Галицько-руські народні приповідки. У3 т. Т. 1. А – Діти / зібрав, упоряд. і пояснив Др. Іван Франко. – 2-ге вид. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 8-16.

15.         Синьоока Г. Молитва як жанр усної народної творчості : 10 кл. / Галина Синьоока // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 1. – С. 16-19.

16.         Сулима В. Свята Трійця і символіка троїстості: до питання про літературну ґенезу української народної поезії / Віра Сулима // Слово і час. – 2005. – № 6. – С.3-12.

17.         Сухобрус Г. С. Форма листа як поетичний засіб і жанр фольклору. До проблеми традиції і новаторства / Г. С. Сухобрус // Народна творчість і етнографія. – 1976. – № 6. – С. 53-59.

18.         Тарасенко С. В. Із спостережень над поетикою сучасного ліро-епосу / С. В. Тарасенко // Радянське літературознавство. – 1989. – № 4. – С. 3-8.

19.         Турко Г. Сліди ахіллесових п’ят : [про українську байку] / Галина Турко // Вітчизна. – 1990. – № 12. – С. 164-168.

20.         Шевчук В. Розмова з юним літературознавцем на тему «Українські билини» / Валерій Шевчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 2. – С. 23-37.

21.         Шемберко Т. Пантеїстичний світогляд українців як першооснова календарно-обрядової поезії / Тетяна Шемберко // Мандрівець. – 2006. – № 6. – С. 47-53. – Бібліогр.: с. 53.

3.2.1. Пісенні жанри

(думи, балади, історичні, соціально-побутові,

стрілецькі, календарно-обрядові пісні)

 

1.             Білик В. Психологічний зміст символічної ситуації смерті в народних ліричних піснях / Віра Білик // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 34-37. – Бібліогр.: с. 37.

2.             Білоус П. Художній світ весільних пісень / Петро Білоус // Поліське весілля / Петро Білоус. – Житомир, 2002. – С. 25-40.

3.             Бойко В. Г. Пісні літературного походження в українській народній творчості / В. Г. Бойко, А. Ф. Омельченко // Пісні літературного походження / [ред. кол.: О. І. Дей та ін.]. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 9-43.

4.             Будівський П. О. Специфіка пісні «Ой попід гай зелененький» / П. О. Будівський // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. 16. – Житомир, 2004. – С. 23-24.

5.             Вакуров В. М. Образ калини в народній пісенності східних слов’ян / В. М. Вакуров // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 6. – С. 40-43.

6.             Ващенко Г. Виховна роля української народньої пісні / Григорій Ващенко //  Твори. Т. 4. Праці з педагогіки та психології / Григорій Ващенко. – К. : Школяр : Фада ЛТД, 2000. – С. 221-226.

7.             Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України / Григорій Ващенко // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 30-36.

8.             Ващенко Г. Українська народна пісня / Григорій Ващенко // Твори. Т. 4. Праці з педагогіки та психології. – К. : Школяр : Фада ЛТД, 2000. – С. 214-221.

9.             Геращенко Н. В. Українська народна пісня – дорогоцінний скарб етнопедагогіки (на матеріалі пісень Глухівщини) / Н. В. Геращенко // Педагогічний пошук молодих дослідників України : зб. наук. пр. студ. Вип. 2.– Житомир, 2003. – С. 52-57. – Бібліогр.: с. 56-57.

10.         Горбань В. Емоційно-експресивне поле українських народних пісень / В. Горбань // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.] – К. : ІЗМН, 1996. – С. 33-40. – Бібліогр.: с. 39-40.

11.         Дей О. Величальні пісні / Олексій Дей // Народно-пісенні жанри / Олексій Дей. Вип. 1. – К. : Муз. Україна, 1977. – С. 11-41.

12.         Дей О. Пісенний гумор українського народу / Олексій Дей // Народно-пісенні жанри. Вип. 1. / Олексій Дей. – К. : Муз. Україна, 1977. – С. 42-78.

13.         Дмитренко М. Народнопоетична символіка: специфіка кодування в епічних піснях / Микола Дмитренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 9. – С.70-77. – Бібліогр.: с. 77.

14.         Древлянський В. «Ой мамо, мамо, в комору ведуть». До історії про післявесільні перезв’янські наспіви / Василь Древлянський // Берегиня. – 2003. – № 3. – С. 65-78.

15.         Єрмоленко С. Я. Естетична природа слова в народній пісні / С. Я. Єрмоленко // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 7. – С. 34-45.

16.         Єрмоленко С. Я. Слово в народній пісні / С. Я. Єрмоленко // Культура слова. Вип. 10. – К. : Наук. думка, 1976. – С. 56-69.

17.         Єфремов С. [Пісні народні] / Сергій Єфремов // Історія українського письменства. Т. 1. / Сергій Єфремов. – Вид. 4. – Мюнхен, 1989. – С. 304-313.

18.         Єфремова Л. Стиль народних пісень Подніпров’я (за матеріалами сучасних експедиційних досліджень) / Людмила Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 27-33.

19.         Жила С. «Українській народній пісні колись Україна повинна поставити пам’ятник і за зміст, і за музичні мотиви» / Світлана Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 16-18.

20.         Задорожний В. З пісенної творчості українських засланців у Сибір / Василь Задорожний // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 90-92.

21.         Зосім О. Українська духовна пісня: традиція і сучасність / Ольга Зосім // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1-2. – С. 89-93. – Бібліогр.: с. 93.

22.         Іваницький А. Родильно-хрестинні пісні: типологічна дивергенція і завдання функційної реконструкції / Анатолій Іваницький // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 47-55. – Бібліогр. в прим.

23.         Іваницький А. Родинно-обрядові пісні / А. Іваницький // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 107-134.

24.         Іванський Р. Д. Етнолінгвістична характеристика лексики колискових пісень / Р. Д. Іванський // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.]. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 51-56. – Бібліогр.:с. 56.

25.         Каришева Т. І. Збірка народних пісень П. П. Сокальського / Т. І. Каришева // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 13-20.

26.         Козяр С. Весільні пісні Поділля / Світлана Козяр // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 3. – С. 96-101.

27.         Колотило Т. І. Особливості поетичної структури алегоричної пісні / Т. І. Колотило // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 41-46. – Бібліогр. в підрядк. прим.

28.         Конєва Я. Фортеця на ім’я жінка у пісенному фольклорі слов’ян / Ярослава Конєва // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 71-73. – Бібліогр.: с. 73.

29.         Луцький Ю. Семантика слова Україна в давніх народних піснях / Юрій Луцький // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 19-22.

30.         Макаренко О. Музично-фольклорне краєзнавство в аспекті навчальних та виховних проблем / О. Макаренко // Краєзнавство, географія, туризм. – 2002. – № 20. – С. 2-3.

31.         Марчун О. Перший дім дитини. Прагмема колиски в контексті колисанки / Оксана Марчун // Українська мова й література в середній школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 4. – С. 134-139.

32.         Марчун О. Питання комплексного аналізу українських колисанок / Оксана Марчун // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 97-102. – Бібліогр.: с. 102.

33.         Матіяш Д. Особливості поетики української барокової духовної пісні (на матеріалі покаянних пісень) / Дзвенислава Матіяш // Магістеріум. Вип. 4. Літературознавчі студії / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – К., 2000. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 29-30.

34.         Медведик Ю. Дослідження давньої української пісенності в працях вчених львівського осередку медієвістів / Юрій Медведик // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 82-88. – Бібліогр.: с. 87-88.

35.         Морміль Л. Пісні остарбайтерів-невільників XX ст. / Л. Морміль // Українська література  в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 15-16.

36.         Нудьга Г. Світова слава української пісні / Григорій Нудьга // Урок української. – 2001. – № 3. – С. 53-59.

37.         Пасемко І. Українська народна пісня: європейські перехрестя / Іван Пасемко // Вітчизна. – 2006. – № 7-8. – С. 147-151.

38.         Пісня завжди буде поміж нас : [вислови про укр. нар. пісню] / підгот. Г. В. Воронич, М. Г. Желєзняк // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 8. – С. 14-15.

39.         Ротач П. Біля джерел стародавніх пісень України / П. Ротач // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 2-3. – С. 119-131.

40.         Сивачук Н. Виховний потенціал українських народних колискових пісень / Наталія Сивачук // Початкова школа. – 2006. – № 1. – С. 51-55. – Бібліогр.: с. 55.

41.         Сивачук Н. Колискові пісні : сюжет, контекст, метафора / Н. Сивачук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 9. – С. 25-34. – Бібліогр.: с. 34.

42.         Татусь М. Академік С. Єфремов про значення пісні у зміцненні духовних сил українського народу / Михайло Татусь //  Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 89-95.

43.         Триліс В. Народна пісня як частина народної медицини / В. Триліс // Українська мова та література. – 2001. – Ч. 48. – С. 10.

44.         Черемський К. Становлення і розвиток традиційного співоцтва  на Слобідщині / Костянтин Черемський // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 40.

45.         Чухліб Т. Дмитро Вишневецький – герой української середньовічної пісні / Т. Чухліб // Історія України. – 2005. – № 5. – С. 1-4.

46.         Шумада Н. С. Особливості розвитку пісенного фольклору / Н. С. Шумада // Народна творчість та етнографія. – 1976. – № 6. – С. 23-32.

47.         Щепотьєв В. Назва України в народних піснях / Володимир Щепотьєв // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 3-9.

48.         Щербина О. Образи далекого минулого : [про укр. пісню «Ой, на горі да женці жнуть»] / Олена Щербина // Рідні джерела. – 2001. – № 4. – С.  3-6.

49.         Юдкін І. М. Співвідношення ритміки слова та наспіву в пісенному фольклорі / І. М. Юдкін // Українське літературознавство. Вип. 26 : республік. міжвідомч. зб. – Л. : Вища шк., 1976. – С. 9-13.

50.         Ясіновський Ю. П. Пісенний фольклор і музичне мистецтво / Ю. П. Ясіновський // Історія української культури. В 5 т. Т. 2. Українська культура XIII - першої половини XVII століття / ред. кол.: Ісаєвич Я. Д. та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 322-333.

51.         Ятченко В. Ф. Обрядові пісні в контексті ментальнісних парадигм українського етносу / В. Ф. Ятченко // Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби : навч. посіб. / В. Ф. Ятченко – К., 1998. – С. 92-154.

Думи

 

1.             Алюпінар Г. Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах / Гусейн Алюпінар // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 5. – С. 74-77.

2.             Беценко Т. «Загадкові» слова в українських народних думах / Тетяна Беценко // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 17-19.

3.             Беценко Т. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум / Тетяна Беценко // Мандрівець. – 2004. – № 5. – С. 54-58. – Бібліогр.: с. 57-58.

4.             Беценко Т. Пізнати українську душу. Морально-етична проблематика українських дум як зразок християнської духовності / Тетяна Беценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 3. – С. 82-88.

5.             Грица С. Біблійні елементи в думах / Софія Грица // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 19-31. – Прим.: с. 31.

6.             Грица С. Й. З історії нотації української думової епіки / С. Й. Грица // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 1. – С. 17-25. – Бібліогр. в прим.

7.             Грица С. Підготовка академічного видання найцінніших пам’яток українського фольклору – народних дум / Софія Грица //  Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 28-37. – Прим.: с. 37.

8.             Данчук А. Л. Героїчна тема в українських думах та історичних піснях / А. Л. Данчук // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Вип. 20. – Житомир, 2005. – С. 151-155. – Бібліогр.: с. 155.

9.             Дмитренко М. Жанрова специфіка українських народних дум / Микола Дмитренко // Дивослово. – 2008. – № 9. – С. 40-44. – Бібліогр.: с. 44.

10.         Кирдан Б. П. Украинские народные думы и их соотношение с другими фольклорными жанрами / Б. П. Кирдан // Специфика фольклорных жанров / [отв. ред. Б. П. Кирдан]. – М. : Наука, 1973. – С. 85-119. – Библиогр. в примеч.

11.         Кирдан Б. Поетика української епіки : [спостереження над худож. засобами дум] / Борис Кардан // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 4. – С. 14-20. – Бібліогр. в прим.

12.         Кирчів Р. Ф. Польські переклади українських дум / Р. Ф. Кирчів // Слов’янське літературознавство і фольклористика : республік. міжвід. зб. Вип. 5. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 82-92. – Бібліогр. в прим.

13.         Коваль-Фучило І. Українські народні думи: феномен пародіювання / Ірина Коваль-Фучило // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 94-98.

14.         Малинська Н. До питання змістового визначення дум / Н. Малинська // Українська мова та література. – 2002. – Ч. 8. – С. 8.

15.         Малинська Н. Українські думи в історико-літературній та критичній рецепції / Н. Малинська // Українська мова та література. – 2002. – Ч. 4. – С. 7-8.

16.         Матяш І. Первісні джерела символіки героїчного епосу – дум та історичних пісень / Ірина Матяш // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 3-8.

17.         Матяш І. Українські народні думи у виданнях та дослідженнях / Ірина Матяш // Українська мова та література. – 1997. – Ч. 41. – С. 7-8.

18.         Мицик Ю. Дума про Самійло Кішку – народнопісенна поетизація справжніх історичних подій / Юрій Мицик // Історія в школах України. – 2003. – № 2. – С. 44-45.

19.         Набок М. «Українські записи» П. Мартиновича і питання дослідження українських народних дум / М. Набок // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 16. – С. 9-12. – Бібліогр.: с. 12.

20.         Набок М. Диспозиція «своє - чуже» як вияв національного характеру в українських народних думах / Марина Набок // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 18-22.

21.         Набок М. Жанрова природа народних дум і національна своєрідність епічного героя / Марина Набок // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 11. – С. 91-100. – Закінч. – Поч. див.: 2009. – № 1.

22.         Набок М. Національний характер як форма буття етносу в українських народних думах / Марина Набок // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр.: с. 15.

23.         Набок М. Родинно-побутовий тип героя українських народних дум / Марина Набок // Берегиня. – 2010. – № 2. – С. 83-92. – Бібліогр. в кінці ст.

24.         Набок М. Своєрідність епічного героя українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу / М. Набок // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С. 7-10.

25.         Набок М. Штрихи до характеристики світогляду героїв українських народних дум / Марина Набок // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 95-102.

26.         Народні думи / [упоряд. Мукомела О. Г.] // Таємниці віків : укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки... : навч. посіб. / [упоряд. Мукомела О. Г.] – К. : Грамота, 2001. – С. 7-48. – (Шкільна бібліотека).

27.         Нирко О. Епос кубанських козаків / Олексій Нирко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 39-50. – Прим.: с. 50.

28.         Нудьга Г. «Дума» в писаних джерелах XVII-XVIII століть / Григорій Нудьга // Жовтень. – 1970. – № 6. – С. 110-122.

29.         Нудьга Г. Дума в писемних джерелах XVI-VIII століть / Григорій Нудьга // Слово і пісня : дослідження / Григорій Нудьга. – К. : Дніпро, 1985. – С. 135-162.

30.         Охріменко П. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків / Павло Охріменко, Ольга Охріменко // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 3. – С. 3-8.

31.         Павлова А. Cпіванка–хроніка: поетика твору / А. Павлова // Українська мова та література. – 2006. – Ч. 44. – С. 14-18.

32.         Паньків М. Трагічні історії, оспівані в співанках-хроніках / Михайло Паньків // Берегиня. – 2001. – № 3. – С. 33-38.

33.         Співак І. А. Українські думи періоду Великої Вітчизняної війни / І. А. Співак // Народна творчість та етнографія. – 1984. – № 6. – С. 23-26.

34.         Степанишин Б. Українські народні думи / Борис Степанишин // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 6. – С. 24-28. – Поч. див.: 2000. – № 2 - 5.

35.         Стратілат А. Думи – окраса національного фольклору / Анатолій Стратілат // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 1. – С. 147-153. – Бібліогр.: с. 153.

36.         Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства / Анатолій Стратілат // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 124-132.

37.         Шутак О. Із фольклористичної спадщини Філарета Колесси: українські народні думи / Олеся Шутак // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 27-30. – Бібліогр.: с. 30.

38.         Шуть Л. О. Географія українських історичних дум: лінгвістичний аналіз / Л. О. Шуть // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.]. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 150-154. – Бібліогр.: с. 154.

Балади

1.             Бостан Г. Балада / Григорій Бостан // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 57-58.

2.             Дмитренко М. Словник українського фольклору : [балада] / Микола Дмитренко // Українська культура. – 1993. – № 7. – С. 30-31.

3.             Єлагіна Т. В. Народнопісенна творчість як джерело збагачення мовного запасу особистості у процесі громадянського виховання (на прикладі української народної балади) / Т. В. Єлагіна // Вісник ЖДУ ім. І.Франка. Вип. 21. – Житомир, 2005. – С. 173-176. – Бібліогр.: с. 176.

4.             Іваницький А. Ліро-епічні пісні : [балади, співанки-хроніки] / А. Іваницький // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 161-178.

5.             Козловський В. Категорія драматичного в українській народній баладі / Віталій Козловський // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр.: с. 75.

6.             Козловський В. Трагічне як один з естетичних аспектів української народної балади / Віталій Козловський // Мандрівець. – 2004. – № 5. – С. 43-53.

7.             Нудьга Г. Українські народні балади / Григорій Нудьга // Слово і пісня : дослідження / Григорій Нудьга. – К. : Дніпро, 1985. – С. 185-230.

8.             Путілов Б. М. Українська балада «Іван і Мар’яна» та її епічне оточення / Б. М. Путілов // Слов’янське літературознавство і фольклористика : республік. міжвідом. зб. наук. пр. Вип. 5. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 73-82. – Бібліогр. в прим.

9.             Трембіцький А. Лірницькі пісні та лірники Поділля / Анатолій Трембіцький // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 75-86. – Бібліогр.: с. 85-86.

Історичні пісні

 

1.             Бріцина О. Ю. Особливості розвитку народної пісенності Великої Вітчизняної війни / О. Ю. Бріцина // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 3. – С. 20-28. – Бібліогр. в приміт.

2.             Гордійчук М. М. Пісня про подвиг народний : [укр. пісен. фольклор періоду ВВВ] / М. М. Гордійчук // Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 3. – С. 11-21.

3.             Іваницький А. Епічні пісні : [думи, історичні пісні] / Іваницький А. // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 134-160.

4.             Матвіяс І. Відображення говорів у мові українських історичних пісень і народних дум / Іван Матвіяс // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 52-59.

5.             Нікольченко Т. Невольнича пісенність українського Полісся періоду Великої Вітчизняної війни / Тамара Нікольченко // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр. в прим.

6.             Пісні історичні : [тексти пісень] // Урок української. – 2003. – № 8-9. – С. 51-52.

7.             Руснак І. Є. Історичні пісні / І. Є. Руснак // Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – С. 124-137.

8.             Руснак І. Поетичний літопис народної боротьби : [про істор. пісні] / Ірина Руснак // Урок української. – 2003. – № 8-9. – С. 53-57.

Соціально-побутові пісні

 

1.             Гончаренко О. Козацькі пісні про дух протесту та свободи українського народу / О. Гончаренко // Мандрівець. – 2003. – № 2. – С. 46-51.

2.             Давидюк В. Українські робітні пісні / Віктор Давидюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 104-110. – Бібліогр.: с. 110.

3.             Іваницький А. Побутова лірика : [дит. фольклор, пісні про кохання, жартівливі і сатир. пісні, коломийки, частушки] / А. Іваницький // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 211-257.

4.             Іваницький А. Соціально-побутова лірика : [козацькі, чумацькі, рекрутські, солдатські, бурлацькі, наймитські, заробітчанські пісні] / А. Іваницький // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 161-178.

5.             Нестеренко Л. О. Рекрутські пісні / Л. О. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 29. – С. 25-27. – Бібліогр.: с. 27.

6.             Рибалко К. Із народнопісенної творчості: пісні чумацькі / Катерина Рибалко // Урок української. – 2001. – № 7. – С. 39-41.

7.             Туряниця Ю. Д. Мотиви соціального протесту в українських народних піснях про рекрутчину / Ю. Д. Туряниця // Українське літературознавство : міжвідомч. республ. зб. Вип. VIII. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – С. 61-67.

Стрілецькі пісні

 

1.             Василик С. Стрілецькі пісні на слова поетів «Молодої музи» / Світлана Василик // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 3. – С. 89-95. – Бібліогр.: с. 95.

2.             Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі / Оксана Кузьменко // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1-2. – С. 84-89. – Бібліогр.: с. 89.

3.             Кузьменко Т. Історичний розвиток стрілецької пісні / Тарас Кузьменко // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 74-76. – Бібліогр.: с. 76.

4.             Погребенник Ф. П. «Ой у лузі червона калина похилилася» : [про нар. пісню] / Ф. П. Погребенник // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – С. 51-54.

5.             Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору / Олександр Правдюк // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 2-3. – С. 24-34.

6.             Правдюк О. Українські повстанські пісні / Олександр Правдюк // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 2. – С. 12-21.

7.             Семеног О. Стрілецькі та повстанські пісні / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 1. – С. 2-3. – Бібліогр.: с. 3.

8.             Чоповський В. «Ой, у лузі червона калина» : [про укр. пісню] / Василь Чоповський // Українська культура. – 1993. – № 7. – С. 32-33.

Календарно-обрядові пісні

 

1.             Бостан Г. Колядка / Григорій Бостан // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 257-259.

2.             Дей О. І. Українські колядки і щедрівки в дослідженнях слов’янських вчених / О. І. Дей // Сторінки з історії української фольклористики / О. І. Дей. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 220-234.

3.             Єфремова Л. Весняно-літні та літні календарні пісні. Частотна каталогізація текстів і наспівів / Людмила Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 58-72. – Бібліогр.: с. 71-72.

4.             Задорожний В. Еволюція народної релігійної колядки в новітній час / Василь Задорожний // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 1-2. – С. 69-76. – Бібліогр.: с.76.

5.             Зінчук М. Веснянки – гімн життю / Микола Зінчук // Жовтень. – 1984. – № 5. – С. 114-115.

6.             Іваницький А. Типологія купальської пісні «Гей, око Лада» / Анатолій Іваницький // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 4-10. – Бібліогр.: с. 10.

7.             Іваницький А. Трудові та календарні пісні / А. Іваницький // Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл. / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – С. 62-106.

8.             Клюка У. Форми утвердження національно-культурних стереотипів молоді у колядках та щедрівках з весільними мотивами / Уляна Клюка // Мандрівець. – 2006. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр.: с. 34.

9.             Коваль Г. Богородиця в українських колядках: функції, семантика образу / Галина Коваль // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 42-46. – Бібліогр. в прим.

10.         Колядки / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1. А (аба) – Л (лямент) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 500-501.

11.         Лозко Г. Пісні різдвяного циклу / Галина Лозко // Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, доп. та переробл. – Х. : Див, 2005. – С. 199-203.

12.         Марчук З. «Іванові ручку дам, Степанова буду» (пережитки давніх шлюбних стосунків у купальських піснях) / Зоряна Марчук // Берегиня. – 2004. – № 3. – С. 8-22. – Бібліогр.: с. 21-22.

13.         Міндер Т. Весняні календарно-обрядові пісні Полісся: оказіонально-акціональний аспект / Тетяна Міндер // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 51-54. – Бібліогр.: с. 53-54.

14.         Міндер Т. Гаївки і маївки у фольклорному процесі Західного Полісся: автетика чи запозичення? / Тетяна Міндер // Берегиня. – 2004. – № 3. – С. 66-70. – Бібліогр.: с. 70.

15.         Нечуй-Левицький І. Основа, ціль і форма давніх українських міфів; колядки й щедрівки – найбільший матеріал для міфології / Іван Нечуй-Левицький // Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Обереги, 1993. – С. 3-7.

16.         Обрядові пісні / [упоряд. Кононенко О. А.] / Слов'янський світ : ілюстр. слов.-довід. міфолог. увлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / упоряд. Кононенко О. А.]. – К., 2008. – С. 585-588.

17.         Панчук О. Із спостережень над структурою щедрівок Волині / Оксана Панчук // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 69-75. – Бібліогр.: с. 75.

18.         Панчук О. Композиційна структура щедрівок / Оксана Панчук // Слово і час. – 2005. – № 12. – С. 49-56. – Бібліогр. в прим.

19.         Панчук О. Образна символіка щедрівок : на матеріалі волин. фольклору / Оксана Панчук // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 46-50. – Бібліогр. : с. 50.

20.         Пархоменко Т. Поетичні образи бджоли в колядній пісенності на українському Поліссі (за матеріалами нових етнографічних записів) / Тетяна Пархоменко // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 70-73. – Бібліогр.: с. 73.

21.         Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень / Галина Сокіл // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 97-103. – Бібліогр.: с. 103.

22.         Степанишин В. Космос українського фольклору [колядки і щедрівки, веснянки, купальські пісні] / Б. Степанишин // Українська мова і література в школі. – 2001. – № 2. – С. 28-33.

23.         Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки та щедрівки / О. Таланчук // Українська мова та література. – 2002. – Ч. 23-24. – С. 3-14.

24.         Щедрівки / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 2. М (Маадай-Кара) – Я (я-форма) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 592.

3.2.2. Прозові жанри

 (казки, легенди, перекази, замовляння,

приказки, прислів’я, загадки)

Казки

 

1.             Березовський  І. П. Українські казки і східнослов’янська народна оповідальна традиція / І. П. Березовський // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 5. – С. 36-43. – Бібліогр. в прим.

2.             Бондар О. І. Часова структура української народної казки / О. І. Бондар // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.] – К. : ІЗМН, 1996. – С. 85-101. – Бібліогр.: с. 100-101.

3.             Бріцина О. Ю. Неповоротність мови народної казки / О. Ю. Бріцина // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 5. – С. 48-54.

4.             Бріцина О. Ю. Традиційні персонажі соціально-побутової казки / О. Ю. Бріцина // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 1. – С. 29-36.

5.             Бріцина О. Ю. Українська народна соціально-побутова казка (специфіка та функціонування) / О. Ю. Бріцина. – К. : Наук. Думка, 1989. – 150, [2] с.

6.             Величко О. Б. До питання про місце казки в історичному розвитку фольклорного фонду / О. Б. Величко // Етика, естетика і теорія культури : міжвідомч. наук. зб. Вип. 37. Культура і творча активність людини / [ред. кол.: Л. Т. Левчук та ін.] – К. : Либідь,1992. –– С. 111-117. – Бібліогр.: с.117.

7.             Гаврилова М. Чи потрібна казка?.. З історії жанру / М. Гаврилова // Прапор. – 1971. – № 4. – С. 99-100.

8.             Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів / Микола Гагарін // Початкова школа. – 2006. – № 1. – С. 55-57.

9.             Голобородько В. Ой вінку, мій вінку… Ознаки дівочого вінка як основа для його метафоричної трансформації в українських народних казках / Василь Голобородько // Українська культура. – 2000. – № 11-12. – С. 35-37.

10.         Грушевський М. Казка / Михайло Грушевський // Історія української літератури. В 6 т., 9 кн. Т. 1. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – С. 330-368.

11.         Давидюк В. Міфологія казки / Віктор Давидюк // Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – Вид. 3-є, доповн. і переробл. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – С. 26-119.

12.         Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка / Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища шк., 1987. – 127 с.

13.         Євсєєв Ф. Казка / Федір Євсєєв // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 241-243.

14.         Зборовська Н. Казки як психотерапія для дорослих і дітей / Ніла Зборовська // Українська мова й література в середніх школаз, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 9. – С. 71-80. – Бібліогр. в прим.

15.         Казка / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1. А (аба) – Л (лямент) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 450-451.

16.         Колотило Т. Міфологічні календарно-часові межі в народних казках / Танасій Колотило // Берегиня. – 2005. – № 1. – С. 20-27. – Бібліогр.: с. 26-27.

17.         Лавриненко С. Т. Специфіка предикації в українській фантастичній казці / С. Т. Лавриненко // Мова та стиль українського фольклору : зб. наук. пр. / [ред. кол.: Ю. О. Карпенко та ін.] – К. : ІЗМН, 1996. – С. 101-107. – Бібліогр.: с. 107.

18.         Масло О. В. Українська народна казка: мовний аспект / О. В. Масло // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 1. – С. 7-10. – Бібліогр.: с. 10.

19.         Масловська М. В. Українська літературна казка в контексті європейської / М. В. Масловська // Взаємозв’язки української  і зарубіжної літератури в шкільному курсі : метод. посіб. / [упор. А. Лісовський]. – Житомир : ЖДПУ, 2002. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 22.

20.         Мушкетик Л. Людина та її доля в народних казках Українських Карпат / Леся Мушкетик // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 4-10. – Бібліогр.: с. 10.

21.         Мушкетик Л. Світ людських бажань у народній казці Українських Карпат / Леся Мушкетик // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 100-109. – Бібліогр. в прим

22.         Осмоловський В. Ф. Щедрінські традиції в сатиричній казці / В. Ф. Осмоловський // Радянське літературознавство. – 1976. – № 9. – С. 52-57.

23.         Пойда П. Публікації українських народних казок Закарпаття / Петро Пойда // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 5. – С. 77-81.

24.         Прокопова О. Жанрові особливості народних казок та методика вивчення їх у школі / О. Прокопова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 2. – С. 22-26.

25.         Редьква М. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах XIX ст.) / Марія Редьква // Мандрівець. – 2007. – № 5. – С. 41-45. – Бібліогр. с. 45.

22.         Руснак І. Є. Казки / І. Є. Руснак // Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – С. 190-195.

23.         Сивачук Н. Дискусія щодо виховного потенціалу народної казки на сторінках української педагогічної преси (20-30-ті роки XX століття) / Наталія Сивачук // Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С. 48-50.

24.         Тарновецька Л. О. Ревізькі сказки першої половини XIX ст. як джерело антропонімічних досліджень / Л. О. Тарновецька // Мовознавство. – 1990. – № 5. – С. 33-38. – Бібліогр. в прим.

25.         Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів. Казка як вид художньої словесності / Наталя Тихолоз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 6. – С. 53-60. – Поч. див.: 2002. – № 5.

26.         Українська народна проза : [про казки, легенди, перекази, оповідання] / [О. Ю. Бріцина та ін.] // Калинова сопілка : антологія укр. народної прозової творчості. – К. : Веселка, 1998. – С. 7-32.

27.         Українська релігійна казка / літ. опрацюв. В. Туркевича // Київська старовина. – 1992. – № 2. – С. 101-106.

28.         Федоренко Д. Т. Казки народів України. Болгарська парость загальнолюдської культури / Д. Т. Федоренко // Початкова школа. – 1991. – № 8. – С. 53-55.

29.         Чумарна М. Мандрівка в українську казку / Марія Чумарна // Початкова школа. – 1994. – № 5. – С. 49-55.

30.         Шабліовський В. Є. Один з найдавніших міжнародних казкових сюжетів / В. Є. Шабліовський // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 36-41.

31.         Юзвенко В. А. Фантастичні казки в системі жанрів фольклору // Слов’янське літературознавство і фольклористика : республік. міжвідомч. зб. Вип. 10. – К. : Наук. думка, 1975.– С. 76-82. – Бібліогр. в прим.

Легенди, перекази

 

1.             Давидюк В. Ф. Трансформація міфологічних образів в українських легендах / В. Ф. Давидюк // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 5. – С. 47-51. – Бібліогр. в прим.

2.             Дмитренко М. Легенди та перекази / М. Дмитренко // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 36. – С. 8-10.

3.             Життя Олекси Довбуша : [легенда] // Змієві вали : укр. легенди та перекази / [упоряд. В. С. Мишанич]. – К. : Веселка, 1992. – С. 96-101.

4.             Зустріч з Олексою Довбушем : [легенда] // Змієві вали : укр. легенди та перекази / [упоряд. В. С. Мишанич]. – К. : Веселка, 1992. – С. 109.

5.             Іван Бойчук і Довбуш : [легенда] // Змієві вали : укр. легенди та перекази / [упоряд. В. С. Мишанич]. – К. : Веселка, 1992. – С. 104-107.

6.             Іван Сірко : [легенда] // Змієві вали : укр. легенди та перекази / [упоряд. В. С. Мишанич]. – К. : Веселка, 1992. – С. 48-50.

7.             Легенда / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1. А (аба) – Л (лямент) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 546-547.

8. Легенди / [упоряд. Кононенко О. А.] // Слов'янський світ : ілюстр. слов.-довід. міфолог. увлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів /  [упоряд. Кононенко О. А.]. – К., 2008. – С. 579-580.

9.             Народні перекази та легенди / [упоряд. О. Г. Мукомела] // Таємниці віків : укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки… : навч. посіб. / [упоряд. О. Г. Мукомела] – К. : Грамота, 2001. – С. 49-50. – (Шкільна бібліотека).

10.         Руснак І. Є. Легенди і перекази / І. Є. Руснак // Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – С. 203-208.

11.         Як Довбуш став опришком : [легенда] // Змієві вали : укр. легенди та перекази / [упоряд. В. С. Мишанич]. – К. : Веселка, 1992. – С. 101-103.

Замовляння

 

1. Давидюк В. Міфологія замовлянь / Віктор Давидюк // Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – Вид. 3-є, доповн. і переробл. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – С. 233-262.

2. Замовляння / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1. А (аба) – Л (лямент) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 380-381.

3. Замовляння / записані Ковальчуком В. П. // Берегиня. – 2004. – № 2. – С.62-67.

4. Замовляння / [упоряд. Кононенко О. А.] // Слов'янський світ : ілюстр. слов.-довід. міфолог. увлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів /  [упоряд. Кононенко О. А.]. – К., 2008. – С. 577-578.

5. Мойсієнко В. Поліські замовляння / Віктор Мойсієнко // Древляни : зб. статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. Вип. 1. / Ін-т народознавства НАНУ. – Л., 1996. – С. 121-166.

6. Остроушко О. Однофразові тексти українських замовлянь /  Оксана Остроушко // Мандрівець. – 2002. – № 1. – С. 66-69. – Бібліогр.: с. 69.

7. Павлов О. Д. До питання про концептуальні проблеми фольклористики / О. Д. Павлов // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Вип. 30. – К., 2003. – С. 188-194. Бібліогр.: с. 194.

8. Павлов О. Поетична мова фольклорних магічних текстів / О. Павлов // Українська мова та література. – 2001. – Ч. 10. – С. 11.

9. Петров В. Український фольклор. Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу / Віктор Петров // Берегиня. – 2007. – № 2. – С. 75-90.

10.         Петров В. Український фольклор. Композиційна структура одночленних заговорів од хвороби / Віктор Петров // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 49-59. – Поч. див.: 2007. – № 2, 3.

11.         Петров В. Український фольклор. Найдавніші звістки про заговори. Історія збирання / Віктор Петров // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 66-76.

12.         Руснак І. Є. Замовляння / І. Є. Руснак // Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – С. 46-51.

13.         Темченко А. Синтаксичні фігури замовлянь як сугестивно-психологічний медіатор / Андрій Темченко // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – С. 104-111. – Бібліогр.: с. 110-111.

14.         Українські замовляння / [упоряд. М. Н. Москаленко]. – К. : Дніпро, 1993. – 305, [4] с.

Приказки, прислів’я

 

1.             Бондаренко Д. В. Мистецтво слова  в прислів’ях та приказках / Д. В. Бондаренко, В. П. Бондаренко // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 6. – С. 86-89. – Бібліогр. в прим.

2.             Бондаренко Д. В. Мовностилістичні особливості українських прислів’їв та приказок / Д. В. Бондаренко // Мовознавство. – 1976. – № 2. – С. 53-58. – Бібліогр. в прим.

3.             Бондаренко Д. В. Назви рослин в українських прислів’ях та приказках / Д. В. Бондаренко, О. М. Стельмахович // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 3. – С. 71-73.

4.             Вашенко В. С. Про антонімічні фігури у народних приказках - прислів’ях / В. С. Ващенко // Фрагменти з українського мовознавства : пропедевт. посіб. молодого науковця / В. С. Ващенко. – Д., 1989. – С. 40-43.

5.             Волкова Л. Прислів’я / Людмила Волкова // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 442-444.

6.             Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2004. – № 2-3. – С. 66-74. – Бібліогр. в прим.

7.             Дмитренко М. «…А слово – золото» : [про збірку прислів’їв та приказок] / М. Дмитренко // Київ. – 1991. – № 12. – С. 79-81.

8.             Живіцька І. Жінка в українських та англійських прислів’ях: оцінна характеристика / Інна Живіцька //  Мандрівець. – 2006. – № 4. – С. 66-70. – Бібліогр.: с. 70.

9.             Живіцька І. Прислів’я–антитеза як засіб відображення фольклорної картини світу / Інна Живіцька // Мандрівець. – 2007. – № 5. – С. 31-34.

10.         Йовенко Л. Прислів’я та приказки як джерело вивчення родинно-виховного досвіду українців (за матеріалами збірки М. Номиса) / Лариса Йовенко // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 36-38. – Бібліогр.: с. 38.

11.         Мацієвська Н. П. Партизанські прислів’я / Н. П. Мацієвська // Народна творчість  та етнографія. – 1980. – № 3. – С. 93-94.

12.         Мовчун А. Мовні скарби: вивчення прислів’їв та приказок в школі / А. Мовчун // Дивослово. – 2001. – № 3. – С. 64.

13.         Номіс М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / Матвій Номіс // Київ. – 1993. – № 8. – С. 141-162. – Поч. див.: 1992. – № 6.

14.         Пазяк М. М. Контрастність у прислів’ях та приказках / М. М. Пазяк // Народна творчість та етнографія. – 1986. – № 3. – С. 25-32.

15.         Пазяк М. М. Людина в прислів’ях та приказках / М. М. Пазяк // Прислів’я та приказки. Людина. Родинне життя. Риси характеру / [упоряд. М. Пазяк]. – К. Наук. думка, 1990. – С.7-30. – (Українська народна творчість).

16.         Пазяк М. М. М. Номис і збірка «Українські приказки, прислів’я і таке інше // Українські приказки, прислів’я і таке інше / укл. М. Номис. – К. : Либідь, 1993. – С. 5-27. – (Літературні пам’ятки України).

17.         Пазяк Н. Розширення джерел прислів’їв та приказок / Надія Пазяк // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 5. – С. 91-93.

18.         Пелешок Є. Робота з прислів’ями та загадками на уроках / Є. Пелешок, Т. Шевчук // Урок української. – 2002. – № 5-6. – С. 20-21. – Бібліогр.: с. 21.

19.         Пилипчук С. Особливості формування та функціювання прямого та переносного значення паремій / Святослав Пилипчук // Мандрівець. – 2003. – № 4. – С. 43-47.

20.         Прислів’я / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 2. М (Маадай-Кара) – Я (я-форма) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 271-272.

21.         Пугач В. Гендерні стереотипи східних слов’ян: народні прислів’я та приказки / В. Пугач // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 11. – С. 36-39. – Бібліогр.: с. 39.

22.         Скрипник Л. Г. Прислів’я, приказки, крилаті вислови та складені терміни / Л. Г. Скрипник // Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 24-72. – Бібліогр. в прим.

Загадки

 

1.             Ємець А. Українські літературні загадки в початковій школі / Альона Ємець, Ольга Шапка // Початкова школа. – 2006. – № 5. – С. 42-46.

2. Загадка / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. // Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1. А (аба) – Л (лямент) / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. – К. : Академія, 2007. – С. 376-377.

3.             Качан А. Загадкова живучість загадок / Анатолій Качан // Урок української. – 2003. – № 1. – С. 50-52.

4.             Мойсієнко А. «Без вікон, без дверей..» (про національно-образний  світ української загадки) / Анатолій Мойсієнко // Урок української. – 2004. – № 8-9. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30.

5.             Приступа Є. Загадка як засіб виховання / Євгенія Приступа // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 2. – С. 81-84.

6.             Сивачук Н. Загадка як фольклорний жанр / Наталя Сивачук // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 25-29.

7.             Ятченко В. Ф. Загадка як джерело вивчення розвитку духовності українського етносу / В. Ф. Ятченко // Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Ф. Ятченко. – К., 1998. – С. 155-193.

Розділ 4. Фольклор Росії

4.1. Сутність російського фольклору

 

1.             Азбелев С. Н. Добрыня-змееборец / С. Н. Азбелев // Русская речь. – 1988. – № 3. – С. 122-128.

2.             Азбелев С. Н. Князь Владимир и Илья Муромец : [образы фольклора] / С. Н. Азбелев // Русская речь. – 1993. – № 6. – С. 73-80.

3.             Азбелев С. Н. Русский народный эпос в книгах последних лет / С. Н. Азбелев // Русская литература. – 1992. – № 2. – С. 197-205.

4.             Азбелев С. Н. Ф. И. Буслаев и его ученики об историко-бытовых основах народного эпоса / С. Н. Азбелев // Русская литература. – 1991. – № 4. – С. 3-17. – Библиогр. в примеч.

5.             Аникина В. П. К итогам дискуссии об историзме русского эпоса / В. П. Аникина // Филологические науки. – 1987. – № 1. – С. 10-16. – Библиогр.: с. 16.

6.             Бобунова М. А. «Ой роза,  роза алая моя!» / М. А. Бобунова // Русская речь. – 1995. – № 2. – С. 98-101.

7.             Вавилова М. А. К вопросу о типологической близости авантюрного героя в русском фольклоре и литературе / М. А. Вавилова // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 91-102.

8.             Вакуров В. Н. «Где горшок с кашей…» / В. Н. Вакуров // Русская речь. – 1987. – № 5. – С. 128-132.

9.             Вакуров В. Н. «Зимних друг ночей» : [из цикла «Язык и образы фольклора»] / В. Н. Вакуров // Русская речь. – 1987. – № 2. – С. 125-131.

10.         Вакуров В. Н. Калина жаркая / В. Н. Вакуров // Русская речь. – 1985. – № 6. – С. 91-97.

11.         Вакуров В. Н. «Белая берёзушка низко к земле клонится» / В. Н. Вакуров // Русская речь. – 1986. – № 5. – С. 123-127.

12.         Власова З. И. Скоморохи и сказка / З. И. Власова // Русская литература. – 1988. – № 2. – С. 58-76.

13.         Зуева Т. В. Русский фольклор в годы Великой Отечественной войны / Зуева Татьяна Васильевна, Самоделова Елена Александровна // Литература в школе. – 2010. – № 4. – С. 7-13. – Библиогр. в примеч.

14.         Калугин В. От колыбельных до былин / Виктор Калугин // Москва. – 1988. – № 7. – С. 192-197.

15.         Коршунков В. А. «На головушку сели!» / В. А. Коршунков // Русская речь. – 1991. – № 1. – С. 142-146.

16.         Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора / Н. И. Кравцов. – М. : Наука, 1972. – 359 с.

17.         Мокиенко В. М. Сказки про белого бычка : [из цикла «Язык и образы фольклора»] / В. М. Мокиенко // Русская речь. – 1983. – № 5. – С. 111-117.

18.         Мокиенко В. М. От печки до лавочки : [из цикла «Язык и образы фольклора»] / В. М. Мокиенко // Русская речь. – 1984. – № 3. – С. 130-134.

19.         Оссовецкий И. А. О языке русского традиционного фольклора / И. А. Оссовецкий // Вопросы языкознания. – 1975. – № 5. – С. 66-77.

20.         Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии.  Вып. 1 / [отв. ред. В. К. Соколова]. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 364, [1] с.

21.         Пропп В. Я.  Жанровый состав русского фольклора / В. Я. Пропп // Фольклор и действительность : изб. ст. – М. : Наука, 1976. – С. 46-82.

22.         Самоделова Е. А. Свадебная поэзия и её отражение в творчестве русских писателей / Е. А. Самоделова // Литература в школе. – 1992. – № 1. – С. 75-84. – Библиогр.: с. 84.

23.         Топорков А. Л. Откуда у Бабы-Яги ступа? / А. Л. Топорков // Русская речь. – 1989. – № 4. – С. 126-130.

24.         Харитонова В. И. Заговорно-заклинательная традиция текст и заклинатель / В. И. Харитонова // Филологические науки. – 1990. – № 3. – С. 33-41. – Библиогр. в примеч.

25.         Харитонова В. И. Заговорно-заклинательный текст: композиционные основы, воздействие на пациента и заклинателя / В. И. Харитонова // Филологичесие науки. – 1991. – № 5. – С. 45-54. – Библиогр. в примеч.

26.         Хроленко А. Т. «И жар холодных числ…» : [об использовании числительных в фольклоре] /А. Т. Хроленко // Русская речь. – 1975. – № 4. – С. 38-42.

27.         Шихова Т. М. Купить кота в мешке / Т. М. Шихова // Русская речь. – 1990. – № 6. – С. 96-100.

4.2. Жанри російського фольклору

1.             Аникин В. П. Жанры в фольклоре и системный анализ / В. П. Аникин // Русский фольклор / В. П. Аникин. – М. : Высш. шк., 1987. – С. 65-82.

2.             Власова З. И. Следы творчества скоморохов в традиционном песенном фольклоре / З. И. Власова // Русская литература. – 1985. – № 2. – С. 113-127.

3.             Гончаров Б. П. Речевой строй свадебного обряда / Б. П. Гончаров // Филологические науки. – 1990. – № 1. – С. 17-27. – Библиогр.: с. 26-27.

4.             Кравцов Н. И. Система жанров русского фольклора / Н. И. Кравцов // Проблемы славянского фольклора / Н. И. Кравцов. – М. : Наука, 1972. – С. 83-103.

5.             Свердлов М. Б. Об историзме в изучении русского эпоса / М. Б. Свердлов // Русская литература. – 1985. – № 2. – С. 78-90.

6.             Смирнов В. А. Купальские песни в обрядовой поэзии восточных славян / В. А. Смирнов // Вопросы русской литературы : респ. межвед. науч. сб. Вып. 2. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1975. – С. 53-60.

4.2.1. Пісенні жанри

(билини, балади)

 

1.             Акимова Т. М. Изображение психологического состояния в народной лирической песне / Т. М. Акимова // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 103-120.

2.             Круглов Ю. Г. Русские свадебные корильные песни. К определению жанровой специфики / Ю. Г. Круглов // Филологические науки. – 1978. – № 1. – С. 26-36. – Библиогр.: с. 36.

3.             Кулагина А. В. Об эпическом и лирическом  в народной балладе / А. В. Кулагина // Вопросы русской литературы : республ. межвед. науч. сб. Вып. 2 (22). – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1973. – С. 82-87.

4.             Лазутин С. Г. Песни XVIII – первой половины XIX в. / С. Г. Лазутин // Русские народные песни / С. Г. Лазутин. – М. : Просвещение, 1965. – С. 95-160.

5.             Лазутин С. Г. Песни второй половины XIX – начала XX века / С. Г. Лазутин // Русские народные песни / С. Г. Лазутин. – М. : Просвещение, 1965. – С. 161-272.

6.             Лазутин С. Г. Поэтическая символика русских народных лирических песен / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 105-119.

7.             Лазутин С. Г. Традиционные лирические песни / С. Г. Лазутин // Русские народные песни / С. Г. Лазутин. – М. : Просвещение, 1965. – С. 9-94.

8.             Селиванов Ф. Богатырский эпос русского народа / Ф. Селиванов // Былины / [сост. Ф. М. Селиванов]. – М. : Сов. Россия, 1988. – С. 5-24. – (Б-ка рус. фольклора).

9.             Селиванов Ф. М. О специфике исторической песни / Ф. М. Селиванов // Специфика фольклорных жанров / [отв. ред. Б. П. Кирдан]. – М. : Наука, 1973. – С. 52-84.

10.         Супрун-Яремко Н. Кубанська музична фольклористика: етапи становлення / Надія Супрун-Яремко // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 11-18. – Бібліогр.: с. 17-18.

11.         Хроленко А. Т. Поэтическая фразеология русской народной лирической песни / А. Т. Хроленко. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. – 161, [2] с.

12.         Яхина Г. А. Сюжетность свадебной лирической песни и обрядовая действительность / Г. А. Яхина // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 120-131.

Билини, балади

1.             Аникин В. П. Об историческом изучении былин / В. П. Аникин // Русская литература. – 1984. – № 1. – С.107-119.

2.             Аникин В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин / В. П. Аникин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 330 с.

3.             Буйских Т. М. Историческая основа былины о столкновении Василия Буслаева с новгородцами / Т. М. Буйских // Филологические науки. – 1988. – № 5. – С. 16-21. – Библиогр.: с. 20-21.

4.             Волкова Л. Билина / Людмила Волкова // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 65-67.

5.             Горелов А. А. К итогам дискуссии об историзме былин / А. А. Горелов // Русская литература. – 1985. – № 2. – С. 91-99.

6.             Горелов А. А. Постскриптум к дискуссии об историзме былин / А. А. Горелов // Русская литература. – 1986. – № 3. – С. 228-234.

7.             Иваненко Е. П. Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» / Е. П. Иваненко // Русский язык и литература в средних учебных заведедениях УССР. – 1985. – № 8. – С. 36-42.

8.             Лазутин С. Г. Сюжет и композиция былин / С. Г. Лазутин // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К. : Высш. шк, 1989. – С. 26-44.

9.             Линтур П. В. Балладная песня и народная сказка / П. В. Линтур // Славянский фольклор / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М. : Наука, 1972. – С. 164-180.

10.         Мещерсий Н. А. Об отражении в русском героическом эпосе исторического прошлого и жизни народа / Н. А. Мещерский // Русская литература. – 1984. – № 2. – С. 116-123.

11.         Неклюдов С. Ю. Время и пространство в былине / С. Ю. Неклюдов // Славянский фольклор / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М. : Наука, 1972. – С. 18-45.

12.         Новичкова Т. А. Буслаев и новгородцы : ист.-культур. реминисценции в былине / Т. А. Новичкова // Русская литература. – 1987. – № 1. – С. 157-168.

13.         Новичкова Т. А. Функциональное своеобразие былин и проблема их историзма / Т. А. Новичкова // Русская литература. – 1983. – № 3. – С. 129-142.

14.         Петенева З. М. Об изучении языка русских былин / З. М. Петенева // Русский язык и литература в школах УССР. – 1981. – № 5. – С. 63-65.

15.         Петенева З. М. О языке русских былин / З. М. Петенева // Русский язык в национальной школе. – 1988. – № 1. – С. 37-40.

16.         Селиванов Ф. М. Сравнение в былинах / Ф. М. Селиванов // Фольклор как искусство слова. Вып. 3. Художественные средства русского народного поэтического творчества / [под ред. Н. И. Кравцова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 107-127.

17.         Селиванов Ф. М. Гипербола в былинах / Ф. М. Селиванов // Фольклор как искусство слова. Вып. 3. Художественные средства русского народного поэтического творчества / [под ред. Н. И. Кравцова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 5-21.

18.         Селиванов Ф. М. Поэтика былин (к вопросу об аспекте изучения) / Ф. М. Селиванов // Проблемы фольклора / АН СССР ; [ред. кол.: А. И. Баландин и др.]. – М. : Наука, 1975. – С. 143-149.

19.         Селиванов Ф. М. Символика в былинах / Ф. М. Селиванов // Художественные средства русского народного поэтического творчества. Символ, метафора, параллелизм / [ред. кол.: В. П. Аникин и др.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 28-42.

20.         Селиванова Ф. М. Сравнение в былинах / Ф. М. Селиванов // Фольклор как искусство слова. Вып. 3. Художественные средства русского народного поэтического творчества / [под ред. Н. И. Кравцова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 107-127.

21.         Смолицкий В. Г. Былина о Добрыне и Маринке / В. Г. Смолицкий // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 48-68.

22.         Тихомирова О. Ю. Былины мифологического содержания / Ольга Юрьевна Тихомирова // Литература в школе. – 2003. – № 3. – С. 19-21.

23.         Тумилевич О. Ф. Вымисел в балладе / О. Ф. Тумилевич // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 131-141.

24.         Ухов П. Д. Атрибуции русских былин / П. Д. Ухов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 188, [2] с.

25.         Юдин Ю. И. Героические былины : поэт. искусство / Ю. И. Юдин. – М. : Наука, 1975. – 117, [3] с. – (Из истории мировой культуры).

4.2.2. Прозові жанри

(казки, загадки, прислів’я, приказки)

Казки

1.             Аникин В. П. Гипербола в волшебных сказках / В. П. Аникин // Фольклор как искусство слова. Вып. 3. Художественные средства русского народного поэтического творчества / [под ред. Н. И Кравцова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 22-36.

2.             Бахтина В. А. Время в волшебной сказке / В. А. Бахтина // Проблемы фольклора / [ред. кол.: А. И. Баладин и др.]. – М. : Наука, 1975. – С. 157-163.

3.             Бахтина В. А. Русская сказка о животных и аллегория / В. А. Бахтина // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 77-91.

4.             Ведерникова Н. М. Антитеза в волшебных сказках / Н. М. Ведерникова // Фольклор как искусство слова. Вып. 3. Художественные средства русского народного поэтического творчества / [под ред. Н. И. Кравцова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 66-78.

5.             Венедиктов Г. Л. Духовная культура народа. Русская сказка / Г. Л. Венедиктов // Русская литература. – 1986. – № 4. – С. 84-98. – Библиогр. в примеч.

6.             Волков Г. Н. Сказки / Г. Н. Волков // Этнопедагогика / Г. Н. Волков. – М. : Академия,1999. – С. 108-127.

7.             Давыдова О. А. О ковре-самолёте, скатерти-самобранке, гуслях-самогудах и других сказочных диковинах / О. А. Давыдова // Русская речь. – 1985. – № 5. – С. 128-131.

8.             Дмитриева Т. Г. Словесный костюм сказки «Царевна-лягушка» / Т. Г. Дмитриева // Русская речь. – 1987. – № 6. – С. 103-107.

9.             Зуева Т. В. Святая Русь в волшебных сказках / Зуева Татьяна Васильевна // Литература в школе. – 2008. – № 8. – С. 8-14. – Библиогр. в примеч.

10.         Зуева Т. В. Система сказочных жанров в русском фольклоре / Зуева Татьяна Васильевна // Литература в школе. – 2006. – № 3. – С. 8-12.

11.         Ильин И. Духовный смысл сказки / Иван Ильин // Литература в школе. – 1992. – № 1. – С. 2-10.

12.         Конон В. Вечно юная мудрость народа : заметки о карнавал. природе народной сказки / Владимир Конон // Детская литература. – 1987. – № 5. – С. 16-20. – Библиогр. в примеч.

13.         Лазутин С. Г. Особенности сказочного сюжета / С. Г. Лазутин // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 12-26.

14.         Неклюдов С. Ю. Богатырская сказка. Тематический диапазон и сюжетная структура / С. Ю. Неклюдов // Проблемы фольклора / [ред. кол.: А. И. Баладин и др.]. – М. : Наука, 1975. – С. 82-88.

15.         Новичкова Т. А. Два мира – земной и космический – в современных народных легендах / Т. А. Новичкова // Русская литература. – 1990. – № 1. – С. 132-143. – Библиогр.: 142-143.

16.         Овчинникова Л. В. Фольклорно-литературные сказки как составная часть отечественного литературного процесса 20-50-х гг. XX в. (Б. В. Шергин) / Л. В. Овчинникова // Русская словесность. – 2002. – № 3. – С. 15-20. – Библиогр.: с. 20.

17.         Пилипенко-Фрицак Н. А. Волшебная сказка в свете теории концептологии / Пилипенко-Фрицак Н. А. // Мова і культура. Вип. 6. Т. 6, ч. 1. Художня література в контексті культури. – К. : Вид. Дім Д. Бураго, 2003. – С. 20-27. – Библиогр.: с. 26-27.

18.         Померанцева Э. В. Народные сказки и их особенности / Э. В. Померанцева // Русская устная проза : учеб. пособие / Э. В. Померанцева. – М. : Просвещение, 1985. – С. 5-15.

19.         Померанцева Э. В. Образы низшей мифологии в русской бытовой сказке / Э. В. Померанцева // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 68-76. – Библиог. в примеч.

20.         Почтовалова Н. П. Пейзаж в русской волшебной сказке / Н. П. Почтовалова // Филологические науки. – 1985. – № 3. – С. 21-27.

21.         Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки / В. Я. Пропп // Фольклор и действительность : избр. ст. / В. Я. Пропп. – М. : Наука, 1976. – С. 132-152.

22.         Пропп В. Я. Трансформации волшебных сказок / В. Я. Пропп // Фольклор и действительность : избр. ст. / В. Я. Пропп. – М. : Наука, 1976. – С. 153-173.

23.         Савушкина Н. И. Гиперболизация в социально-бытовых сатирических сказках / Н. И. Савушкина // Фольклор как искусство слова. Вып. 3. Художественные средства русского народного поэтического творчества / [под ред. Н. И. Кравцова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – С. 37-49.

24.         Савушкина Н. И. Метафора в бытовых сказках / Н. И. Савушкина // Художественные средства русского народного поэтического творчества. Символ, метафора, параллелизм / [ред. кол.: В. П. Аникин и др.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 80-86. – Библиогр. в примеч.

25.         Суковатая В. Сатира, Власть и Женщина в восточнославянской бытовой сказке: политики «обучения гендеру» / В. Суковатая // Практична філософія. – 2003. – № 2. – С. 117-122. – Библиогр.: с. 122.

26.         Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке / Евгений Трубецкой // Литературная учёба.– 1990. – Кн. 2, март-апр. – С. 100-118. – Библиогр. в примеч.

27.         Юдин Ю. И. Роль и место мифологических представлений в русских бытовых сказках о хозяине и работнике / Ю. И. Юдин // Миф – Фольклор – Литература. – Л. : Наука, 1978. – С. 16-37. – Библиогр. в примеч.

Загадки

1.             Аникин В. П. Метафора в загадках / В. П. Аникин // Художественные средства русского народного поэтического творчества. Символ, метафора, параллелизм / [ред. кол.: В. П. Аникин и др.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 53-66.

2.             Волков Г. Н. Загадки / Г. Н. Волков // Этнопедагогика / Г. Н. Волков. – М. : Академия, 1999. – С. 79-87. – (Высшее образование).

3.             Лазутин С. Г. Метафоры в загадках / С. Г. Лазутин // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1981. – С. 93-105.

4.             Митрофанова В. В. Загадка, розгадка, да семь верст правды (в ней) / В. В. Митрофанова // Русская речь. – 1979. – № 4. – С. 46-51.

5.             Митрофанова В. В. Художественный образ в загадках / В. В. Митрофанова // Современные проблемы фольклора / под ред. В. В. Гура. – Вологда, 1971. – С. 141-151. – Библиогр. в примеч.

6.             Харченко В. К. Метафорический строй русской загадки / В. К. Харченко // Русский язык в школе. – 1987. – № 4. – С. 76-81. – Библиогр. в примеч.

Прислів’я, приказки

1.             Волков Г. Н. Пословицы / Г. Н. Волков // Этнопедагогика / Г. Н. Волков. – М. : Академия, 1999. – С. 62-79. – (Высшее образование).

2.             Гомазков В. Похвала пословице / В. Гомазков // Русская речь. – 1975. – № 1. – С. 54-59.

3.             Гурьянова Г. И. Проблема жизни и смерти в русских пословицах, собранных В. И. Далем / Г. И. Гурьянова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2006. – № 5. – С. 7-9.

4.             Лазутин С. Г. Ритм, метрика и рифма пословиц / С. Г. Лазутин // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 136-148. – Библиогр. в примеч.

5.             Морозова Л. А. Русские народные поговорки / Л. А. Морозова // Русская речь. – 1976. – № 6. – С. 22-26.

6.             Морозова Л. О. Ідейно-виховна цінність прислів’їв (на матеріалі російського фольклору) / Л. О. Морозова // Словянське літературознавство і фольклористика. Вип. 8 : республ. міжвід. зб. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 73-77.

7.             Фисун В. Ф. Тот и сыщет, кто ищет (пословицы о кладах и их связь с поверьями) / В. Ф. Фисун // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2006. – № 5. – С. 9-11.

8.             Югов А. Историзм русских пословиц / Алексей Югов // Думы о русском слове / Алексей Югов. – М. : Современник, 1972. – С. 202-205.

Частівки

1.             Азбелев С. О недостоверных текстах и недостоверных сведениях в академическом издании частушек / С. Азбелев // Вопросы литературы. – 1989. – № 3. – С. 255-260.

2.             Кулагина А. В. Параллелизм и символика в частушках / А. В. Кулагина // Художественные средства русского народного поэтического творчества. Символ, метафора, параллелизм / [ред. кол.: В. П. Аникин и др.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 102-126.

3.             Лазутин С. Г. Композиция частушек / С. Г. Лазутин // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 71-85. – Библиогр. в примеч.

4.             Лазутин С. Г. Стих частушек / С. Г. Лазутин // Поэтика русского фольклора / С. Г. Лазутин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 63-180. – Библиогр. в примеч.

5.             Частушки / под ред. А. М. Новиковой // Русское народное поэтическое творчество /  под ред. А. М. Новиковой. – Изд. 3-е, испр. – М. : Высш. шк., 1986. – С. 375-380.

Розділ 5. Видатні фольклористи

1.             Войтович В. Видатні етнографи та фольклористи XIX – початку XX ст. / Валерій Войтович // Українська міфологія / Валерій Войтович. – К. : Либідь, 2002. – С. 633-641.

2.             Данилюк І. В. Вивчення психології «народного духу» західноукраїнськими етнографами / І. В. Данилюк // Історія психології в Україні. Західні регіони (остання чверть XIX - I половина XX століття) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Данилюк. – К. : Либідь, 2003. – С. 39-51.

3.             Руснак І. Є. Видатні українські фольклористи / І. Є. Руснак // Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – С. 274-288.

4.             Сивачук Н. Мандрівні співці в житті українців : [про лірників і кобзарів]  / Наталя Сивачук // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 63-68. – Бібліогр.: с. 68.

Іменний покажчик

А

1.             Терлецький В. В. Дослідницька діяльність І. С. Абрамова / В. В. Терлецький // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 5. – С. 98-99.

2.             Зуева Т. В. «Наша народная эпопея». К. С. Аксаков – исследователь былин / Зуева Татьяна Васильева // Литература в школе. – 2002. – № 2. – С. 1-6. – Библиогр.: с. 6.

Б

1.             Ахатова Ф. Український фольклорист та етнограф В. Бабенко / Фаріда Ахатова // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 40-43.

2.             Німилович О. Лемківська пісня у творчості Василя Барвінського / Олександра Німилович // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 51-59.

3.             Шалак О. Микола Білозерський і його участь у виданні класичної збірки українського фольклору «Народні  південноруські пісні» (1854) / Оксана Шалак // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 51-57.

4.             Этерлей Е. Н. Неутомимый собиратель : [о фольклористе В. П. Бирюкове] / Е. Н. Этерлей // Русская речь. – 1970. – № 4. – С. 38-41.

5.             Морозова Л. А. П. Г. Богатырев – фольклорист-славяновед / Л. А. Морозова // Вопросы русской литературы : межведомств. респ. науч. сб. Вып. 2 (20). – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1972. – С. 114-117. – Библиогр. в примеч.

6.             Дей О. І. Фольклорно-збирацька діяльність Осипа та Федора Бодянських / О. І. Дей // Народна творчість та етнографія. – 1977. – № 2. – С. 33-44.

7.             Проскурова С. Видатний дослідник чумацтва 20-30-х років : [Н. І. Букатевич] / С. Проскурова // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 1. – С. 98-104.

8.             Афанасьєв В. Мистецтвознавчі та народознавчі праці Бориса Бутника-Сіверського : до 100-річчя від дня народж. вченого / Василь Афанасьєв // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 5-6. – С. 14-18.

В

1.             Литвин М. Остап Вересай / Микола Литвин // Літературна Україна. – 2005. – 17 листоп. – С. 4.

2.             Кропива П. Кобзарь Остап Вересай / Петр Кропива // Радуга. – 1989. – № 1. – С. 150-151.

3.             Дубас О. Корифей кобзарського мистецтва України : до 200-річчя від дня народж. Остапа Вересая / Оксана Дубас // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 50.

4.             Вертій О. І. Український Гомер. Життя і творчість Остапа Вересая / О. І. Вертій // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 12. – С. 36-39.

5.             Зорівчак Р. Англійська преса про Остапа Вересая / Роксоляна Зорівчак // Вітчизна. – 1986. – № 5. – С. 179-180.

6.             Гречанюк С. Наша дума, наша пісня… Остап Вересай, кобзарство і література / Сергій Гречанюк // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 10. – С. 10-17. – Бібліогр. в прим.

7.             Ющенко О. На землі Остапа Вересая / Олекса Ющенко // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 6. – С. 78-82.

8.             Верховинець Я. Василь Верховинець – етнограф / Ярослав Верховинець // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – С. 82-91. – Бібліогр. в прим.

9.             Таран О. Федір Вовк – про місце в історії української антропології : до 160-річчя від дня народж. / Олена Таран // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 4-8. – Бібліогр.: с. 8.

10.         Франко О. Міжнародні наукові зв’язки Федора Вовка: погляд через століття / Оксана Франко // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 1. – С. 65-78. – Бібліогр.: с.77-78.

11.         Шевчук С. Хведір Вовк і Волинь / Степан Шевчук // Берегиня. – 2002. – № 4. – С. 58-62.

12.         Хоменко Б. В. Фольклорно-етнографічні інтереси Марка Вовчка / Б. В. Хоменко // Народні джерела творчості Марка Вовчка : на матеріалах української прози / Б. В. Хоменко. – К. : Вища шк., 1977. – С. 15-62.

13.         Медведик Ю. Михайло Возняк – дослідник давньоукраїнських псальмів і кантів / Юрій Медведик // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1-2. – С. 10-14. – Бібліогр.: с. 14.

Г

1.             Гайдай М. Народознавча спадщина Михайла Гайдая / Михайло Гайдай // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 3-12.

2.             Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України / Микола Мушинка // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 13-14.

3.             Яценко М. Фольклористична спадщина В. М. Гнатюка / М. Яценко // Вибрані статті про народну творчість / В. М. Гнатюк. – К. : Наук. думка, 1966. – С. 5-36.

4.             Гришаєнко Н. І. Видатний учений-фольклорист : до 120-річчя з дня народж. В. М. Гнатюка / Н. І. Гришаєнко // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 5. – С. 91-93.

5.             Сиваченко М. Є. Володимир Гнатюк і деякі питання фольклорної текстології / М. Є. Сиваченко // Літературознавчі та фольклористичні розвідки / М. Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1974. – С. 402-435.

6.             Мишанич О. Визначний дослідник давньої української літератури : до 100-річчя В. Гнатюка / Олекса Мишанич // Радянське літературознавство. – 1971. – № 5. – С. 73-82. – Бібліогр. в прим.

7.             Яценко М. Видатний народознавець : до 100-річчя від дня народж. Володимира Гнатюка / Михайло Яценко // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 2. – С. 32-39. – Бібліогр. в прим.

8.             Яценко М. Феноменально щасливий збирач : [про В. М. Гнатюка] / Михайло Яценко // Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / [упоряд, вступ. ст. та прим. М. Яценка]. – К. : Муз. Україна, 1971. – С. 5-27.

9.             П’ятаченко  С. Павло Гнідич і розвиток фольклористичної думки на Сумщині на поч. XX ст. / Сергій П’ятаченко // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 93-98. – Бібліогр.: с. 98.

10.         Козар Л. Фольклористично-етнографічна діяльність Василя Горленка  / Лідія Козар // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 70-81. – Бібліогр.: с. 79-81.

11.         Шевчук В. Шукач «перлів многоцінних». Фольклорист і етнограф Василь Горленко / Валерій Шевчук // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 3. – С. 78-82.

12.         Іваницький А. Дослідниця багатств українських народних пісень і дум : [про Софію Грицу] / Анатолій Іваницький // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1-2. – С. 35-38.

13.         Козар Л. «Лицарі духа». Фольклористична діяльність Бориса Грінченка в оцінці Івана Франка / Лідія Козар // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 10-13. – Бібліогр. в прим.

14.         Хомутенко А. Фольклорно-етнографічна діяльність Б. Грінченка / Андрій Хомутенко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 4. – С. 106-112. – Бібілогр.: с.112.

15.         Козар Л. «У рідному краю живеш, як чужий». Фольклористична діяльність Бориса Грінченка / Лідія Козар // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 20. – С. 42-44.

16.         Погребенник В. Ф. Фольклористична діяльність Б. Д. Грінченка : до 125-річчя з дня народж. / В. Ф. Погребенник // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 6. – С. 18-30.

17.         Козар Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Лідія Козар // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 36-45. – Бібліогр.: с.45.

18.         Малик Я. Фольклористична та етнографічна діяльність Катерини Грушевської / Ярослав Малик // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 19.

Д

1.             Власова З. И. В. И. Даль / З. И. Власова // Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.) / Академия наук СССР ; Ин-т рус. лит-ры. – Л. : Наука, 1976. – С. 338-360. – Библиогр. в примеч.

2.             Гордиенко В. А. Владимир Иванович Даль : к 205-летию со дня роджения / В. А. Гордиенко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2006. – № 5. – С. 2-4.

3.             Гулак А. М. В. І. Даль і українська народна пісня. До історії питання / А. М. Гулак // Слов’янське літературознавство і фольклористика : республік. міжвідомч. зб. Вип. 7. – К. : Наук. думка, 1971. – С. 101-107. – Бібліогр. в прим.

4.             Нирко О. Зот Діброва, лицар кубанського кобзарства / Олексій Нирко // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 94-97.

5.             Єфремова Л. Вшанування пам’яті фольклориста : [про О. І. Дея] / Людмила Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 3. – С. 125-126.

6.             Скуратівський В. Т. Оберігач народних скарбів : [про Г. В. Дем’яна] / В. Т. Скуратівський // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 1. – С. 63-65.

7.             Козар Л. «В труді треба шукати щастя». Митрофан Дикарев на ниві української фольклористики / Лідія Козар // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 35. – С. 11-14. – Бібліогр.: с. 14.

8.             Курочкін О. З народознавчої спадщини Митрофана Дикарева / Олександр Курочкін, Інна Філіпова // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 43-45. – Бібліогр.: с. 45.

9.             Чумаченко В. «Пам’яті сього незвичайно енергійного та симпатичного чоловіка” : до 150-річчя від дня народж. М. О. Дикарєва (1854-1899 рр.] / Василь Чумаченко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 21-27. – Бібліогр.: с. 27.

10.         Шалак О. Подвиг збирача українського фольклору. Маловідомі сторінки життєпису видатного збирача народної поетичної творчості Андрія Димінського / Оксана Шалак // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 4. – С. 63-73. – Бібліогр. в прим.

11.         Сокіл. В. Дослідник української народної культури, історії та побуту XIX-XX століть : до75-річчя Григорія Дем’яна / Василь Сокіл, Ганна Сокіл // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: с. 33.

12.         Дей О. Дніпрова Чайка – збирач народних пісень : [про Л. О. Василевську] / О. Дей, В. Пінчук // Народні пісні з голосу Дніпрової чайки та в її записах / [упоряд., вступ. ст. і прим. О. І. Дея та В. Г. Пінчука]. – К. : Муз. Україна, 1974. – С. 5-10.

13.         Ефременков М. С. Краевед и фольклорист В. Н. Добровольский / М. С. Ефременков // Филологические науки. – 1991. – № 3. – С. 103-106. – Библиогр.: с. 106.

14.         Рутковська О. Фольклористичні та етнографічні праці Василя Доманицького : до 125-річчя від дня народж. вченого / Ольга Рутковська // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 3. – С. 45-48.

15.         Малинська Н. Михайло Драгоманов – дослідник українських народних дум / Наталія Малинська // Українська мова та література. – 2002. – Ч. 7 (263). – С. 5.

16.         Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору / Микола Дмитренко // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 12-24. – Бібліогр. в прим.

17.         Мишанич С. Фольклористична спадщина видатного українського вченого : до 150-річчя від дня народж. М. Драгоманова / Степан Мишанич // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. – С. 3-12.

18.         Шумада Н. С. Фольклористична діяльність М. С. Дринова на Україні / Н. С. Шумада // Народна творчість та етнографія. – 1964. – № 1. – С. 49-56. – Бібліогр. в прим.

19.         Дубравіна В. Унікальне зібрання народних пісень (сторінки спогадів про В. В. Дубравіна) / Валентина Дубравіна // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 78-82.

20.         Шурко Л. Професор Лідія Дунаєвська та фольклористика у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Леонід Шурко // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 116-120.

Є

1.              Войтович В. Єфименко Петро Савич / Валерій Войтович // Українська міфологія / Валерій Войнович. – К. : Либідь, 2002. – С. 635.

2.              Малинська Н. Пісні та думи в оцінці С. Єфремова / Наталя Малинська // Українська мова та література. – 2001. – Ч. 48. – С. 11.

Ж

1.              Вертій О. Життя під срібний передзвін бандур (штрихи до портрета дослідника кобзарства Богдана Жеплинського ) / Олексій Вертій // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 109-117.

З

1.             Наулко В. Людина, яка мужньо долає життєві перешкоди : до 80-річчя від дня народж. В. Т. Зінича / Всеволод Наулко // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 106-110.

2.             Козар Л. Трохим Зіньківський як фольклорист і подвижник української національної ідеї / Лідія Козар // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 20-29.

3.             Кирчів Р. Фольклорна спадщина Григорія Ількевича / Роман Кирчів // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 1. – С. 22-33. – Бібліогр. в прим.

К

1.             Шевчук Т. Євген Кагаров і українська фольклористика 1920-х років / Тетяна Шевчук, Валентина Новійчук // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 38-46.

2.             Чернюк Я. Волинь у фольклорно-етнографічних студіях В’ячеслава Камінського / Ярослава Чернюк // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 74-78. – Бібліогр.: с. 78.

3.             Гуць М. В. Велетень слов’янської фольклористики : до 200-річчя з дня народж. Вука Караджича / М. В. Гуць // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 6. – С. 31-39. – Бібліогр. в прим.

4.             Іваницький А. Перевидання «Українських народних мелодій» К. Квітки: наукове значення і проблематика / Анатолій Іваницький // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 4-17.

5.             Гайдай М. Видатний дослідник народних мелодій : [про К. В. Квітку] / Михайло Гайдай // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 65-68.

6.             Невеська В. І. Житомирські стежки Климентія Квітки / В. І. Невеська // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє : наук. зб. Т. 1 / [ред. кол.: Саух П. Ю., Орлов І. В., Швидак О. М. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 159-163. – Бібліогр.: с. 163.

7.             Шевчук О. В. Збірник К. В. Квітки «Українські народні мелодії» і творчість українських композиторів 20-х років / О. В. Шевчук // Народна творчість та етнографія. – 1980. – № 1. – С. 38-45.

8.             Зуева Т. Б. П. Кирдан – исследователь народных украинских дум / Татьяна Зуева // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 102-105.

9.             Горняткевич А. Кобзарське мистецтво Григорія Китастого / Андрій Горняткевич // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 5-6. – С. 9-12.

10.         Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен / А. Д. Соломонов. – Л. : Наука, 1971. – 358, [2] с.

11.         Нудьга Г. Козак, філософ, поет : [про Семена Климовського] / Григорій Нудьга // Слово і пісня : дослідження / Григорій Нудьга. – К. : Дніпро, 1985. – С. 231-290.

12.         Шутак О. Із фольклористичної спадщини Філарета Колесси: українські народні думи / Олеся Шутак // Мандрівець. – 2002. – №. 3. – С. 27-30. – Бібліогр.: с.30.

13.         Гуць М. В. Філарет Колесса / М. В. Гуць // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 12. – С. 81-82.

14.         Пилинський Я. М. Видатний фольклорист і народознавець України : до 120-річчя з дня народж. Філарета Колесси / Я. М. Пилинський // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 7. – С. 37-40.

15.         Фільц Б. М. Видатний майстер художньої обробки фольклору : до 85-річчя з дня народж. М. Ф. Колесси / Б. М. Фільц // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 6. – С. 57-60.

16.         Комаринець Т. І. Філарет Колесса – дослідник фольклорних джерел поезії Шевченка / Т. І. Комаринець // Українське літературознавство : республік. міжвід. зб. Вип. 16. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – С. 28-33.

17.         Підгорна Л. Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій / Лідія Підгорна // Мандрівець. – 2005. – № 5. – С. 42-49. – Бібліогр.: с. 48-49.

18.         Попов П. Видатний дослідник фольклору : до 150-річчя від дня народж. М. І. Костомарова / Павло Попов, Галина Сухобрус // Народна творчість та етнографія. – 1967. – № 3. – С. 24-33. – Бібліогр. в прим.

19.         Яценко М. Т. М. І. Костомаров – фольклорист і літературознавець / М. Т. Яценко // Слов'янська міфологія : вибр. пр. з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – К. : Либідь, 1994. – С. 5-43.

20.         Дмитренко М. Олександр Котляревський – дослідник міфу і фольклору / Микола Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 11-17. – Бібліогр.: с. 17.

21.         Калуцка Н. «Тарасівські пісні» в етнологічній та мистецькій діяльності Олександра Кошиця / Наталя Калуцка // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 3. – С. 107-110.

22.         Масенко П. Олександр Кошиць як виконавець народних пісень / Павло Масенко // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1-2. – С. 74-77.

23.         Скрипник Г. Етнографічна діяльність Василя Кравченка / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 20-30.

24.         Малюк М. Василь Кравченко. Спроба життєпису / Михайло Малюк // Україна. Наука і культура. Вип. 25 / АНУРСР ; [ред.. кол.: О. Сергієнко та ін.]. – К., 1991. – С. 183-190.

25.         Юзвенко В. А. М. І. Кравцов : до 70-річчя з дня народж. / В. А. Юзвенко // Народна творчість та етнографія. – 1976. – № 3. – С. 82-83.

26.         Борисенко В. Агатангел Кримський як фольклорист і етнограф / Валентина Борисенко // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 3. – С. 39-42.

27.         Гуць М. Сторінки життєпису визначного фольклориста : автобіографія Агатагела Кримського / Михайло Гуць // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 5. – С. 32-34.

28.         Ковальчук О. Митець, народознавець і педагог Василь Кричевський / Остап Ковальчук // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1-2. – С. 42-46. – Бібліогр.: с. 46.

29.         Рубай Г. Шість десятиліть з блокнотом фольклориста : [до 85-річчя А. М. Кудрицької] / Галина Рубай // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 6. – С. 98-99.

30.         Качкан В. Фольклористична та етнографічна діяльність Зенона Кузелі / Володимир Качкан // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 11-18.

31.         Погребенник В. Етнографічно-фольклористичний набуток Зенона Кузелі / Володимир Погребенник // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 3. – С. 61-73.

32.         Дмитренко М. Пантелеймон Куліш як дослідник народної культури України / Микола Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 3-11.

33.         Єфремов С. Пантелеймон Куліш / Сергій Єфремов // Історія українського письменства. [В 2 т]. Т. 2 / Сергій Єфремов. Вид. 4-те. – Мюнхен, 1989. – С. 51-63.

34.         Домницька Г. С. Микола Куліш і фольклор / Г. С. Домницька // Народна творчість та етнографія. – 1966. – № 6. – С. 94-97.

Л

1.             Балушок В. Наукова спадщина Ореста Левицького в контексті етнологічної науки / Василь Балушок // Берегиня. – 2010. – № 3. – С. 10-17. – Бібліогр.: с. 16-17.

2.             Матвієнко А. Український етнограф Михайло Левченко / Андрій Матвієнко // Пам’ять століть. – 2000. – № 6. – С. 135-144. – Бібліогр. в прим.

3.             Мушкетик Л. Д 100-річчя з дня народження Петра Лінтура (1909-2009) / Леся Мушкетик // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 4-5. – С. 91-92.

4.             Гаман В. По підгір’ю маки цвітуть : [про кобзаря В. Лісовола] / Віктор Гаман // Вітчизна. – 1988. – № 1. – С. 192-197.

5.             Гуць М. В. Андрій Лобода / М. В. Гуць // Українська мова і література в школі. – 1991. – №12. – С. 80-81.

6.             Музиченко С. Андрій Лобода : до 100-річчя від дня народж. / Степан Музиченько // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 3. – С. 74-77.

7.             Супронюк О. Фольклористична діяльність Платона Лукашевича (ранній період) / Оксана Супронюк // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 5. – С. 13-19. – Бібліогр. в прим.

8.             Кирдан Б. П. П. А. Лукашевич / Б. П. Кирдан // Собиратели народной поэзии : из истории укр. фольклористики XIX в. / Б. П. Кирдан. – М. : Наука, 1974. – С. 138-151. – Библиогр. в примеч.

М

1.             Дмитренко М. Фольклористична концепція М. Максимовича / М. Дмитренко // Я син свого народу : наук. спадщина М. Максимовича : до 200-річчя з дня народж. вченого : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [відп. ред. М. Корпанюк]. – К. : Просвіта, 2005. – С. 29-40. – Бібліогр.: с. 39-40.

2.             Кирчів Р. Маніфест української фольклористики : [«Малороссийские песни» М. Максимовича] / Роман Кирчів // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 46-59. – Поч. див.: 2006. – № 3.

3.             Короткий В. Науковий подвиг видатного дослідника української культури : до 200 р. від дня народж. Михайло Максимовича / Віктор Короткий // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 1-2. – С. 3-17. – Бібліогр.: с. 17.

4.             Єфремов С. Михайло Максимович / Сергій Єфремов // Історія українського письменства. [В 2 т]. Т. 1 / Сергій Єфремов. – Вид. 4-те. – Мюнхен, 1989. – С. 286-289.

5.             Марков П. Г. Фольклорно-етнографічна діяльність М. О. Максимовича та її значення для розвитку суспільної думки в XIX ст. / П. Г. Марков // Народна творчість та етнографія. – 1976. – № 1. – С. 69-80. – Бібліогр. в прим.

6.             Каширіна Л. Іван Манжура і українська народна пісня / Л. Каширіна // Народні пісні в записах Івана Манжури / [упоряд., вступ. ст. і прим. Л. С. Каширіної]. – К. : Муз. Україна, 1974. – С. 5-13.

7.             Медведик Г. Народна спадщина дослідника історії культури та побуту України Миколи Маркевича / Галина Медведик // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 3-6. – Бібліогр. в прим.

8.             Косачевська Є. М. М. А. Маркевич і його роль у зміцненні зв’язків російської та української фольклористики / Є. М. Косачевська // Народна творчість та етнографія. – 1979. – № 5. – С. 56-62. – Бібліогр. в прим.

9.             Насінник Ю. «Дневные записки» Якова Марковича як джерело до вивчення українського чоловічого одягу XVII-XVIII ст. / Юлія Насінник // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 101-103.

10.         Ісаєнко Л. М. Шляхи фольклориста : до 70-річчя з дня народж. П. Т. Маркушевського / Л. М. Ісаєнко // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 6. – С. 39-40.

11.         Грабовський В. На передньому краї академічної науки : [про О. Мишанича] // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 33-36.

12.         Маркусь В. Верховинець із душею соборника України : [про О. Мишанича] / Василь Маркусь // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – С. 29-35.

13.         Реп’ях С. Повнозерня : [про М. А. Мишастого] / Станіслав Реп’ях // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 6. – С. 67-70.

14.         Коцаренко Т. Амвросій Метлинський в контексті розвитку європейської та української фольклористики доби романтизму другої половини XIX століття / Тетяна Коцаренко // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 82-83.

15.         Коцаренко Т. Збірка українських народних пісень в упорядкуванні  Амвросія Метлинського / Тетяна Коцаренко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – С. 43-51.

16.         Коцаренко Т. А. Метлинський – дослідник українських народних пісень / Тетяна Коцаренко // Слово і час. – 2006. – № 11. – С. 77-80. – Бібліогр. в прим.

17.         Ткаченко Г. К. Зустрічі з Єгором Мовчаном : [про кобзаря] / Г. К. Ткаченко // Народна творчість та етнографія. – 1978. – № 3. – С. 49-54. – Бібліогр. в прим.

18.         Іваннікова Л. Легенди та перекази кінця ХVI – початку XVII ст. в записах Петра Могили / Людмила Іваннікова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – №1. – С. 69-75.

19.         Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / Андрій Непомнящий // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 19-22.

20.         Зимомря М. Вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : 70-річчя від дня народж. М. Мушинки /  Микола Зимомря // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 101-103.

21.         Мишанич О. Видатний дослідник українського фольклору. Штрихи до портрета члена-кореспондента НАН України Миколи Мушинки / Олекса Мишанич // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – С. 14-19.

Н

1.             Скрипник Г. До 70-річчя від дня народження В. Наулка / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 19-21.

2.             Скоропад І.  До питання етнографічної спадщини В. П. Науменка (1852-1919) / І. Скоропад // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 31-33.

3.             Курочкін О. Етнографічні студії Івана Нечуя-Левицького на терені Підляшшя / Олександр Курочкін // Берегиня. – 2002. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в прим.

4.             Шевчук Т. З епістолярної фольклористики 1920-х – 1930-х рр. О. Нікіфоров і українська фольклористика 1920-х – 1930-х XX ст. / Тетяна Шевчук, Валентина Новійчук // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 5. – С.32-38.

5.             Одарченко П. Упорядник класичної збірки українських народних прислів’їв та приказок. Штрихи до портрета видатного народознавця XIX століття Матвія Номиса / Петро Одарченко // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1-2. – С. 37-48. – Бібліогр. в прим.

О

1.             Непомнящий А. Забутий кримський етнограф О. Олесницький / Андрій Непомнящий // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 47-48.

2.             Иванова Т. Г. Н. Е. Ончуков и судьба его научного наследия / Т. Г. Иванова // Русская литература. – 1982. – № 4. – С. 126-137. – Библиогр. в примеч.

3.             Яременко В. Орлиця («шістдесятниці» Лідії Орел – 70) / Василь Яременко // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 106-111.

4.             Данилюк А. Творчі здобутки дослідника : [про О. Ф. Ошуркевича] / Архип Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 105-107.

5.             Кузьмич М. Шукач скарбів української народної поезії : [про Олексу Ошуркевича] / Михайло Кузьмич // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С.22-24.

П

1.             Бача Ю. «Я народу вірним був!..» : до 170-річчя з дня народж. О. Павловича / Юрій Бача // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 6. – С. 36-38. – Бібліогр. в прим..

2.             Афанасьєв В. Дослідник українського мистецтва Григорій Павлуцький / Василь Афанасьєв // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 13-22. – Бібліогр.: с. 22.

3.             Мельничук А. Терентій Пархоменко : до 100-річчя від дня народж. / Алла Мельничук // Народна творчість та етнографія. – 1972. – № 4. – С. 65-67.

4.             Гладиш-Олейко Б. Архаїчний фольклор у методологічному аспекті : з народознавчої спадщини Віктора Петрова / Богдана Гладиш-Олейко // Мандрівець. – 2003. – № 2. – С. 57-61. – Бібліогр.: с. 61.

5.             Дмитренко М. Віктор Петров – дослідник фольклору / Микола Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – С. 88-91.

6.             Кузнецова Т. И. К 80-летию Федора Александровича Петровского / Т. И. Кузнецова, И. П. Стрельникова // Античность и современность / [ред. кол.: М. Е. Грабарь-Пассек и др.]. – М. : Наука, 1972. – С. 2-10.

7.             Пилипчук Р. Подвижник на ниві української культури : [про Федора Погребенника] / Ростислав Пилипчук // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – С. 13-18.

8.             Зимомря М. І. Збирач народної творчості оновленого краю : [про П. М. Пойду] / М. І. Зимомря // Народна творчість та етнографія. – 1974. – № 5. – С. 96-97.

9.             Юзвенко В. А. Наукові надбання П. М. Попова : [до 100-річчя з дня народж. фольклориста] / В. А. Юзвенко, В. М. Фоменко // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – С. 27-33.

10.         Охріменко П. П. Вшанування пам’яті Павла Попова / П. П. Охріменко // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – С. 88-89.

11.         Карпенко Ю. О. Потебня – зачинатель українського народознавства / Юрій Карпенко // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1-2. – С. 23-38. – Бібліогр. в прим.

12.         Динчев К. Л. А. А. Потебня как собиратель и исследователь фольклора / Констандин Л. Динчев // О. О. Потебня і проблеми сучасної філології / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН України ; [ред. кол.: В. Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 100-111.

13.         Дмитренко М. Олександр Потебня і народна пісня / О. Дмитренко // Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / [упоряд., вступ. ст. і прим. М. К. Дмитренка]. – К. : Муз. Україна, 1988. – С. 5-18.

14.         Дмитренко М. К. Видатний дослідник і збирач фольклору : до 150-річчя з дня народж. О. О. Потебні / М. К. Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 5. – С. 18-26.

15.         Данилюк А. Збирач фольклорних скарбів : [про І. В. Прокопіва] / Архип Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 3. – С. 104.

16.         Буранок О. М. Фольклорные традиции в творчестве Феофана Прокоповича / О. М. Буранок // Филологические науки. – 1991. – № 2. – С. 20-28. – Библиогр. в примеч.

Р

1.             Зінич В. Максим Рильський як науковий наставник повоєнного покоління народознавців України / Володимир Зінич // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 16-20.

2.             Охріменко П. Максим Рильський про героїчний епос слов’ян / П. Охріменко // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 1. – С. 3-5.

3.             Смоляк О. Слідами Осипа Роздольського у Наддністрянщині / Олег Смоляк // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 1. – С. 46-50.

4.             Філіпова І. Осип Роздольський : до 100-річчя від дня народж. / Інна Філіпова // Народна творчість та етнографія. – 1972. – № 5. – С. 78-80.

5.             Мельничук Б. «Переплелись, як мамине шиття…» : про Олексу Романця,  фольклориста й літературознавця / Богдан Мельничук // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – С. 44-50.

6.             Шумада Н. С. Внесок у слов’янську фольклористику Цвітани Романської / Н. С. Шумада, К. Дінчев // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 29-35. – Бібліогр. в прим.

7.             Таран О. Сергій Іванович Руденко – учень Федора Вовка та вчитель Льва Гумільова : до 120-річчя від дня народж. вченого / Олена Таран / Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 31-36.

8.             Сиваченко М. Іван  Рудченко як збирач і публікатор українських народних казок / Микола Сиваченко // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 6. – С. 27-39.

9.             Скрипник Г. Наукова спадщина О. Русова в контексті актуальних проблем української етнології / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: с. 13.

10.         Збир І. «Руська Трійця» і фольклор Покуття: до питання взаємозв’язків / Ірина Збир // Мандрівець. – 2006. – № 2. – С. 43-48. – Бібліогр.: с. 47-48.

11.         Шубравський В. Є. Із спадщини збирача фольклору : [про М. В. Рябого] / В. Є. Шубравський // Народна творчість та етнографія. – 1976. – № 5. – С. 92-94.

С

1.             Александрович Т. Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди / Т. Александрович // Я син свого народу : наук. спадщина М. Максимовича : до 200-річчя з дня народж. вченого / [ред. кол.: Коцур В. П. та ін.]. – К. : Просвіта, 2005. – С. 11-18. – Бібліогр.: с. 18.

2.             Давидюк В. П’ять миттєвостей поряд зі Скуратівським / Віктор Давидюк // Берегиня. – 2006. – № 2. – С. 47-53.

3.             Дем’ян Г. Талант і невтомність : [про В. Скуратівського] / Григорій Дем’ян // Берегиня. – 2006. – № 1. – С. 32-35.

4.             Грабовський В. Скарб народної душі. Творчий портрет Василя Скуратівського / В. Грабовський // Літературна Україна. – 2004. – 11 листоп. – С. 7.

5.             Скуратівський В. Трагедія роду і народу : [автобіограф. нотатки] / Василь Скуратівський // Берегиня. – 1999. – № 4. – С. 53-67. – Закінч. – Поч. див.: 1999. – № 2, № 3.

6.             Прус В. Невтомний збирач поліських скарбів : Василеві Скуратівському – 60 / Валентина Прус // Житомирщина. – 1999. – 2 груд. – С. 7.

7.             Федака П. Подвижник української науки і культури Пряшівщини : до 60-річчя від дня народж. М. Сополиги / Павло Федака  // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 104-106.

8.             Козар Л. Подвижницька праця культурно-освітнього діяча і збирача українського фольклору : [про В. П. Степаненка] / Лідія Козар // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 39.

9.             Удварі І. Етнографічна діяльність Гіадора Стрипського  / Іштван Удварі // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 4. – С. 99-103.

10.         Дмитренко М. Визначний народознавець: до 150-річчя від дня народж. М. Сумцова / Микола Дмитренко // Дивослово. – 2004. – № 4. – С. 66-69.

11.         Іванова О. Мистецтво українського народнопоетичного слова в оцінці академіка Миколи Сумцова / Ольга Іванова //  Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 110-114.

12.         Дмитренко М. Видатний український народознавець Микола Сумцов / Микола Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – С. 3-15.

13.         Шишов І. Видатний український народознавець: [про М. Ф. Сумцова] / Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – С. 3-14.

14.         Іванова О. Творчість народних лірників та кобзарів у науковому баченні М. Ф. Сумцова / Ольга Іванова // Рідна школа. – 2001. – № 11. – С. 41-42. – Бібліогр.: с.42.

Т

1.             Федака П. Визначний український вчений-етнолог : [до 70-річчя від дня народж. М. Тиводара] / Павло Федака  // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 97-98.

2.             Грица С. Й. Епос у виконанні Георгія Ткаченка : до 90-річчя з дня народж. / С. Й. Грица // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 2. – С. 52-60. – Бібліогр. в прим.

У

1.             Невіська В. І. Леся Українка і народна пісня / В. І. Невіська // Твоєму йменню  вічно пломеніти : матеріали наук. конф. до 125-річчя від дня народж. Лесі Українки. – Новоград-Волинський, 1997. – С.60-61.

2.             Півень М. В. Леся Українка / М. В. Півень // У гірлянду шани Лесі Українки : тези міжвузів. наук.-практ. конф., присвяч. до 120-річчю від дня народж. Лесі Українки. – Житомир : Льонок, 1993. -С. 74-77.

3.             Квітка  К. Музично-фольклористична спадщина Лесі Українки (огляд) / Климент Квітка // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. В. 2 т. Т. 2. Публіцистика. Прозові твори. Листи. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 429-446.

4.             Охріменко О. П. К. Д. Ушинський і народнопоетична творчість / О. П. Охріменко // Народна творчість та етнографія. – 1980. – № 1. – С. 64-66. – Бібліогр. в прим.

Ф

1.             Скрипник Г. Славний ювілей закарпатського етнолога : [про П. Федаку] / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 99-100.

2.             Шемберко Т. Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка / Тетяна Шемберко // Мандрівець. – 2007. – № 5. – С. 35-40. – Бібліогр.: с. 40.

3.             Дмитренко М. Іван Франко як фольклорист / Микола Дмитренко // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 51-56. – Бібліогр. в прим.

4.             Матвійчук М. Роль Івана Франка в розвитку української фольклористики / Микола Матвійчук // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 5-6. – С. 40-56. – Бібліогр.: с. 55-56.

5.             Кирдан Б. П. Н. А. Цептелев (1790-1869) / Б. П. Кирдан // Собиратели народной поэзии : из истории украинской фольклористики XIX в. / Б. П. Кирдан . – М. : Наука, 1974. – С. 28-51. – Библиогр. в примеч.

Ч

1.             Павленко І. Духом козацьким гартований (про народознавчу і краєзнавчу діяльність В. А. Чабаненка) / Ірина Павленко, Микола Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 33-42. – Бібліогр.: с. 42.

2.             Скрипник Г. Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології / Ганна Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 4-23.

3.             Шевчук С. Архангельське заслання – період становлення Павла Чубинського як етнографа та фольклориста / Степан Шевчук // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 3-12.

4.             Іваннікова Л. В. Видатний етнограф і громадський діяч П. П. Чубинський : урок з народознавства / Л. В. Іваннікова // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 5. – С. 50-55.

5.             Хорунжий Ю. Не пропала сила… : до 150-річчя Павла Чубинського / Юрій Хорунжий // Вітчизна. – 1989. – № 1. – С. 151-155.

Ш

1.             Астахова А. М. А. А. Шахматов как фольклорист и этнограф / А. М. Астахова // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 2. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – С. 132-155. (Труды института этнографии им. Н. Миклухо-Маклая. Т. 85)

2.             Шалата М. Талант, народжений піснею : [про М. С. Шашкевича] / Михайло Шалата // Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / [упоряд., вступ. ст. і прим. М. Й. Шалати]. – К. : Муз. Україна, 1973. – С. 5-18.

3.             Пилипчук С. Юрій  Шевельов про романтичний та позитивістичний підходи у вивченні прислів’їв / Святослав Пилипчук // Мандрівець. – 2003. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 41.

4.             Вахміна Л. Корифей української фольклористики : до 80-річчя від дня народж. Наталі Шумами / Леся Вахміна // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 99-100.

5.             Арсенич П. Етнографічна і культурно-освітня діяльність Володимира Шухевича / Петро Арсенич // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 14-21. – Бібліогр.: с. 20-21. – Закінч. – Поч. див.: 2004. – № 3.

6.             Дей О. І. Фольклористична спадщина Василя Щурата / О. І. Дей // Спілкування митців з народною поезією. Іван Франко та його оточення / О. І. Дей. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 153-189. – Бібліогр. в прим.

Я

1.             Дей О. І. Пісенні записи Михайла Яцкова / О. І. Дей // Спілкування митців з народною поезією. Іван Франко та його оточення / О. І. Дей. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 189-236.

2.             Шубравська М. М. Фольклористично-етнографічна діяльність : [про Д. Яворницького] / М. М. Шубравська // Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяльність / М. М. Шубравська. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 149-228. – Бібліогр. в прим.

 

Довідкове видання

 

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

 

 

Клименко Тетяна Євгеніївна

Мартинюк Аліна Іванівна

 

Фольклор

 

Науково-допоміжний бібліографічний

покажчик

 

Рецензенти:

Білоус П. В., доктор філолог. наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка;

Башманівський В. І., канд. філолог. наук, завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики ЖДУ ім. І. Франка.